Home | ข้อมูลภัยพิบัติที่ได้รับการบรรเทาทุกข์ | ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย | รายงาน

รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ค้นหา
ชื่อภัยพิบัติ:
จังหวัด:
กด Ctrl ค้างไว้เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ
ตั้งแต่เดือน:
 
วันที่ จังหวัด ความช่วยเหลือ รายละเอียด จำนวน มูลค่า (บาท)
11/12/2559 - 11/12/2559
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ชุมพร 0 0.00
10/12/2559 - 10/01/2560
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ประจวบคีรีขันธ์ ชุดธารน้ำใจ
-
500 ชุด 0.00
03/05/2558 - 03/05/2558
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
สระแก้ว สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ ร่วมกับ ปลัดจังหวัดสระแก้ว/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ทหาร ตำรวจ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ประสบภัย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๙ ชุด ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ ๑. ณ พื้นที่ ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ๒. ณ พื้นที่ ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ๓. ณ พื้นที่ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ๔.ณ พื้นที่ ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 0 0.00
28/04/2558 - 28/04/2558
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยวาตภัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 289/9 ม. 3 บ้านท่า(ร้องขี้ควาย) ต. สันผีเสื้อ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 รายการให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยและเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินและเครื่องอุปโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
0 0.00
27/04/2558 - 27/04/2558
โครงการ
นครราชสีมา 0 0.00
27/04/2558 - 27/04/2558
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
ตาก วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย โดยมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบวาตภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน ๑๖๐ ชุด และ ณ สำนักสงฆ์บ้านแม่อุสุ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน ๒๒ ชุด รวมทั้งสิ้น ๑๘๒ ชุด 0 0.00
10/04/2558 - 10/04/2558
โครงการ
บุรีรัมย์ 0 0.00
01/04/2558 - 31/05/2558
สถานีกาชาดที่1 ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย วาตภัย
สุรินทร์ 29เม.ย.58 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง พื้นที่ม.3-6 ต.นารุ่ง ม.5, 10, 15 และ ม.5 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 135 47,224.15
27เม.ย.58 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.สุรินทร์ ดังนี้
จุดที่ 1 ณ ศาลาประชาคม ม.7 พื้นที่ ต.ศรีสุข ม.7 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์
จุดที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านหลวงหนองอุดม พื้นที่ ม.8, 10, 16, 18 ต.เมืองลีง และ ม.5 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ
112 34.00
9 เม.ย.58 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยร่วมกับนายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี จ.บุรีรัมย์ ดังนี้
จุดที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านโพนงาม พื้นที่ ม.11 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี ม.9 และ 11
ต.ไพรขลา และ ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
จุดที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พื้นที่ ม.1-4, 8 และ 10 ต.หนองบัว อ.ปะคำ
170 57.00
22เม.ย.58 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ ณ ศาลาประชาคมบ้านเฉนียง พื้นที่ ม.1, 6, 7,8, 17 และ 19 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 200 57,226.22
3 เม.ย.58 สนับสนุนกิ่งกาชาดประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ราษฏรที่ประสบภัย พื้นที่ต.จระเข้มาก อ.ประโดคนชัย จ.บุรีรัมย์
3 เม.ย.58 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสามพื้นที่ ม.1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 และ 11 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
151 51,501.77
7 เม.ย.58 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยร่วมกับนายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ณ วัดบ้านแคนดำ พื้นที่ ม.7, 9, 11, 13และ 16 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
7 เม.ย.58 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
จุดที่ 1 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด พื้นที่ 35 หมู่บ้าน ของ ต.หินลาด ต.ปราสาท และ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด
จุดที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านปราสาททอง พื้นที่ ม.2 ,5 และ 12 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ
จุดที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พื้นที่ ม.1-4, 8 และ 10 ต.หนองบัว อ.ปะคำ
440 143.00
2 เม.ย.58 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยร่วมกับนายอำเภอรัตน์บุรี จ.สุรินทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรดพื้นที่ ม 1,3,9,12และ 16 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรีจ.สุรินทร์ 70 26,020.08
30เม.ย.58 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ ณ สหกรณ์บ้านโคกกรวด พื้นที่ ม.4 บ้านโคกกรวด ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 41 13,405.81
1 เม.ย.58 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางพื้นที่ ม 3,4และ 8 ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
27 9,774.73
12/02/2558 - 12/02/2558
บรรเทาภัยหนาว อ.ภูกระดึง อ.ภูหลวง และอ.เมือง จ.เลย
เลย ผ้าห่มสำลี มอบชุดผ้าห่ม จำนวน 1,500 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง และอำเภอเมือง จังหวัดเลย 1,500 ผืน 0.00
04/10/2556 - 04/10/2556
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 0 0.00
04/10/2556 - 04/10/2556
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา 0 0.00
03/10/2556 - 03/10/2556
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 0 0.00
02/10/2556 - 02/10/2556
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 0 0.00
01/10/2556 - 01/10/2556
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 0 0.00
29/09/2556 - 29/09/2556
อ่างทอง
อ่างทอง 0 0.00
29/09/2556 - 29/09/2556
ชัยนาท
ชัยนาท 0 0.00
28/09/2556 - 28/09/2556
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 0 0.00
27/09/2556 - 27/09/2556
นครนายก
นครนายก 0 0.00
27/09/2556 - 27/09/2556
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 0 0.00
27/09/2556 - 27/09/2556
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 0 0.00
27/09/2556 - 27/09/2556
สระแก้ว
สระแก้ว 0 0.00
26/09/2556 - 26/09/2556
สระแก้ว
สระแก้ว 0 0.00
26/09/2556 - 26/09/2556
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 0 0.00
26/09/2556 - 26/09/2556
สระแก้ว
สระแก้ว 0 0.00
25/09/2556 - 25/09/2556
สุรินทร์
สุรินทร์ 0 0.00
25/09/2556 - 25/09/2556
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 0 0.00
24/09/2556 - 24/09/2556
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 0 0.00
23/09/2556 - 23/09/2556
สุรินทร์
สุรินทร์ 0 0.00
23/09/2556 - 23/09/2556
สุรินทร์
สุรินทร์ 0 0.00
23/09/2556 - 23/09/2556
สุรินทร์
สุรินทร์ 0 0.00
22/09/2556 - 22/09/2556
สุรินทร์
สุรินทร์ 0 0.00
22/09/2556 - 22/09/2556
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 0 0.00
22/09/2556 - 22/09/2556
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ 0 0.00
21/09/2556 - 21/09/2556
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ 0 0.00
21/09/2556 - 21/09/2556
สุรินทร์
สุรินทร์ 0 0.00
20/09/2556 - 20/09/2556
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 0 0.00
20/09/2556 - 20/09/2556
สุรินทร์
สุรินทร์ 0 0.00
15/08/2556 - 15/08/2556
เชียงราย
เชียงราย 0 0.00
07/08/2556 - 07/08/2556
พังงา
พังงา 0 0.00
06/08/2556 - 06/08/2556
พังงา
พังงา 0 0.00
05/08/2556 - 05/08/2556
พังงา
พังงา 0 0.00
05/08/2556 - 05/08/2556
สกลนคร
สกลนคร 0 0.00
04/08/2556 - 04/08/2556
พังงา
พังงา 0 0.00
03/08/2556 - 03/08/2556
พังงา
พังงา 0 0.00
02/08/2556 - 02/08/2556
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 0 0.00
02/08/2556 - 02/08/2556
จันทบุรี
จันทบุรี 0 0.00
01/08/2556 - 01/08/2556
ตาก
ตาก 0 0.00
31/07/2556 - 31/07/2556
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 0 0.00
31/07/2556 - 31/07/2556
จันทบุรี
จันทบุรี 0 0.00
31/07/2556 - 31/07/2556
ตาก
ตาก 0 0.00
29/07/2556 - 29/07/2556
จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี 0 0.00
26/07/2556 - 26/07/2556
จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี 0 0.00
16/12/2554 - 16/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ม.ร่วมเกือ เขตทวีวัฒนา 620 ชุด และ ม.คลองเนินทราย เขตทวีวัฒนา กทม. 140 ชุด
- ม.3 4 และ8 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย 480 ชุด และ ม.9 ต.หนองเพลางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 140 ชุด
1,380 ชุด 1,380,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.นนทบุรี 620 แพ็ค และ กทม. 760 แพ็ค 1,380 แพ็ค 0.00
15/12/2554 - 15/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครปฐม และนนทบุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ม.2 และ 8 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล และ ม.1 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 400 ชุด
- ตามโครงการร่วมกองทัพเรือ จ.นนทบุรี 250 ชุด
650 ชุด 650,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.นครปฐม 400 แพ็ค และนนทบุรี 250 แพ็ค 650 แพ็ค 0.00
14/12/2554 - 14/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ชุมชนแรงงานต่างด้าว คลองสามวา เขตมีนบุรี 400 ชุด ม.วังทอง ซ.วิภาวดี 47 เขตดอนเมือง กทม. 350 ชุด และ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยที่ประสบอุทกภัย 500 ชุด
- ตามโครงการร่วมกองทัพเรือ จ.นนทบุรี 250 ชุด
1,500 ชุด 1,500,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.นนทบุรี 250 แพ็ค และ กทม. 1,250 แพ็ค 1,500 แพ็ค 0.00
13/12/2554 - 13/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ชุมชนร้อยกรอง ปากซ.สรงประภา 20 เขตดอนเมือง กทม. 340 ชุด
- พฤกษา20 ต.คลองสอง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 260 ชุด
- ตามโครงการร่วมกองทัพเรือ จ.นนทบุรี 250 ชุด
- ตามการร้องขอของเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร 1,000 ชุด
1,850 ชุด 1,850,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 260 แพ็ค นนทบุรี 250 แพ็ค สมุทรสาคร 1,000 แพ็ค และกทม. 340 แพ็ค 1,850 แพ็ค 0.00
12/12/2554 - 12/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ม.จิตภาวรรณ2-3 ชุมชนพรพระร่วงพัฒนา ม.เกาะแก้ว ชุมชนกำนันอิ๊ด เขตสายไหม กทม. 700 ชุด
- ม.2-3 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 470 ชุด
- ชุมชนบางพรหมร่วมใจ เขตทวีวัฒนา กทม. 500 ชุด
1,670 ชุด 1,670,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 470 แพ็ค และ กทม. 1,200 แพ็ค 1,670 แพ็ค 0.00
11/12/2554 - 11/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทมุธานี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ผู้อพยพโรงเรียนประชาภิบาล เขตบางเขน 500 ชุด ชุมชนแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 200 ชุด
- หมู่บ้านไวท์เฮาส์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 500 ชุด
- ตามการร้องขอจากมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก 100 ชุด
1,300 ชุด 1,300,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 500 แพ็ค และ กทม. 800 แพ็ค 1,300 แพ็ค 0.00
10/12/2554 - 10/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- พุทธมณฑลสาย 5 และเขตหนองแขม กทม. 400 ชุด
- ชุมชนสุขฤดี ยิงศิริ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 400 ชุด
- ซ.คลองหลวง18(ประดู่แดง) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 300 ชุด และชุมชนคันทรีพาร์ค14 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 300 ชุด
1,400 ชุด 1,400,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 600 แพ็ค และกทม. 800 แพ็ค 1,400 แพ็ค 0.00
09/12/2554 - 09/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย กรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ม.ฉัตรชัยเสริมโชค ซ.ทวีวัฒนา 1 เขตหนองแขม กทม.(IFRC ร่วมแจกของด้วย) 450 ชุด
- ม.จินดาทาวน์1-3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 450 ชุด
- ม.สยามธรณี 35 เรือนแก้ว แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 700 ชุด
- ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 250 ชุด
1,850 ชุด 1,850,000.00
- น้ำดื่มบริจาค กรุงเทพฯ 1,850 แพ็ค 1,850 แพ็ค 0.00
08/12/2554 - 08/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ตามโครงการร่วมกองทัพเรือ ในพื้นที่ อ.ไทรน้อย 250 ชุด ชุมชนมุสลิม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 400 ชุด
- หมู่บ้านทัดชาวิลล่า โฮมอินทาวน์ ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 350 ชุด
- ตามการร้องขอผ่านเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง 1,520 ชุด
- หมู่บ้านพงษ์ศิริ 1 ฟ้ารังสิต ซ.รังสิต-นครนายก 65 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 350 ชุด
2,870 ชุด 2,870,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 350 แพ็ค นนทบุรี 650 แพ็ค อ่างทอง 1,520 แพ็ค และกทม. 350 แพ็ค 2,870 แพ็ค 0.00
07/12/2554 - 07/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ตามโครงการร่วมกองทัพเรือ ในพื้นที่ชุมชนคลองอ้อม อ.เมือง จ.นนทบุรี 250 ชุด
- ชุมชนรอบมัสยิดมานารุ้ลรูดา แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม. 600 ชุด
- หมู่บ้านเศรษฐกิจ แยก 42-58 เพชรเกษม 102 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 600 ชุด
- ตามการร้องขอผ่านเหล่ากาชาด จ.นครปฐม 1,000 ชุด
- หมู่บ้านรินทอง หมู่บ้านร่มเย็น ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 400 ชุด
2,850 ชุด 2,850,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 400 แพ็ค นนทบุรี 250 แพ็ค นครปฐม 1,000 แพ็ค และกทม. 1,200 แพ็ค 2,850 แพ็ค 0.00
06/12/2554 - 06/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ชุมชนบางบัวทองธานี พาร์ควิลล์ 35 ม.ภัทรวัลย์ ม.ลดาวัลย์ 8 พารวย จ.นนทบุรี 450 ชุด
- ชุมชนแรงงานต่างด้าว ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม. 300 ชุด
- ชุมชนนครลุง อ.พุทธมณฑลสาย 2 จ.นครปฐม 300 ชุด
- ม.พฤกษา 9/11/12 คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 600 ชุด
1,650 ชุด 1,650,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 450 แพ็ค นนทบุรี 300 แพ็ค นครปฐม 300 แพ็ค และกทม. 600 แพ็ค 1,650 แพ็ค 0.00
05/12/2554 - 05/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ชุมชนแรงงานต่างด้าว จ.สมุทรสาคร 450 ชุด
- ชุมชนอนันต์สุขสันต์ 18-20 ศรีสยาม เขตบางเขน กทม. 500 ชุด
- ม.12-13 พัฒนาชุมชน แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม. 420 ชุด
- ตามโครงการร่วมกองทัพเรือ 250 ชุด
1,620 ชุด 1,620,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.สมุทรสาคร 450 แพ็ค และ กทม. 1,170 แพ็ค 1,620 แพ็ค 0.00
04/12/2554 - 04/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ชุมชนธรรมสุธีร์ หมู่ 5 6 ต.บางเดื่อ อ.เมือง 850 ชุด และ อ.รังสิต จ.ปทุมธานี ตามการร้องขอจากหน่วยแพทยสภา 200 ชุด
