สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ศภช.จับมือ ศูนย์ปภ.เขต 4 ฝึกซ้อมการเตือนภัยแบบบูรณาการ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติแก่ประชาชน เรื่องการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและองค์กรเอกชนในการเตือนภัย โดยให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความสับสนในการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเตือนภัย

 

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมการเตือนภัยสาธารณภัยแบบบูรณาการ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนการเตือนภัย และการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้มีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา อาสาสมัคร มูลนิธิ และประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 200 คน เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านภัยพิบัติ ระบบการแจ้งเตือนภัย และแนะนำอุปกรณ์เครื่องมือการเตือนภัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เกี่ยวข้องเรื่องระบบการเตือนภัย การติดต่อสื่อสาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนร่วมฝึกซ้อมการปฏิบัติการจริงในภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ด้านระบบการแจ้งเตือนภัย การสื่อสาร และการอพยพผู้ประสบภัยจากดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว อุทกภัย คลื่นพายุซัดฝั่ง คลื่นยักษ์ (สึนามิ) วาตภัย ไฟป่า โดยจำลองสถานการณ์ เสมือนจริงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วันที่ 22 มิถุนายน 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330