สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยเคลื่อนที่เร็วสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ และโคกสำโรง

วันที่ 29 ก.ย. 2564

หน่วยเคลื่อนที่เร็วสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ และโคกสำโรง
 
วันที่ 29 กันยายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ประเมินความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ และตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
นอกจากนี้ยังได้มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม 6 ชุด ชุดอาหารพร้อมรับประทาน 30 ชุด ชุดสุขอนามัย 20 ชุด ชุดอนามัยประจำเดือน 15 ชุด น้ำดื่ม 9 แพ็ค ยาสามัญประจำบ้าน 75 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้ได้แนะนำการใช้แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 
On September 29, 2021, Mrs.Watcharaporn Rungsakhon, President of Lop Buri Provincial Red Cross Chapter and relevant agencies together with Ms.Sukanya Thakhieanklieng, RN Level 6, of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) and Rapid Action Team (RAT) together, has visited the area to assess the need for assistance of people affected by the flood in the area of ​​Nhong Mueang sub-district, Ban Mi District and Wangjun sub-district, Khoksamrong district, Lop Buri province, In the addition, 6 sets of the Thai​ Red​ Cross​ Relief​ Kits​, 30 sets of ready-to-eat food sets, 20 sets of hygiene kits, 15 sets of menstrual hygiene kits, 9 pack of water drinking and 75 sets of household medicine to flood victim. In the occasion, the village headman was recommended to use the "Phon Phai" application to provide assistance quickly and effective.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330