สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
อบรมการใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย ให้ความรู้เรื่องโควิด-19 และอบรมการค้นหา กู้ภัยเบื้องต้น

วันที่ 26 ส.ค. 2563

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า โดย
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 จัดอบรมการใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย ให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 มอบหน้ากากผ้าสภากาชาดไทย และชุดสุขอนามัยชุมชน แก่ประชาชนบ้านทุ่งฟ้าผ่าจำนวน 180 ครอบครัว 580 ราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 43 ราย
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 จัดอบรมการค้นหา กู้ภัยเบื้องต้น แก่คณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านทุ่งฟ้าผ่า จำนวน 37 ราย โดยทีมวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330