- ซ.พระยาสุเรนท์ 30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา (รามอินทรา 109) กทม. 300 ชุด
- ชุมชนแรงงานต่างด้าว พุทธมณฑลสาย 5 อ.บางบัวทอง และอ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 400 ชุด
1,750 ชุด 1,750,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 1,050 แพ็ค นนทบุรี 400 แพ็ค และ กทม. 300 แพ็ค 1,750 แพ็ค 0.00
03/12/2554 - 03/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- หมู่ 4,6 ซ.สุขี1/สุรศักดิ์ ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง 550 ชุด และ เมืองเอก อ.เมืองปทุมธานี (หอบัณฑิต) 300 ชุด
- หมู่ 5-8 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 1,000 ชุด
- หมู่บ้านศรีเพชร ถ.เพชรเกษม 106 แยก 16-27 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 400 ชุด
- ชุมชนอันนูรอยน์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 300 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจากภัยน้ำท่วมระยะฟื้นฟู ร่วมกับวิทยุการบินในพื้นที่ชุมชนมุสลิม อยุธยา
2,550 ชุด 2,550,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 850 แพ็ค และ กทม. 1,700 แพ็ค 2,550 แพ็ค 0.00
02/12/2554 - 02/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- หมู่บ้านฉัตรไพลิน หมู่บ้านนพวงษ์ หมู่ 8 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว 500 ชุด อบต.บางเตย อบต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก 400 ชุด และ ชุมชนแรงงานต่างด้าว อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี 300 ชุด
- หมู่บ้านสุขสันต์ 2 เพชรเกษม92/2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 350 ชุด
- ซ.เพิ่มอรุณ ขุน/1 ขุน/2 ซ.เพิ่มอรุณ1-3 ซ.ทองพลู1-3 ถ.บางแวก เขตบางแค กทม. 400 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
1,950 ชุด 1,950,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 1,200 แพ็ต และ กทม. 750 แพ็ค 1,950 แพ็ค 0.00
01/12/2554 - 01/12/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพฯ
นครปฐม ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- หมู่ 4-5 ต.บางกระดี อ.เมือง 1,500 ชุด หมู่บ้านชมฟ้าวรางกูร คลอง2 รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 400 ชุด
- ชุมชนโกสุมรวมใจ2 ถ.วิภาวดีแขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 425 ชุด
- หมู่บ้านสีชัยวิลล่า ซ.โกสุมรวมใจ 38 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 300 ชุด
- หมู่บ้านทองสถิตย์ แขวงลาดพร้าว เขตบางเขน กทม. 365 ชุด
- ชุมชนร่วมพัฒนา33 ซ.รามอินทรา21 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 350 ชุด
- ถวายวัดเกาะเกรียง และวัดบางตะไนย์ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 300 ชุด
- ตามโครงการร่วมกองทัพเรือ 250 ชุด ตามการร้องขอจากเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี 1,000 ชุด และเหล่ากาชาด จ.นครปฐม 1,000 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
5,240 ชุด 5,240,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 1,900 แพ็ค จ.นนทบุรี 1,000 แพ็ค จ.นครปฐม 1,000 แพ็ค และกทม. 1,340 แพ็ค 5,240 แพ็ค 0.00
30/11/2554 - 30/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- หมู่ 5-10 ริมคลองอ้อมนนท์ คลองบางกอกน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 2,000 ชุด
- ซ.เพชรเกษม62 300 ชุด และ ม.จุฑาทอง ซ.เพชรเกษม63 กทม. 100 ชุด
- ซ.ศิริเกษม 19 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 300 ชุด
- เกษตรก้าวหน้าบึงพญาสุเรนท์ เกษตรพัฒนาลำลางหนองกง เขตบางเขน กทม. 300 ชุด
- ชุมชนร่วมพัฒนา33 ซ.รามอินทรา21 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 350 ชุด
- ถวายวัดเกาะเกรียง และวัดบางตะไนย์ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 300 ชุด
- ตามการร้องขอจากหน่วยแพทยสภา 100 ชุด และโครงการร่วมกองทัพเรือ 250 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
3. วันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 54 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจากภัยน้ำท่วม ปฏิบัติงาน เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ พร้อมมอบชุดอาหารพร้อมทาน 200 ชุด/วัน
4,000 ชุด 4,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.นนทบุรี 2,000 แพ็ค ปทุมธานี 300 แพ็ค และกทม. 1,700 แพ็ค 4,000 แพ็ค 0.00
29/11/2554 - 29/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ตำบลปลายบาง อ.บางกรวย 1,000 ชุด เทศบาล ต.บางเลน ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 1,000 ชุด
- หมู่ 2-3 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 1,000 ชุด
- ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย ร่วมใจพัฒน์ ประชาสร้างสรรค์ซ.36 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงคลองสามวา กทม. 300 ชุด
- ชุมชนริมคลองสองต้นนุ่น คุ้มเกล้า ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 500 ชุด
- ตามการร้องขอจากหน่วยแพทยสภา 100 ชุด โครงการร่วมกองทัพเรือ 250 ชุด และการร้องขอจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 300 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
4,450 ชุด 4,450,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.นนทบุรี 2,000 แพ็ค และกทม. 2,450 แพ็ค 4,450 แพ็ค 0.00
28/11/2554 - 28/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1,500 ชุด
- เขตภาษีเจริญ กทม. 500 ชุด
- ชุมชนวังหนับอุทิศ คลองเจ็กพัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 400 ชุด
- คู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 2,000 ชุด
- ตามการร้องขอจากหน่วยแพทยสภา 100 ชุด และโครงการร่วมกองทัพเรือ 250 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
4,750 ชุด 4,750,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 1,500 ชุด และกทม. 3,250 แพ็ค 4,750 แพ็ค 0.00
27/11/2554 - 27/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ต.กระแซง อ.เมือง 1,500 ชุด และหมู่บ้านสินธร ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 300 ชุด
- ชุมชนเพชรเกษม 33 วัดรางบัว แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 350 ชุด
- ชุมชนร่วมพัฒนา ถ.ประชาร่วมใจแขวงคลองสามวา เขตมีนบุรี กทม. 1,000 ชุด
- วัดญาณเวศกวัน ต.กระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม และวัดพิกุลเงิน วัดคงคา ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 150 ชุด โดย ผอ.สนง.บทท
- ชุมชนวัชรพล3 ซ.จตุโชค 20 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 450 ชุด
- ต.เสาธง อ.บางปะหัน อยุธยา 1,400 ชุด
- ตามการร้องขอจากหน่วยแพทยสภา 100 ชุด การร้องขอของเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี 1,000 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
6,250 ชุด 6,250,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 1,800 แพ็ค จ.นครปฐม 150 แพ็ค จ.นนทบุรี 1,000 แพ็ค อยุธยา 1,400 แพ็ค และกทม. 1,900 แพ็ค 6,250 แพ็ค 0.00
26/11/2554 - 26/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ต.คูคต อ.ลำลูกกา 1,500 ชุด และหมู่บ้านรณชัย ซ.พหลโยธิน73 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 300 ชุด
- อ.บางเลน 1,500 ชุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 600 ชุด โดย เลขาธิการฯ สภากาชาดไทย
- ชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 470 ชุด
- ถ.สวนผัก ซ.46 ชุมชนบางบัว แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 350 ชุด
- หมู่บ้านอยู่เจริญ เขตดอนเมือง กทม. 480 ชุด
- ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 200 ชุด
- ตามการร้องขอจากหน่วยแพทยสภา 500 ชุด และการร้องขอของเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี1,000 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ และ 100 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันฯ
6,300 ชุด 6,300,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 1,800 แพ็ค จ.นนทบุรี 1,200 แพ็ค จ.นครปฐม 1,500 แพ็ค และกทม. 1,800 แพ็ค 6,300 แพ็ค 0.00
25/11/2554 - 25/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- อบต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 2,000 ชุด
- เคหะออเงิน ซ.พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 2,000 ชุด
- ตามการร้องขอจากเพื่อนพึ่งภาฯ ร่วมกับ สพฉ. 300 ชุด และโครงการร่วมกองทัพเรือ 500 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- 300 ชุด ผ่าน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กทม.
- 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
- 400 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันฯ
4,800 ชุด 48,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 2,000 ชุด และกทม. 2,800 ชุด 4,800 แพ็ค 0.00
24/11/2554 - 24/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- เทศบาลต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ 1,000 ชุด เทศบาลต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ 1,000 ชุด และร้องขอผ่านรายการคันปาก TV ช่อง 7 ช่วยในพื้นที่ ต.บางกร่าง อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 400 ชุด
- ชุมชนจันทร์ร่วมใจ ภาษีเจริญ 48 แยก16 กทม. 370 ชุด
- ชุมชนจันทร์ร่วมใจ ภาษีเจริญ48 แยก14 กทม. 250 ชุด
- เคหะแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กทม. 800 ชุด
- ตามโครงการร่วมกองทัพเรือ 500 ชุด และการร้องขอจากหน่วยแพทยสภา 700 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- 300 ชุด ผ่าน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กทม.
- 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
5,020 ชุด 5,020,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.นนทบุรี 2,400 แพ็ค และกทม. 2,620 แพ็ค 5,020 แพ็ค 0.00
23/11/2554 - 23/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ชุมชนเขตหลักสี่ อาคารเคหะบางบัว และบางบัวร่วมใจพัฒนา 2,000 ชุด
- ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ ซ.จรัญฯ 35 เขตบางกอกน้อย กทม. 450 ชุด
- ชุมชนแขวงคลอง 10 เขตหนองจอก กทม. 1,000 ชุด
- ชุมชนอมรพันธุ์ ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา หมู่บ้านบุญมา และชุมชนเก้าไร่ ถนนเลียบคูนายกิม แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 350 ชุด โดย ผอ.สนง.บทท
- ตามโครงการร่วมกองทัพเรือ 250ชุด และการร้องขอจากหน่วยแพทยสภา 100 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- 300 ชุด ผ่าน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กทม.
- 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
- 50 ชุด จากการร้องขอผ่านบ.สยามชอร์ไซส์ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่วัดศรีภวังค์ ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน 200 ชุด พื้นที่หมู่ 4,5,6 ต.บ่อตาไร่ อ.วังน้อย อยุธยา และ 50 ชุดพื้นที่ ต.คลอง 7 อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
3.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจากภัยน้ำท่วม พร้อมมอบชุดอาหารพร้อมทาน 200 ชุด/วัน ในพื้นที่
- วันที่ 23-25,28-29 พ.ย.54 อ.บางเขน จ.นนทบุรี
- วันที่ 4-25,28 พ.ย.-7 ธ.ค. 54 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
4,150 ชุด 4,150,000.00
- น้ำดื่มบริจาค กทม. 4,150 แพ็ค 4,150 แพ็ค 0.00
22/11/2554 - 22/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- หมู่ที่ 5 ต.บ้านม้า อ.บางไทร อยุธยา 150 ชุด โดย ผอ.สนง.บทท
- ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 2,000 ชุด
- ชุมชนคลองมอญ คลองเจ็ด คลองลำคูเวียง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 650 ชุด
- หมู่บ้านเอื้ออาทร (80) พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 680 ชุด
- ตามการร้องขอจากหน่วยแพทยสภา 200 ชุด และการร้องขอจาก เจ เจตริน 200 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยนำท่วมในพื้นที่
- 300 ชุด ผ่าน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กทม.
- 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
3.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจากภัยน้ำท่วม ร่วมกับหน่วยเรือท้องแบน เทศบาล ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พร้อมมอบชุดอาหารพร้อมทาน 200 ชุด/วัน
3,880 ชุด 3,880,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.พระนครศรีอยุธยา 150 แพ็ค ปทุมธานี 2,000 แพ็ค และ กทม. 1,730 แพ็ค 3,880 แพ็ค 0.00
21/11/2554 - 21/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา 2,000 ชุด และชุมชนหลังตลาดไท จ.ปทุมธานี 200 ชุด
- ชุมชนวัดจันทร์ฯ เขต 2 และชุมชนจันทรังษี แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 600 ชุด
- ชุมชนวัดจำปา ม.4-6,9-11 เขตตลิ่งชัน กทม. 500 ชุด
- ตามโครงการร่วมกองทัพเรือ 500 ชุด และการร้องขอจากหน่วยแพทยสภา 200 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยนำท่วมในพื้นที่
- 300 ชุด ผ่าน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กทม.
- 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
- 700 ชุด หมู่บ้านวราบดินทร์ อ.รังสิต จ.ปทุมธานี
3.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจากภัยน้ำท่วม
- ร่วมกับหน่วยเรือท้องแบน เทศบาล ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พร้อมมอบชุดอาหารพร้อมทาน 200 ชุด/วัน
- ร่วมกับกองทัพเรือ และบ้านปู พร้อมมอบชุดอาหารพร้อมทาน 200 ชุด/วัน และเปลี่ยนเป็นมอบชุดธารฯ วันละ 250 ชุด
4,000 ชุด 4,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 2,200 แพ็ค และกทม.1,800 แพ็ค 4,000 แพ็ค 0.00
20/11/2554 - 20/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 1,500 ชุด
- ชุมชนบ้านสวนบางเขน ซ.พหลโยธิน 48 เขตบางเขน กทม. 2,000 ชุด
- ชุมชนแขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 800 ชุด
2.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยนำท่วมในพื้นที่
- 300 ชุด ผ่าน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กทม.
- 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
3.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจากภัยน้ำท่วม ร่วมกับหน่วยเรือท้องแบน ต.วัดชลอ อ.บางกรวย มอบชุดอาหารพร้อมทาน 200 ชุด/วัน
4,300 ชุด 4,300,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.นนทบุรี 1,500 แพ็ค และ 2,800 แพ็ค 0 แพ็ค 0.00
19/11/2554 - 19/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ชุมชน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1,500 ชุด
- ชุมชนบ้านลำกะโหลก ม.3 เขตคลองสามวา กทม. 350 ชุด
- ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 300 ชุด
- เคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 300 ชุด
- ชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 41 กทม. 300 ชุด
- ถ.พหลโยธิน 69/3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 300 ชุด
- บางบัว เหล่าลดา เพชรเกษม 69 เขตบางกอกน้อย กทม. 550 ชุด
- หมู่บ้านวราบดินทร์ อ.รังสิต จ.ปทุมธานี 50 ชุด
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ 300 ชุด ผ่าน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ช่วยนำท่วมในพื้นที่เขตบางคอแหลม และ 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์ รพ.จุฬาฯ
3,650 ชุด 3,650,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 1,500 แพ็ค และ กทม. 2,150 แพ็ค 3,650 แพ็ค 0.00
18/11/2554 - 18/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1. สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 2,000 ชุด
- ชุมชนท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 1,750 ชุด
- คลอง 1-7 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 200 ชุด
- วัดบางไกรใน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 700 ชุด
2. สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ 300 ชุด ผ่าน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางคอแหลม และ 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์ รพ.จุฬาฯ
3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจากภัยน้ำท่วม ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเรือท้องแบน อ.สามพราน จ.นครปฐม มอบชุดอาหารพร้อมทาน 200 ชุด/วัน
4,650 ชุด 4,650,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.ปทุมธานี 2,000 แพ็ค จ.นนทบุรี 700 แพ็ค และ กทม. 1,750 ชุด 4,650 แพ็ค 0.00
17/11/2554 - 17/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1. เลขาธิการฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ อบต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 500 ชุด
2. สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ในศูนย์พักพิงราชภัฎบางเขน เขตพหลโยธิน กทม. 650 ชุด
- ชุมชนแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน อนันต์สุขสันต์ 18-20 เพชรสยาม, สุขฤดี 1,000 ชุด
- ชุมชนช.เพชรเกษม 68 แยก 25 เขตบางแค กทม. 400 ชุด
- ชุมชนวัดเกาะ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 400 ชุด
- ผ่านเหล่ากาชาดนนทบุรี 1,000 ชุด
- เขตบางพลัด, บางกอกใหญ่ และพระนคร กทม. 300 ชุด
- ตามโครงการร่วมกองทัพเรือ 1,000 ชุด
และปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน 2 ลำ อยู่ที่ ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
5,250 ชุด 5,250,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จ.พระนครศรีอยุธยา 500 แพ็ค นนทบุรี 1,000 แพ็ค และ กทม. 3,750 แพ็ค 5,250 แพ็ค 0.00
16/11/2554 - 16/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม ในพื้นที่
1. ม.ประภาวรรณแลนด์ ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสน เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
2. ชุมชนการเคหะท่าทราย ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
3. พร้อมนมผงเด็ก ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ศูนย์พักพิงอาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ซ.คุ้มเกล้า1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ผ่านเหล่ากาชาดนนทบุรี ในพื้นที่ อบต.บ้านกึง อ.บางไทร
- สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ ช่วยน้ำท่วม
1. 300 ชุด ผ่านโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในพื้นที่เขตบางคอแหลม
2. 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
3,700 ชุด 3,200,000.00
- น้ำดื่มบริจาค กรุงเทพฯ 2,200 แพ็ค นนทบุรี 1,000 แพ็ค และ พระนครศรีอยุธยา 500 แพ็ค 3,700 แพ็ค 0.00
15/11/2554 - 15/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- ต.บางหลวง อ.เมือง
- หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค
- ชุมชนทองแท้ ซ.คลองหลวงแปดต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
- ผ่านเหล่ากาชาดนนทบุรี
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ 300 ชุด ผ่านโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เพื่อช่วยนำท่วมในพื้นที่เขตบางคอแหลม และ 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
3,500 ชุด 3,500,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ปทุมธานี 2,000 แพ็ค กรุงเทพฯ 500 แพ็ค นนทบุรี 1,000 แพ็ค 3,500 แพ็ค 0.00
14/11/2554 - 14/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครปฐม จ.กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- คลอง 8-9 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี
- ซอยเพชรเกษม112 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
- ชุมชนรอบมูลนิธิเด็กสภากาชาดไทยนครปฐม
และส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ 300 ชุด ผ่านโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อช่วยนำท่วมในพื้นที่เขตบางคอแหลม , 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
3,850 ชุด 3,850,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ปทุมธานี 1,500 แพ็ค กรุงเทพฯ 650 แพ็ค นครปฐม 700 แพ็ค นนทบุรี 1,000 แพ็ค 3,850 แพ็ค 0.00
13/11/2554 - 13/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
- คลอง 7, 8, 9 อ.ลำลูกกา 2,000 ชุด
- ชุมชนวัดมะกอก สายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน 500 ชุด
- ชุมชนริมคลอง เขตลาดกระบัง 1,000 ชุด
- 300 ชุด ผ่าน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อช่วยนำท่วมในพื้นที่เขตบางคอแหลม
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทานฯ และ 200 ชุด ผ่านหน่วยแพทย์รพ.จุฬาฯ
3,500 ชุด 3,500,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ปทุมธานี 2,000 แพ็ค กรุงเทพฯ 1,500 แพ็ค 3,500 แพ็ค 0.00
12/11/2554 - 15/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครปฐม จ.กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ ดังนี้
1. หมู่ 1-7 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย
2. หมู่ 3 คลอง 9 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี
3. หมู่ 1,7 ซ.เพชรเกษม 4 เขตภาษีเจริญ
4. ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
5. เคหะทุ่งสองห้อง ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่
- หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเรือท้องแบน พร้อมมอบชุดอาหารพร้อมทาน 200 ชุด/วัน ในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล และ อ.รังสิต
3,200 ชุด 3,200,000.00
- น้ำดื่มบริจาค นนทบุรี 1,500 แพ็ค ปทุมธานี 400 แพ็ค นครปฐม 600 แพ็ค และกทม. 700 แพ็ค
3,200 แพ็ค 0.00
11/11/2554 - 11/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครปฐม จ.กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
1. ต.คลองห้า (4 หมู่บ้าน) 1,400 ชุด
2. บ้านเอื้ออาทร 1 สรงประภา เขตดอนเมือง
3. ชุมชนมัสยิด ถ.ประชาร่วมใจ เขตมีนบุรี
4. หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี
2,650 ชุด 2,650,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ปทุมธานี 1,400 แพ็ค นครปฐม 400 แพ็ค และกทม. 850 แพ็ค
2,650 แพ็ค 0.00
10/11/2554 - 11/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สมุทรสาคร จ.กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่
1. อบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย
2. เทศบาลปลายบาง อ.บางคูเวียง
3. แขวงบางไผ่ เขตบางแค
4. ซ.นิมิตรใหม่ 62 สามวาตะวันออก
5. ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน
3,200 ชุด 3,200,000.00
- น้ำดื่มบริจาค นนทบุรี 2,000 แพ็ค สมุทรสาคร 500 แพ็ค และกทม. 700 แพ็ค 3,200 แพ็ค 0.00
09/11/2554 - 09/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครปฐม จ.กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรสาคร
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง ,หมู่ 5-7 เทศบาลคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว , ส่งชุดอาหารฯ 1,000 ชุด ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ บ้านสวนบางเขน พหลโยธิน48
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดบรรเทาทุกข์ 500 ชุด ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.บางปลา อ.บางเลน
ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย และบางปลา อ.กระทุ่มแบน
3,500 ชุด 3,500,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ปทุมธานี 1,500 ปทุมธานี 1,000 นนทบุรี 500 สมุทรสาคร 500 แพ็ค 3,500 แพ็ค 0.00
08/11/2554 - 08/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สมุทรสาคร จ.กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ต.บางกระแซง อ.เมือง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่หมู่บ้านปิ่นเจริญ 2 สรงประภา ดอนเมือง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่อบต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม (รถ MAN) 1 คัน ผลิต
น้ำได้ 80,000 ลิตร/วัน เพื่อแจกจ่ายแก่
ผู้ประสบภัย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
4,050 ชุด 4,050,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ปทุมธานี 1,850 กรุงเทพฯ 700 นนทบุรี 500 สมุทรสาคร 1,000 แพ็ค 4,050 แพ็ค 0.00
07/11/2554 - 11/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่3, 4, 16 อ.บางบัวทอง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน อ.ธัญบุรี
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่บางใหญ่ซิตี้
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่บางกรวย-ไทรน้อย
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยเรือท้องแบน ต.ลำโพ อ.บางบัวทองพร้อมมอบชุดอาหารพร้อมทาน 200 ชุด / วัน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยเรือท้องแบน ต.บ้านกระแชง อ.เมือง
พร้อมมอบชุดอาหารพร้อมทาน 200 ชุด / วัน
3,630 ชุด 3,630,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ปทุมธานี 500 แพ็ค นนทบุรี 3,130 แพ็ค 3,630 แพ็ค 0.00
06/11/2554 - 06/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท จ.กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางแค
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่หมู่6-11 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบบัวทอง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ชุมชนรางบัว เขตบางเขน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่บางพลัด 85
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ชุมชนบางเดื่อ อ.เมือง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ต.หันคา อ.สรรพยา
เรือท้องแบน 2 ลำ อยู่ที่ เทศบาลนครรังสิตถนนรังสิต-ปทุมธานี
5,480 ชุด 5,480,000.00
- น้ำดื่มบริจาค นนทบุรี 1,200 กรุงเทพฯ 1,930 ปทุมธานี 350 ชัยนาท 2,000 แพ็ค 5,480 แพ็ค 0.00
05/11/2554 - 05/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.กรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางพลัด จรัญฯ 57
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ต.บางรักพัฒนา อ.บางกรวย และเทศบาลอำเภอบางบัวทอง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดบรรเทาทุกข์ 500 ชุด ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่เขตดอนเมือง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่จ.นนทบุรี
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดบรรเทาทุกข์ 200 ชุด
ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ พหลโยธิน 52
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งน้ำดื่ม 1,000 แกลลอน ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ไทรน้อย
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง
4,600 ชุด 4,600,000.00
- น้ำดื่มบริจาค กรุงเทพฯ 2,200 แพ็ค นนทบุรี 2,400 แพ็ค 4,600 แพ็ค 0.00
04/11/2554 - 04/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.กรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่วัดบางกร่าง อ.บางกรวย
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่หมู่บ้านพฤกษา 13 รังสิต คลอง 3
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ปฏิบัติงาน
พร้อมหน่วยเรือท้องแบน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่เขตดอนเมือง
2,600 ชุด 2,600,000.00
- น้ำดื่มบริจาค นนทบุรี 1,600 แพ็ค ปทุมธานี 500 แพ็ค กรุงเทพฯ 500 แพ็ค 2,600 แพ็ค 0.00
03/11/2554 - 03/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ และ
ชุดอาหารพร้อมทาน 500 ชุด ช่วยน้ำท่วม ใน
พื้นที่ อ.หันตรา
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ คลอง 7-8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ปฏิบัติงาน
พร้อมหน่วยเรือท้องแบน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
1,500 ชุด 1,500,000.00
- น้ำดื่มบริจาค พระนครศรีอยุธยา 500 แพ็ค ปทุมธานี 1,000 แพ็ค 1,500 แพ็ค 0.00
02/11/2554 - 02/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.กรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่เทศบาล ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทาน
1,200 ชุด ช่วยน้ำท่วม ในพื้นที่แฟลตเอื้ออาทร
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารฯ ช่วยน้ำท่วม
ตามการร้องขอของ 13 สถานีตำรวจภูธร จ.ปทุมธานี
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ปฏิบัติงาน
พร้อมหน่วยเรือท้องแบน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
4,860 ชุด 4,860,000.00
- น้ำดื่มบริจาค นนทบุรี 4,860 แพ็ค 4,860 แพ็ค 0.00
01/11/2554 - 01/11/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.กรุงเทพฯ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทาน 3,500 ชุด ช่วยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ และชุดอาหารพร้อมทาน 500 ชุด ช่วยน้ำท่วม ใน
พื้นที่ศูนย์พักพิง วัดไพร่ฟ้า ต.บางหลวง อ.เมือง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,700 ชุด ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทาน
1,000 ชุด ช่วยน้ำท่วม ในพื้นที่วัดบางพลัด ซ.จรัญ 79
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม (รถซีเมนต์) 1 คัน ผลิต
น้ำได้ 35,000 ลิตร/วัน เพื่อแจกจ่ายแก่ ผู้ประสบภัยในพื้นที่จ.นนทบุรี (รอจุดปฏิบัติงาน)
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม (รถซีเมนต์) 1 คัน ผลิตน้ำแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัย
จุดปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
2,200 ชุด 2,200,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ปทุมธานี 500 แพ็ค นนทบุรี 1,700 แพ็ค 2,200 แพ็ค 0.00
31/10/2554 - 31/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.อ่างทอง
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ อ.บางใหญ่
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ หมู่ 1-4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ 3 คลอง 7 อ.ธัญบุรี
เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุด
ธารน้ำใจพระราชทานฯ 1,000 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g. (Taraten) เกลือเสริมไอโอดีน 80 g สารส้ม 500 กรัม อย่างละ1,000 ชุด รวมเงิน 32,270 บาท ช่วยน้ำท่วม
ณ วัดตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ
4,500 ชุด 4,500,000.00
- น้ำดื่มบริจาค นนทบุรี 500 แพ็ค ปทุมธานี 3,000 แพ็ค 3,500 แพ็ค 0.00
30/10/2554 - 30/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ อ.สามโคก
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ชุมชนคลองสาม
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่อ.บางกรวย
1. ยาชุดสามัญประจำบ้าน 1,000 ชุด ราคา 15,600.00 บาท
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Miconazole Cream 5 g.(Fungi-M) 1,000 หลอด ราคา 5,500.00 บาท3. เกลือเสริมไอโอดีน 200 g 1,000 ซอง ราคา 833.00 บาท4. สารส้ม 500 กรัม 1,000 ซอง ราคา 8,550.00 บาท
รวมเงิน 30,483.00 บาท
3,500 ชุด 3,500,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ปทุมธานี 2,500 แพ็ค นนทบุรี 1,000 แพ็ค 3,500 แพ็ค 0.00
29/10/2554 - 29/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี จ.นครสวรรค์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม (รถ MAN) 1 คัน
จุดปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเตรียมศึกษาพัฒนา
อ.บางกรวย-ไทรน้อย
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมยารวมเงิน 32,270 บาท ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ต.บางคูวัต อ.เมืองซอง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ชุมชนศุภมิตร คลองหลวง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทาน
500 ชุด ให้สยามชอร์ไซส์ เพื่อช่วยน้ำท่วม
ในนามสภากาชาดไทย
3,085 ชุด 3,085,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ปทุมธานี 3,085 แพ็ค 3,085 แพ็ค 0.00
28/10/2554 - 28/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ต.บางคูวัต อ.เมือง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง

