สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีนสำหรับประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

วันที่ 5 ต.ค. 2564

สภากาชาดไทยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีนสำหรับประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

วันนี้ (วันที่ 5 ตุลาคม 2564) นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 แก่ประชากรข้ามชาติ พื้นที่ กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม” ให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวแก่ประชากรข้ามชาติยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ โดยมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนเบื้องต้น 5,000 คน เปิดให้บริการ ดังนี้

- วันที่ 5-8, 11, 16 และ 17 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
- วันที่ 18 และ 19 ตุลาคม 2564 ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
- วันที่ 8 และ 29 ตุลาคม 2564 ณ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
- วันที่ 14 และ 25-29 ตุลาคม 2564 ณ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ในการลงทะเบียนประชากรข้ามชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งแพทย์ พยาบาล ชาวไทยและพม่า ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม ให้ความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติงานทั้งระหว่างประเทศและในระดับชาติ เพื่อป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานของประชาชนตามหลักการกาชาด

The Thai Red Cross Society
provides the service of administrating the Sinopharm vaccination to migrants.

The Thai Red Cross Society provides a COVID-19 vaccination service "Sinopharm" to migrants who are previously unvaccinated sponsored by the Red Cross Society of China

Today (October 5, 2021), Mr. Tej Bunnag, Secretary General of the Thai Red Cross Society visited the COVID-19 vaccination service unit "Sinopharm" where he oversaw the administration of the first dose for migrant populations in the Bangkok area, at the Relief and Community Health Bureau of the Thai Red Cross Society. The visit of the Thai Red Cross Society Management gave encouragement to the doctors, nurses, volunteers and operations staff.

The COVID-19 vaccination service unit "Sinopharm" provides vaccination services to migrants who are previously unvaccinated in the Bangkok area and Samut Prakan. With the initial goal of distributing vaccinations for 5,000 people, the service is available as follows:
- On 5-8, 11, 16 and 17 October 2021 at the Relief and Community Health Bureau, Thai Red Cross Society, Bangkok
- On 18 and 19 October 2021 at the Red Cross Health Station No.2, Bangkok
- On 8th and 29th October 2021at the Red Cross Health Station No.11, Wisetniyom, Bangkok
- On 14 and 25-29 October 2021 at the Red Cross Health Station No.5, Sawangkhaniwat,
Samut Prakan Province

With the cooperation and support of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), the International Committee of the Red Cross (ICRC), and the Migrant Working Group (MWG) and with the assistance of volunteer Thai and Burmese doctors and nurses a registration was made of migrant populations who have not previously been vaccinated.

The Thai Red Cross Society is a humanitarian charity that provides assistance without discrimination. Working both internationally and nationally, it's purpose is to prevent and alleviate the suffering of people in accordance with the principles of the Red Cross.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330