สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องน้ำและสุขาภิบาลฯ ณ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 27 ส.ค. 2562

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย เรื่องโรคระบาดที่มากับน้ำ การแยกขยะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ในการนี้ นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านรางมูก ตำบลลำเหย และโรงเรียนวัดกงลาด ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
On 27th to 29th August, 2019, The Relief Division of the Relief and Community Health Bureau, organized activities the knowledge about water, sanitation and health promotion to student according, by provided knowledge about the Thai Red Cross Society, about the epidemic that came with water, waste separation, first aid, etc, under the "Thai Red Cross - Dow Clean Drinking Water for Remote Schools” project. In this occasion, Miss Areeruk Boonmeepraserd RN Level 6 and her team, as a speaker on this activities, at Bangrangmuk School, Lam Hoei sub-district and Watkonglad school, Huai Duan sub-district, Don Tum district, Nakhon Pathom province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330