1.ยาชุดสามัญประจำบ้าน 1,000 ชุด ราคา 15,600 บาท
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g. (Taraten) 1,000 หลอด ราคา 6,780 บาท
3. เกลือเสริมไอโอดีน 80 g 2,000 ซอง ราคา 1,340 บาท
4. สารส้ม 500 กรัม 1,000 ซอง ราคา 8,550 บาท
รวมเงิน 32,270 บาท
4,000 ชุด 4,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ปทุมธานี 1,000 แพ็ค นนทบุรี 3,000 แพ็ค 4,000 แพ็ค 0.00
27/10/2554 - 27/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่บัวทองธานี
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่สมบัติบุรี
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่หมู่บ้านนันทิชา, สมบัติบุรี
และม.7,8,9,10 อ.บางบัวทอง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทาน
1,500 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Miconazole Cream 5 g.(Fungi-M) เกลือเสริมไอโอดีน 200 g สารส้ม 500 กรัม อย่างละ 1,500 ชุด รวมเงิน 30,483 บาท
ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ บางแขยง
5,000 ชุด 5,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค บัวทองธานี 1,500 สมบัติบุรี 2,000 นันทิชา,บางบัวทอง 1,500
5,000 แพ็ค 0.00
26/10/2554 - 26/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทาน
2,000 ชุด ช่วยน้ำท่วม อบต.ท่าอิฐ
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.อยุธยา
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่เทศบาลบางคูวัต
1. ยาชุดสามัญประจำบ้าน 1,000 ชุด ราคา 15,600 บาท
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g. (Taraten) 1,000 หลอด ราคา 6,780 บาท
3. เกลือเสริมไอโอดีน 80 g 2,000 ซอง ราคา 1,340 บาท
4. สารส้ม 500 กรัม 1,000 ซอง ราคา 8,550 บาท
รวมเงิน 32,270 บาท
1,500 ชุด 1,500,000.00
- น้ำดื่มบริจาค พระนครศรีอยุธยา 500 แพ็ค ปทุมธานี 1,000 แพ็ค 1,500 แพ็ค 0.00
25/10/2554 - 25/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.กรุงเทพฯ จ.บุรีรัมย์ จ.กาฬสินธุ์ จ.สุรินทร์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางพลัด
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทาน
2,000 ชุด ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางพลัด
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่บางบัวแลนด์ อ.บางบัวทอง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทาน
2,000 ชุด ช่วยพื้นที่บางบัวแลนด์ อ.บางบัวทอง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ อ.พุทธไธสง และอ.ลำปลายมาส
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.กมลาไสย และอ.ฆ้องชัย
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ท่าตูม อ.รัตนบุรี
9,000 ชุด 9,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค กรุงเทพฯ2,000 นนทบุรี 2,000 บุรีรัมย์ 1,500 กาฬสินธุ์ 1,500 สุรินทร์ 2,000 9,000 แพ็ค 0.00
23/10/2554 - 23/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม จ.นนทบุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่อ.นครชัยศรี อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดอาหารพร้อมทาน
2,000 ชุด ช่วยน้ำท่วม ในพื้นที่หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่บัวทองธานี 1. ยาชุดสามัญประจำบ้าน 1,500 ชุด ราคา 15,600.00 บาท
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Miconazole Cream 5 g.(Fungi-M) 1,500 หลอด ราคา 5,500.00 บาท
3. เกลือเสริมไอโอดีน 200 g 1,500 ซอง ราคา 833.00 บาท
4. สารส้ม 500 กรัม 1,500 ซอง ราคา 8,550.00 บาท
รวมเงิน 30,483.00 บาท
4,000 ชุด 4,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค นครปฐม 2,500 แพ็ค นนทบุรี 1,500 แพ็ค 4,000 แพ็ค 0.00
22/10/2554 - 22/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี จ.นครสวรรค์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม อบต.
เกรียงไกร อ.เมือง และเทศบาลต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
หมู่บ้านในพื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว

