สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ประเมินผลการดำเนินงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านทุ่งฟ้าผ่า และส่งมอบโครงการฯ แก่หน่วยงานในพื้นที่

วันที่ 30 พ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และคณะ จัดกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านทุ่งฟ้าผ่า และส่งมอบโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แก่หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ทั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330