สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบปฏิทินเก่าให้แก่สมาคมช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ เพื่อนำไปทำเป็นอัษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา

วันที่ 7 ก.พ. 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ นำปฏิทินที่ใช้แล้ว โดยรวบรวมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ในสภากาชาดไทย ไปบริจาคให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนางจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิ ฯ รับมอบ เพื่อนำไปทำเป็นสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ

On Febuary 7, 2020, at the Foundation for the Blind in Thailand, under the Royal Patronage of H.M. the Queen, Ratthewi, Bangkok. Mrs. Nattavadee Poolamphai, Head of the Executive Services Division of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) and her term, donated used calendar, by gathering from staff of the RCHB and the agencies in the Thai Red Cross Society to the Foundation for the Blind in Thailand, under the Royal Patronage of H.M. the Queen, which Mrs. Charassri Srimanee, Head Office Adminiatration of Foundation for the Blind in Thailand, under the Royal Patronage of H.M. the Queen received to be made into braille media for the visually impaired.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330