สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
อบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 มี.ค. 2564

สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย” แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ  ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกกิ่งกาชาด ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว และอำเภอจอมทอง โดยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จัดอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรม 46 ราย และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระพรหม เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรม 46 ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330