สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
“อบรมการค้นหา กู้ภัยเบื้องต้น” เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ

วันที่ 1 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ กิจกรรม "อบรมการค้นหา กู้ภัยเบื้องต้น” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แก่คณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านแม่แมม จำนวน 25 ราย โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว นอกจากนั้นยังมีการให้ความรู้เรื่องโควิด-19 การแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยผ่านแอปพลิเคชัน พ้นภัย และมอบชุดสุขอนามัยครอบครัว หน้ากากผ้าสภากาชาดไทย แก่ประชาชนบ้านแม่แมมจำนวน 114 ครอบครัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหก ม.9 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330