สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ

วันที่ 21 เม.ย. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับคณะกรรมการฯ จาก สภากาชาดไทย ได้แก่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานจัดหารายได้ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมพัฒนาชุมชน เพื่อชี้แจงโครงการฯ และแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงการใช้แอปพลิเคชัน "พ้นภัย” ปักหมุดพิกัด GPS ของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง ให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On April 21, 2021, Mr. Wittaya Chan Chalong, Assistant Director of the Thai Red Cross Chapters Administration presided over a meeting of the For Vulnerables and Elderly project through the Zoom meeting. This meeting has a committee from the Thai Red Cross Society and networking agencies to attend the meeting for clarify the project and operational guidelines including the use of the application "Phonphai" pin the GPS coordinates of the elderly who cannot help themselves, Bed-bound patients, the disabled and without family. So that they can quickly access help in the event of a disaster at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330