สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> Hilight
สภากาชาดไทยเตรียมพร้อมรับภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก

วันที่ 4 ม.ค. 2562
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

       สภากาชาดไทยพร้อมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก” ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุปาบึก (PABUK) ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้ทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนปาบึก ซึ่งจะส่งผลให้ภาคใต้ของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว ประกอบด้วย 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ระนอง ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
 
       สภากาชาดไทย ประสานงานกับจังหวัดต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างทันท่วงที โดยได้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าติดตามและเตือนภัย ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือในการกู้ภัย กู้ชีวิต สถานที่สำหรับการอพยพ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว
 
      สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เร่งเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ต่างๆ โดยสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ได้สำรองเครื่องอุปโภค บริโภค ยา และเวชภัณฑ์ พร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 19,500 ชุด ดังนี้
 
วันที่ 3 มกราคม 2562
- สำรองไว้ที่คลังของสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5,000 ชุด
- สำรองไว้ที่คลังของสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6,000 ชุด
- สำรองไว้ที่คลังของสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 3,500 ชุด
 
วันที่ 4 มกราคม 2562
- สำรองไว้ที่คลังสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5,000 ชุด
 
วันที่ 5 มกราคม 2562
- ส่งผ้าห่ม จำนวน 1,000 ผืน และชุดสุขอนามัย (hygiene kits) จำนวน 500 ชุด สำรองไว้ที่คลังของสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
      ด้านเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต้องนำไปจัดเป็นชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย สำหรับแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยนั้น สภากาชาดไทยได้ดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อสิ่งของ และมอบหมายให้ Makro และ DHL จัดส่งให้ถึงพื้นที่ประสบภัย ภายใน 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ที่สภากาชาดไทยได้รับการร้องขอจากทางจังหวัดที่ประสบภัยเพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยได้รวดเร็วและทันท่วงที
 
      นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย ยังได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที รวมทั้งเตรียมพร้อมในส่วนของการฟื้นฟูบูรณะให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ล่าสุด สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดเตรียมบุคลากร ยา เวชภัณฑ์ และสิ่งจำเป็นอื่น สำหรับดูแลประชาชนที่อพยพจากแหลมตะลุมพุกมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกที่กำลังเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวไทย และขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้
 
      สรุปการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
วันที่ 3 มกราคม 2562
- สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช และเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบผ้าห่มและอุปกรณ์สำหรับการดำรงชีพจำนวน 200 ชุด ให้แก่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย ณ ศาลาประชาคม อ.หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
วันที่ 5 มกราคม 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
- ส่งทีมจากกองอำนวยการส่วนหน้า เดินทางไปลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออำนวยการเหตุการณ์ ประเมินสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก” ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (รับผิดชอบจังหวัดชุมพรและระนอง) สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช (รับผิดชอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ (รับผิดชอบจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล) ปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 
- ส่งรถยูนิม๊อก 1 คัน รถบรรทุก 1 คัน และรถโฟร์วีล 1 คัน พร้อมสิ่งของไปปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับใช้ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ออกปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 
       ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังได้เตรียมพร้อมทีมปฏิบัติงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ทันทีหากมีการร้องขอจากพื้นที่ประสบภัย ได้แก่ หน่วยครัวเคลื่อนที่ หน่วยผลิตน้ำสะอาด หน่วยเรือท้องแบน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังมีชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางภาคใต้ จำนวน 59 ชุมชน ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ประสานงานกับชุมชนดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดภัยพิบัติขึ้น

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330