สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันลดภัยพิบัติสากล 2562

วันที่ 29 ส.ค. 2562

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันลดภัยพิบัติสากล 2562 เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติซึ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2562 ภายใต้หัวข้อ "โรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ” โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ

สำหรับในส่วนของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งจะกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่แน่นอนอีกครั้ง นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังได้ให้แต่ละสถานีกาชาดร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ และให้กำหนดวันที่จะจัดกิจกรรมให้เป็นวันเดียวกันทั่วประเทศ รวมทั้งรณรงค์เชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมผ่าน Social Media ของสำนักงานฯ อีกด้วย

On August 29, 2019, at the Thai Red Cross Operations Center, Lt.Gen.(Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of Relief and Community Health Bureau (RCHB), presided at the meeting relevant division to preparation for the activities of "ASEAN Disaster Management and International Disaster Reduction Year 2019”. The RCHB to be set the forest planting activities during October, in the addition, the Director of RCHB also gave the Thai Red Cross Health Station to organize the activities about disaster management on the same day.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330