สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ประชุมโครงการ "รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ"

วันที่ 23 มิ.ย. 2563

           เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมในโครงการ "รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” เพื่อชี้แจงรายละเอียดและหารือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก แรงงานจังหวัดตาก จัดหางานจังหวัดตาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross : ICRC) สำนักงานเชียงใหม่ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (The International Organization for Migration : IOM) และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group : MWG) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330