1.ยาชุดสามัญประจำบ้าน 1,800 ชุด ราคา 15,600 บาท
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g. (Taraten) 1,800 หลอด ราคา 6,780 บาท
3. เกลือเสริมไอโอดีน 80 g 2,000 ซอง ราคา 1,340 บาท
4. สารส้ม 500 กรัม 1,800 ซอง ราคา 8,550 บาท
รวมเงิน 32,270 บาท
3,800 ชุด 3,800,000.00
- น้ำดื่มบริจาค นครสวรรค์ 2,000 แพ็ค ปทุมธานี 1,800 แพ็ค 3,800 แพ็ค 0.00
21/10/2554 - 24/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.มหาสารคาม จ.นนทบุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่เทศบาลบางคูวัต
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษา
ผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม
ปฏิบัติงานพร้อมหน่วยเรือท้องแบน อ.นครหลวง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 3 อบต.บางบัวทอง อ.ท่าศาลา อ.โรงช้าง และอ.บ้านรอ
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดอาหารพร้อมทาน
และยาชุดสามัญฯ ม.1, 3 อบต.บางบัวทอง
10,000 ชุด 10,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ปทุมธานี 1,000 พระนครศรีอยุธยา 1,000 มหาสารคาม 3,000 นนทบุรี 5,000 10,000 แพ็ค 0.00
20/10/2554 - 20/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.กรุงเทพฯ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
หน่วยครัวเคลื่อนที่ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค อ.เมือง
จ.สระบุรี โดยผลิตอาหารแจก พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน 2,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า (Spectroderm 5 gm..) 1,000 หลอด รวมเงิน 31,200 บาท อ.วังน้อย จ.อยุธยา
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วม
ในพื้นที่เขตพระนคร
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ 130 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g. (Taraten) เกลือเสริมไอโอดีน 80 g สารส้ม 500 กรัม อย่างละ 130 ชุด รวมเงิน 4,195.10 บาท
ช่วยน้ำท่วมหมู่บ้านในพื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว
430 ชุด 430,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ปทุมธานี 130 แพ็ค 130 แพ็ค 0.00
19/10/2554 - 19/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่จ.นนทบุรี พร้อม
1.ยาชุดสามัญประจำบ้าน 1,000 ชุด ราคา 15,600.00 บาท
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Miconazole Cream 5 g.(Fungi-M) 1,000 หลอด ราคา 5,500.00 บาท
3. เกลือเสริมไอโอดีน 200 g 1,000 ซอง ราคา 833.00 บาท
4. สารส้ม 500 กรัม 1,000 ก้อน ราคา 8,550.00 บาท
รวมเงิน 30,483.00 บาท
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดอาหารจานด่วน
พร้อมทาน 2,000 ชุด และชุดบรรเทาทุกข์ 400 ชุด ช่วยหมู่บ้าน / ชุมชนที่ถูกน้ำท่วม
ตลอดเส้นทาง ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
อ.บางบัวทองโดยแบ่งเป็น 2 ทีมในการปฏิบัติงาน
1,000 ชุด 1,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค นนทบุรี 1,000 แพ็ค 1,000 แพ็ค 0.00
18/10/2554 - 18/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Miconazole Cream 5 g.(Fungi-M) เกลือเสริมไอโอดีน 200 g สารส้ม 500 กรัม อย่างละ 1,000 ชุด รวมเงิน 30,483 บาท ตามการร้องขอของกองงานฯ เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่เกาะเกร็ด
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Miconazole Cream 5 g.(Fungi-M) เกลือเสริมไอโอดีน 200 g สารส้ม 500 กรัม อย่างละ 1,000 ชุด รวมเงิน 30,483 บาท ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่จ.นนทบุรี
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ 200 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) เกลือเสริมไอโอดีน 80 g อย่างละ 200 ชุด รวมเงิน 4,718 บาท ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
2,200 ชุด 2,200,000.00
- น้ำดื่มบริจาค นนทบุรี 2,000 แพ็ค 2,000 แพ็ค 0.00
17/10/2554 - 17/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สมุทรปราการ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วย
น้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

