สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยผู้ประสบภัยพายุ โพดุล จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 1 ก.ย. 2562

วันที่ 1 กันยายน 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดเตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 500 ชุด เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ "โพดุล” ในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมจัดเตรียม ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน) (แม็คโคร) ดำเนินการจัดเตรียมและขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อจัดเป็นชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดข้างต้น ในการนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภคบางส่วน จำนวน 10,000 ชุด สำรองไว้ที่ แม็คโคร เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล ต่อไป
 
On September 1, 2019, the Relief and Community Health Bureau (RCHB)
prepared 500 sets of basic necessities to send to help the victims of the storm "Podul" in Nongkongsri district, Karasin Province. Staff and volunteers prepare the above items at Relief Warehouse, RCHB. The RCHB together with Siam Makro Public Company Limited (Makro) to transport basic necessities for help the victims. In occasion the RCHB have delivered basic necessities some 10,000 sets to reserve at Makro for ease of transportation to the victims of the Podul storm.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330