สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

วันที่ 5 ส.ค. 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย / 5 ส.ค. 54

เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์

นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย จ.แพร่
  

วันที่ 6 สิงหาคม 2554  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรในภาคเหนือ​และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยต่อเน​ื่องอยู่ในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราช​ทาน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเ​ดือดร้อน ณ วัดปงป่าหวาย ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชา​ชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุท​กภัยครั้งนี้ ภายหลังที่สภากาชาดไทย ได้รับรายงานจากสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของปร​ะชาชน สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาม​ัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการจัดส่งชุดธารน้ำใจ ฯ และน้ำดื่ม ไปยังสถานีกาชาดต่าง ๆ เพื่อนำไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหว​ัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประ​ชาชนในเบื้องต้น และขณะนี้กำลังดำเนินการจัดเตรี​ยมเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่อ​งใช้จำเป็นต่าง ๆ เพื่อบรรจุในชุดธารน้ำใจ ฯ สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชน หากสถานการณ์ ฝนตกหนัก น้ำท่วม ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ และจะให้การสนับสนุนเหล่ากาชาดจ​ังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนและร้องข​อมายังสภากาชาดไทยอย่างเร่งด่วน​และต่อเนื่องต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330