1. ยาชุดสามัญประจำบ้าน 200 ชุด ราคา 1,560.00 บาท
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 5 g.(taraten) 200 หลอด ราคา 678.00 บาท
3. เกลือเสริมไอโอดีน 80 g 200 ซอง ราคา 134.00 บาท

รวมเงิน 2,372.00 บาท
200 ชุด 200,000.00
14/10/2554 - 14/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สระบุรี จ.มหาสารคาม
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยน้ำท่วมใน
ต.ท่าลาน อ.บ้านหมอ
ยาชุดสามัญประจำบ้าน 3,000 ชุด ราคา 46,800.00 บาท
ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) 3,000 ชุด ราคา 19,950.00 บาท
เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 3,000 ชุด ราคา 5,130.00 บาท
รวมเงิน 71,880.00 บาท
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วย
น้ำท่วมในพื้นที่ อ.กันทรวิชัย 1,047 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,047 ชุด รวมเงิน 24,990.28 บาท
4,047 ชุด 4,047,000.00
- น้ำดื่มบริจาค สระบุรี 3,000 แพ็ค 3,000 แพ็ค 0.00
12/10/2554 - 12/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุด
ธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยน้ำท่วมใน
ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง และ
อบต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า

ยาชุดสามัญประจำบ้าน 2,200 ชุด ราคา 18,720.00 บาท
ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) 2,200 หลอด ราคา 7,980.00 บาท
เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 2,200 ซอง ราคา 2,052.00 บาท

รวมเงิน 28,752.00 บาท
2,200 ชุด 2,200,000.00
- น้ำดื่มบริจาค สุพรรณบุรี 2,200 แพ็ค 2,200 แพ็ค 0.00
11/10/2554 - 11/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ยาทาแก้น้ำกัดเท้า หน่วยครัวเคลื่อนที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่
อ.ลาดบัวหลวง

ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 5 g. 2,000 หลอด ราคา 13,560.00 บาท
รวมเงิน 44,760.00 บาท
2,000 หลอด 31,200.00
10/10/2554 - 14/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท
น้ำดื่มจาก บ.หาดทิพย์ เรือท้องแบนเพิ่มอีก 2 ลำ อยู่ที่ อ.ชุมแสง สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และสำรองใช้ในพื้นที่ (ย้ายมาจาก จ.อุทัยธานี)
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาคนไข้ โดยปฏิบัติงานพร้อมหน่วยเรือท้องแบน ในพื้นที่ อ.ชุมแสง
ปฏิบัติงานประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย หมูกระเทียม น้ำพริก ผักสด และ ข้าวสวย ผัดกะเพราหมู ไข่เค็ม รวม 3,782 ชุด
3,782 ขวด 0.00
09/10/2554 - 09/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท จ.พระนครศรีอยุธยา
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยน้ำท่วมในอ.บางน้ำเปรี้ยว ต.ตลุก อ.สรรพยา เรือท้องแบน 2 ลำ อยู่ที่ อ.มหาราช (ย้ายมาจาก จ.ลพบุรี) 800 ชุด 800,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ชัยนาท 800 แพ็ค 800 แพ็ค 0.00
08/10/2554 - 08/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท
ยาชุดสามัญประจำบ้าน ปฏิบัติงานประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย ไก่ผัดพริกขิง ไข่ต้ม จำนวน 3,908 ชุด
เพื่อมอบอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบภัย 3,908 ชุด
พร้อม - น้ำดื่ม 1,440 ขวด
- เครื่องแกงมัสมั่น 1 ลัง
100 ชุด 0.00
07/10/2554 - 07/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุรี จ.ชัยนาท
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุด
ธารน้ำใจพระราชทาน 2,500 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 2,500 ชุด รวมเงิน 59,900 บาท
ช่วยน้ำท่วมใน ต.อรัญญิกและ ต.นครหลวง อ.นครหลวง
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ 1,727 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 5 g.(taraten) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,727 ชุด รวมเงิน 41,603.43 บาท ช่วยน้ำท่วม ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ปฏิบัติงานประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย กะเพราไก่ ไข่เค็ม / ไข่ต้ม จำนวน 4,659 ชุด
4,227 ชุด 4,227,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ลพบุรี 1,727 แพ็ค พระนครศรีอยุธยา 2,500 แพ็ค 4,227 แพ็ค 0.00
06/10/2554 - 06/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ฉะเชิงเทรา
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุด
ธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยน้ำท่วมใน
อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางคล้า และอ.คลองเขื่อน

ยาชุดสามัญประจำบ้าน 2,000 ชุด ราคา 31,200 บาท
ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) 2,000 หลอด ราคา 13,300 บาท
เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 2,000 ซอง ราคา 3,420 บาท

รวมเงิน 47,920 บาท
2,000 ชุด 2,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ฉะเชิงเทรา 2,000 แพ็ค 2,000 แพ็ค 0.00
05/10/2554 - 05/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง จ.ลพบุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ
ช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.มหาศร อ.บ้านหมี่ 1,043 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,043 ชุด รวมเงิน 24,990.28 บาท
- เหล่ากาชาดจังหวัดร้องขอสนับสนุนถุงธารฯ เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยจากเทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 1,556 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,556 ชุด รวมเงิน 37,281.76 บาท กำหนดมอบผู้ประสบภัยวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 โดยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทานฯ ช่วยน้ำท่วมใน ต.บางจัก และต.ไผ่จำศีลอ.วิเศษชัยชาญ
2,599 ชุด 2,599,000.00
- น้ำดื่มบริจาค อ่างทอง 1,556 แพ็ค ลพบุรี 1,043 แพ็ค 2,599 แพ็ค 0.00
04/10/2554 - 04/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ผช.เลขาธิการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราช-
ทาน ช่วยน้ำท่วมใน ต.เขาท่าพระ อ.เมือง
และต.อู่ตะเภาต.หนองม่วง อ.มโนรมย์

ยาชุดสามัญประจำบ้าน 2,000 ชุด ราคา 31,200 บาท
ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) 2,000 หลอด ราคา 13,300 บาท
เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 2,000 ซอง ราคา 3,420 บาท

รวมเงิน 47,920 บาท
2,000 ชุด 2,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ชัยนาท 2,000 แพ็ค 2,000 แพ็ค 0.00
03/10/2554 - 07/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท จ.ลพบุรี
น้ำดื่มจาก บ.หาดทิพย์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามเสด็จมูลนิธิ
เพื่อนพึ่งภาฯ และบรรเทาทุกข์น้ำท่วม
ให้บริการตรวจรักษาคนไข้ โดยปฏิบัติ
งานพร้อมหน่วยเรือท้องแบน อ.บ้านหมี่
ปฏิบัติงานประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย ผัดกะเพราหมู ไข่เค็ม /ไข่ต้ม รวม ๔,๐๐๕ ชุด
4,005 ขวด 0.00
01/10/2554 - 01/10/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.นครสวรรค์ จ.ลพบุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จำนวน ๒๐๐ ชุด
๑. ปฏิบัติงานประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย คั่วกลิ้งไก่+ไชโป๊วผัดไข่/ผัดกะเพราหมูสับ+ไชโป๊วผัดไข่/ไข่เค็ม/ไข่ต้ม รวม ๓,๖๘๐ ชุด
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม (ซีเมนต์) ๑ คัน
อยู่ที่อบต.กลางแดด อ.เมือง
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม (ซีเมนต์) ๑ คัน
อยู่ที่ อ.บ้านหมี่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามเสด็จมูลนิธิ
เพื่อนพึ่งภาฯ และบรรเทาทุกข์น้ำท่วม
ให้บริการตรวจรักษาคนไข้ โดยปฏิบัติงานพร้อมหน่วยเรือท้องแบน อ.บ้านหมี่
200 ชุด 200,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จำนวน ๒๐๐ แพ็ค 200 แพ็ค 0.00
30/09/2554 - 30/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สิงห์บุรี จ.สุราษฎร์ธานี จ.ลพบุรี จ.ชัยนาท
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- หม้อ Meyerขนาดใหญ่
- มุ้งขนาดใหญ่
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,600 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,600 ชุด รวมเงิน 43,128 บาท ช่วยน้ำท่วมใน ต.โรงช้าง และต.หัวป่า อ.พรหมบุรี
เรือท้องแบน 1 ลำ ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา รพ.อินทร์บุรี 1 ลำ และทบ.อินทร์บุรี 1 ลำ 2 ลำ ที่ ต.บางผึ้ง ต.ไผ่ใหญ่ *** ส่งเต้นท์ 4 หลัง ในพื้นที่อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่ ต.ประศุก 2 และต.อินทร์บุรี 2 หลัง หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรและคณะ ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระยะฟื้นฟู จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งภัยเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ โดยปฏิบัติงานร่วมกับเลขาธิการสภากาชาดไทยในนามผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบให้นายกเหล่า 438 ชุด นำไปมอบให้ 438 ครอบครัว พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พยาบาลฝ่ายบรรเทาทุกข์ เจ้าหน้าที่สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
2,038 ชุด 2,038,000.00
- น้ำดื่มบริจาค สิงห์บุรี 1,600 แพ็ค สุราษฎร์ธานี 438 แพ็ค 2,038 แพ็ค 0.00
29/09/2554 - 29/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครนายก จ.เชียงใหม่ จ.อุบลราชธานี จ.สุพรรณบุรี จ.ลพบุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 2,000 ชุด รวมเงิน 47,920 บาท ช่วยน้ำท่วมใน ต.บางสมบูรณ์ ต.บางปลากด และต.โพธิ์แทน องค์รักษ์
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบเครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม อบต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยน้ำท่วมใน อ.พิบูลมังสาหาร อ.ไร่ใต้ และอ.โพธิ์ไทย
อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอเมือง เหล่ากาชาดจังหวัดขอสนับสนุนถุงธารน้ำใจ พร้อมน้ำดื่มจำนวน 2,000 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 2,000 ชุด รวมเงิน 48,180 บาท
เรือท้องแบนเพิ่มอีก 2 ลำ อยู่ที่ ต.บางพึ่ง และต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ (ย้ายจากสิงห์บุรี)
4,407 ชุด 4,407,000.00
- น้ำดื่มบริจาค นครนายก 2,000 แพ็ค สุพรรณบุรี 2,000 แพ็ค อุบลราชธานี 407 แพ็ค 4,407 แพ็ค 0.00
27/09/2554 - 27/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครนายก
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ
ช่วยน้ำท่วมใน เทศบาลทรายมูล
และอบต.บางลูกเสือ อ.องค์รักษ์

ยาชุดสามัญประจำบ้าน 2,100 ชุด ราคา 32,760 บาท
ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) 2,100 หลอด ราคา 13,965 บาท
เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 2,100 ซอง ราคา 3,591 บาท

