สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ซ้อมแผนอพยพ ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากบ้านทุ่งฟ้าผ่า

วันที่ 20 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ "กิจกรรมซ้อมแผนอพยพ”ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยได้รับเกียรติจากรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลแม่พริก เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำหลังการซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 158 ราย 

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330