รวมเงิน 50,316 บาท
2,100 ชุด 2,100,000.00
- น้ำดื่มบริจาค 2,100 แพ็ค 0.00
26/09/2554 - 28/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์ จ.อุบลราชธานี จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สนง.บทท. มอบชุดธารน้ำใจฯ 3,750 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 3,750 ชุด รวมเงิน 89,850 บาท ช่วยน้ำท่วม
ในต.นครสวรรค์ตก และ ต.บางม่วง อ.เมือง,
เทศบาลท่าตะโก ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก
- สถานีกาชาดที่ 7ออกหน่วยบรรเทาทุกข์
ช่วยน้ำท่วม อ.วารินชำราบ
- เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุด
ธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบภัยต.หนองไผ่แบน อ.เมือง
-ปฏิบัติงานประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย ผัดกะเพราหมูสับ ไข่เค็ม/ไข่ต้ม รวม 4,854 ชุด
5,100 ชุด 5,100,000.00
- น้ำดื่มบริจาค นครสวรรค์ 3,750 จ.อุบลราชธานี 350 อุทัยธานี 1,000 แพ็ค 5,100 แพ็ค 0.00
25/09/2554 - 25/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยภูมิ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุด
ธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบภัย
ต.หนองนาแซง อ.บุ่งคล้า
และต.ชีลอง อ.เมือง

1. ยาชุดสามัญประจำบ้าน 1,000 ชุด ราคา 15,600.00 บาท
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Ketoconazole Cream 5 g. 1,000 หลอด ราคา 16,660.00 บาท
3.เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 1,000 ซอง ราคา 1,710.00 บาท
รวมเงิน 33,970.00 บาท
1,000 ชุด 1,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค 1,000 แพ็ค 0.00
24/09/2554 - 24/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท จ.เพชรบูรณ์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบภัย อ.วิเชียรบุรี
- เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 2,000 ชุด รวมเงิน 47,920 บาท ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
เรือท้องแบน 1 ลำอยู่ที่ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา(ย้ายจากอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ไปจ.ชัยนาท)
หน่วยครัวเคลื่อนที่ จ.ชัยนาท ค่ายา ยาบริจาค และเกลือเสริมไอโอดีน รวมเงิน 15,685.50 บาท
3,200 ชุด 3,200,000.00
- น้ำดื่มบริจาค ชัยนาท 2,000 แพ็ค เพชรบูรณ์ 1,200 แพ็ค 3,200 แพ็ค 0.00
23/09/2554 - 23/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์ จ.อ่างทอง จ.ลพบุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารฯ น้ำ (ซื้อ) ยาชุดชุมชน
- อบต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง 775 775 2
- ทต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก 300 300 2
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ป่าโมก
* อบต.บางเคียน 1 ลำ และอบต.ทับกฤช 2 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (กำลังปฏิบัติงานอยู่)
* อบต.ทับกฤชใต้ 2 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (กำลังปฏิบัติงานอยู่)
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม (ซีเมนต์) 1 คัน ให้บริการในพื้นที่ อบต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
(ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)
เรือท้องแบนเพิ่มอีก 1 ลำ อยู่ที่ ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ (จากส่วนกลาง)
2,735 ชุด 2,735,000.00
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด อบต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง 775 ทต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก 300 อ.ป่าโมก 1,660
2,735 แพ็ค 5,100.00
22/09/2554 - 22/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี จ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารฯ น้ำ (ซื้อ) ยาชุดชุมชน อื่นๆ
สุพรรณบุรี 2,000 2,000 6 ชุดของขวัญ (อส) 60 ชุด
พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 2,000 ชุด รวมเงิน 47,920 บาท
นครสวรรค์
- อบต.บึงเสนาท อ.เมือง 1,500 1,500 2
- ทต.พยุหะ อ.พยุหะ 500 500 2
พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 2,000 ชุด รวมเงิน 47,920 บาท
หน่วยครัวเคลื่อนที่ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง
4,000 ชุด 4,000,000.00
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด สุพรรณบุรี 2,000 นครสวรรค์ 2,000 แพ็ค
4,000 แพ็ค 204,000.00
21/09/2554 - 21/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี จ.อ่างทอง
มอบเรือบริจาค 2 ลำ ให้เหล่ากาชาดจังหวัด
เพื่อใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัย
เรือท้องแบน อยู่ที่อ.ดอนมดแดง 2 ลำ
(เรือจากกช. 7 ให้ อบต.ดอนมดแดง
ยืมใช้ปฏิบัติงาน)
0 0.00
20/09/2554 - 20/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครนายก จ.นครสวรรค์ จ.อุบลราชธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบภัย ต.ศรีจุฬา 1,000 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด รวมเงิน 23,960 บาท
อบต.ดงละคร 62 ชุด อ.เมือง อ.ดอนยอ 886 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 950 ชุด รวมเงิน 22,885.50 บาท
นครสวรรค์ - อบต.วังมหากร อ.ท่าตะโก 1,500 ชุด
- อบต. พนมรอก อ.ท่าตะโก 541 ชุด
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งยาชุดสามัญฯ
และยาแก้น้ำกัดเท้า 9,000 ชุด ช่วยน้ำท่วม
4,089 ชุด 4,089,000.00
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด ต.ศรีจุฬา 1,000 อบต.ดงละคร 62 อบต.ดอนยอ 886 นครสวรรค์ 2,041 4,089 แพ็ค 5,100.00
19/09/2554 - 19/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สิงห์บุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารฯ น้ำ (ซื้อ) ยาชุดชุมชน แอลกอฮอล์เจล (อส)
- วัดโพธิ์ข้างผอก 602 602 2 1 ลัง
- บ้านบางแคใน 450 450 1 1 ลัง
- บ้านบางแคนอก 558 558 1 1 ลัง
- ตลาดสิงห์บุรี 120 120 1 1 ลัง
- วิทยาลัยเทคนิคฯ 70 70 1 1 ลัง
พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 2,000 ชุด รวมเงิน 48,180 บาท
2,000 ชุด 2,000,000.00
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด วัดโพธิ์ข้างผอก 602 บ้านบางแคใน 450 บ้านบางแคนอก 558 ตลาดสิงห์บุรี 120 วิทยาลัยเทคนิคฯ 70 2,000 แพ็ค 0.00
18/09/2554 - 18/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุด
ธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบภัย
อ.บางปะอิน 2,080 ชุด
เลขาธิการฯนำชุดธารน้ำใจพระราชทาน
มอบผู้ประสบภัย อ.ท่าเรือ 1,200 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,200 ชุด รวมเงิน 28,908 บาท
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบยาแก้น้ำกัดเท้า
และยาแก้ท้องเสียบริจาค ช่วยน้ำท่วม จ.อยุธยาตามการร้องของมูลนิธิสยามรวมใจ
- หน่วยครัวเคลื่อนที่ จ.อยุธยา ยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า รวมเงิน 18,740 บาท
3,280 ชุด 3,280,000.00
- น้ำดื่มบริจาค อ.บางปะอิน 2,080 ชุด อ.ท่าเรือ 1,200 ชุด 3,280 แพ็ค 0.00
17/09/2554 - 17/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.จันทบุรี จ.ลพบุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุด
ธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบภัย
ณ อ.ท่าใหม่ และอ.เมือง 1,300 ชุด
และอีก 900 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 2,200 ชุด รวมเงิน 52,998 บาทที่อ.ขลุง และอ.มะขาม
- 17 ก.ย. 54 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัด
เรือท้องแบน 2 ลำ อยู่ที่ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย (ย้ายมาจาก ส่วนกลาง)
2,200 ชุด 2,200,000.00
- น้ำดื่มบริจาค อ.ท่าใหม่ และอ.เมือง 1,300 ชุดและอีก 900 ชุด ที่อ.ขลุง และอ.มะขาม 2,200 แพ็ค 0.00
15/09/2554 - 15/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.เชียงใหม่ จ.สิงห์บุรี จ.ชัยนาท
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สถานีกาชาดที่ 3 มอบชุดธารน้ำใจฯ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สันป่าตอง
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบขนมปังบริจาค
300 กล่อง และยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 20 g.(บริจาค) อย่างละ 300 ชุด รวมเงิน 6,714 บาท (จ.นำรถมารับเอง)
เพิ่มเรือท้องแบน 1 ลำ ที่ว่าการอ.อินทร์บุรี
(ย้ายมาจาก อบต.ท่าไม้ จ.นครสวรรค์)
206 ชุด 206,000.00
14/09/2554 - 14/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สิงห์บุรี จ.นครสวรรค์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน 1,000 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด รวมเงิน 46,666.80 บ. มอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมือง และอ.อินทร์บุรี
- สถานีกาชาดสิรินธร มอบชุดธารน้ำใจฯ 300 ชุด ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.มะขาม
- สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,280 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง
*** ให้บริการหน่วยเรือท้องแบน ขณะนี้ปฏิบัติงานอยู่ 8 ลำ ดังนี้
- อบต.บางเคียน 1 ลำ และอบต.ทับกฤช 2 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (ยังคงปฏิบัติงานอยู่)
- อบต.ท่าไม้ 2 ลำ และอบต.ทับกฤชใต้ 1 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
- โรงพยาบาลอินทร์บุรี 1 ลำ และหน้าที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี 1 ลำ จ.สิงห์บุรี
*** ให้บริการหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม (ซีเมนต์) 1 คัน ในพื้นที่ อบต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (ยังคงปฏิบัติงานอยู่)
2,580 ชุด 2,580,000.00
- น้ำดื่มบริจาค สิงห์บุรี 1,000 แพ็ค นครสวรรค์ 1,280 แพ็ค 2,280 แพ็ค 0.00
13/09/2554 - 13/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุตรดิตถ์ จ.สตูล จ.สิงห์บุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
เต้นท์ 4 หลัง ในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี ที่ต.ประศุก 2 หลัง และต.อินทร์บุรี 2 หลัง
- สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อ.บางพระหลวง และอ.บึงเสนา
- เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบภัย 1,000 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด รวมเงิน 20,880 บ.
- สถานีกาชาดสิรินธร มอบชุดธารน้ำใจฯ 500 ชุด ช่วยน้ำท่วม ในพื้นที่....โดยใช้ของจากสถานีกาชาดสิรินธร
1,500 ชุด 1,500,000.00
12/09/2554 - 16/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปราจีนบุรี จ.ตาก จ.อุบลราชธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- เรือท้องแบน อยู่ที่อ.วารินชำราบ 1 ลำ
- สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบยาชุดสามัญฯ และยาทาแก้น้ำกัดเท้า 20,000 ชุด รวมเงิน 383,400.00 บาท ช่วยน้ำท่วม อ.เมือง อ.ศรีมหาโพธิ์ อ.กบินทร์บรี และ อ.บ้านสร้าง
- บรรเทาทุกข์ในพื้นที่ ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด (ดินสไลด์) โดยใช้ของจากสถานีกาชาดเทพรัตน์
100 ชุด 100,000.00
11/09/2554 - 11/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครสวรรค์ จ.สิงห์บุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่ม 1,732 ชุด ณ วัดโบสถ์ล่าง อำเภอเสนา
*ให้บริการหน่วยเรือท้องแบน ขณะนี้ปฏิบัติงานอยู่ 8 ลำ ดังนี้
- อบต.บางเคียน 1 ลำ ทับกฤช ท่าไม้ 2 ลำ ทับกฤชใต้ 1 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
- โรงพยาบาลอินทร์บุรี 1 ลำ และหน้าที่ว่าการ อ.อินทร์บุรี 1 ลำ จ.สิงห์บุรี
*ให้บริการหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม (ซีเมนต์) 1 คัน ในพื้นที่ อบต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (ยังคงปฏิบัติงานอยู่)
1,732 ชุด 1,732,000.00
10/09/2554 - 10/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท จ.นครสวรรค์ จ.สิงห์บุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.สรรพยา
ยาชุดสามัญประจำบ้าน 2,000 ชุด ราคา 24,780.00 บาท
ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) 2,000 หลอด ราคา 13,560.00 บาท
เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 2,000 ซอง ราคา 3,420.00 บาท
รวมเงิน 41,760.00 บาท
*** ให้บริการหน่วยเรือท้องแบน อบต.บางเคียน 1 ลำ และอบต.ทับกฤช 2 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
- อบต.ท่าไม้ 2 ลำ และอบต.ทับกฤชใต้ 1 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
- โรงพยาบาลอินทร์บุรี 1 ลำ และหน้าที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี 1 ลำ จ.สิงห์บุรี
*** ให้บริการหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม (ซีเมนต์) 1 คัน ในพื้นที่ อบต.บางเคียน อ.ชุมแสง
2,000 ชุด 2,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค 2,000 แพ็ค 0.00
09/09/2554 - 09/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์ จ.สิงห์บุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จำนวน 14 หมู่บ้าน 2,705 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g.อย่างละ 2,705 ชุด รวมเงิน 56,480.40 บาท
*** ให้บริการหน่วยเรือท้องแบน ขณะนี้ปฏิบัติงานอยู่ 8 ลำ ดังนี้
- อบต.บางเคียน 1 ลำ และอบต.ทับกฤช 2 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
- อบต.ท่าไม้ 2 ลำ และอบต.ทับกฤชใต้ 1 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
- โรงพยาบาลอินทร์บุรี 1 ลำ และหน้าที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี 1 ลำ จ.สิงห์บุรี (ยังคงปฏิบัติงานอยู่)
*** ให้บริการหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม (ซีเมนต์) 1 คัน ในพื้นที่ อบต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (ยังคงปฏิบัติงานอยู่)
2,705 ชุด 2,705,000.00
- น้ำดื่มบริจาค 2,705 แพ็ค 0.00
06/09/2554 - 08/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครนายก จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สิงห์บุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,700 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g.อย่างละ 1,700 ชุด รวมเงิน 35,496 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เสนา
- จ.นครสวรรค์ 1,537 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,500 ชุด รวมเงิน 31,320 บ.
- เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 500 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g.อย่างละ 500 ชุด รวมเงิน 10,440.00 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 500 แพ็ค แก่ผู้ประสบภัย ณ วัดพลอยกระจ่างศรี ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์
- สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) เกลือเสริมไอโอดีน 220 g.อย่างละ 1,000 ชุด รวมเงิน 20,880 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง และรพ.1 ลำ.อ.อินทร์บุรี 1 ลำ
*** ให้บริการหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม (ซีเมนต์) 1 คัน ในพื้นที่ อบต.บางเคียน 1 ลำ ทับกฤช ท่าไม้ ที่ละ2 ลำ และทับกฤชใต้ 1 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (ยังคงปฏิบัติงานอยู่)
4,737 ชุด 4,737,000.00
- น้ำดื่มบริจาค นครนายก 500 แพ็ค นครสวรรค์ 1,537 แพ็ค พระนครศรีอยุธยา 1,700 สิงห์บุรี 1,000 แพ็ค 4,737 แพ็ค 0.00
05/09/2554 - 05/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี จ.นครสวรรค์ จ.สิงห์บุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ไปมอบให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,300 ชุด พร้อมเกลือเสริมไอโอดีน 220 g 1,300 ชุด รวมเงิน 1,710.00 บาท
*** หน่วยเรือท้องแบน ปฏิบัติงาน รวม 8 ลำ ในพื้นที่ อบต.บางเคียน 1 ลำ และอบต.ทับกฤช 2 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 6 (ยังคงปฏิบัติงานอยู่)เรือท้องแบน อยู่ที่ รพ.อินทร์บุรี และ
ที่ว่าการ อ.อินทร์บุรี (ย้ายมาจาก อบต.
บางเคียน 1 ลำ และส่งจากส่วนกลาง 1 ลำ)
1,300 ชุด 1,300,000.00
03/09/2554 - 04/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครนายก จ.นครสวรรค์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผุ้ประสบภัย
และเหล่ากาชาดจ. มอบชุดธารน้ำใจฯ 250 ชุด
ในพื้นที่ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี
ยาชุดสามัญประจำบ้าน 250 ชุด ราคา 3,097.50 บาท
ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) 250 หลอด ราคา 1,695.00 บาท
เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 250 ซอง ราคา 427.50 บาท
ยาชุดชุมชน 4 ชุด ราคา 940.08 บาท
รวมเงิน 6,160.08 บาท
เรือท้องแบน อยู่ที่อบต.ท่าไม้ 2 ลำ และอบต.ทับกฤชใต้ 1 ลำ อ.ชุมแสง
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม (ซีเมนต์) 1 คัน อยู่ที่อบต.บางเคียน อ.ชุมแสง
250 ชุด 250,000.00
- น้ำดื่มบริจาค 250 แพ็ค 0.00
02/09/2554 - 02/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท จ.นครสวรรค์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยนางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พร้อมกันนี้ ได้มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม พร้อมยาสามัญประจำบ้าน,ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten),เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด ยาชุดชุมชน 4 ชุด รวมเงิน 22,950.08 บาท

*** หน่วยเรือท้องแบน ปฏิบัติงาน รวม 4 ลำ ในพื้นที่ อบต.บางเคียน 2 ลำ และอบต.ทับกฤช 2 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 4 (ยังคงปฏิบัติงานอยู่)
1,000 ชุด 1,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค 1,000 แพ็ค 0.00
01/09/2554 - 01/09/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครนายก จ.นครสวรรค์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง อ.องค์รักษ์ และอ.บ้านนา โดยมอบ
1 ก.ย. (1,000 ชุด) พร้อมยาสามัญประจำบ้าน,ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten),เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,500 ชุด รวมเงิน 33,015.00 บาท ยาชุดชุมชน 6 ชุด รวมเงิน 1,410.12 บาท ที่ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา
ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จะนำชุดธารน้ำใจฯอีก 500 ชุด พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายกต่อไป

*** หน่วยเรือท้องแบน ปฏิบัติงาน รวม 4 ลำ ในพื้นที่ อบต.บางเคียน 2 ลำ และอบต.ทับกฤช 2 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 4 (ยังคงปฏิบัติงานอยู่)
1,500 ชุด 1,500,000.00
- น้ำดื่มบริจาค 1,500 แพ็ค 0.00
31/08/2554 - 31/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 250 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน,ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten),เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 100 ชุด ยาชุดชุมชน 14 ชุด ราคา 3,290.28 บาท ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 20 g.(canesten) 700 หลอด ราคา 118,300.00 บาท รวมเงิน 123,791.28 บาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ พร้อมถวายเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 28 ชุด ให้แก่พระภิกษุวัดหนองโพธิ์ วัดทุ่งแว่น วัดหนองแม่พังงา วัดบางเคียน วัดบ้านลาด และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 80 ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางเคียน ในการนี้ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช และองค์การบริหารบางเคียน จังหวัดนครสวรรค์ 358 ชุด 358,000.00
30/08/2554 - 30/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา จ.อ่างทอง จ.พังงา
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน 1,250 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน,ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten),เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,250 ชุด รวมเงิน 27,512.50 บาท มอบผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางบาล
ณ วัดสีกุก ต.น้ำเต้า อ.บางบาล
- เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน 500 ชุด มอบผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ป่าโมก ณ อบต.โผงเผง
- เจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดสิรินธรนำชุดธารน้ำใจฯ 500 ชุด มอบผู้ประสบอุทกภัย
อ.ตะกั่วป่า
- เรือท้องแบน 4 ลำ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อบต.บางเคียน 2 ลำ และอบต.ทับกฤช 2 ลำ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (กำลังปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)
2,250 ชุด 2,250,000.00
- น้ำดื่มบริจาค อยุธยา- อบต.น้ำเต้า 1,250 อ่างทอง - อบต.โผงเผง 500 1,750 แพ็ค 0.00
28/08/2554 - 29/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน มอบ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ชุมแสง
ณ อบต.ชุมแสง, อบต.ทับกฤษ์ใต้ 1,373 ชุด
และ อบต.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 106 ชุด
- สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ส่งเรือท้องแบนจำนวน 2 ลำ ไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ รับส่ง นร.ประชาชน รถผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่ ณ ม.13,14 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รวม 210 หลังคาเรือน
1,479 ชุด 1,479,000.00
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด อบต.ทับกฤษ์ใต้ 1,373 แพ็ค และ อบต.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 106 แพ็ค 1,479 แพ็ค 60.00
27/08/2554 - 27/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.มุกดาหาร จ.นครสวรรค์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดมุกดาหาร โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ณ โรงเรียนนาวาราชกิจวิทยานุสรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าไร่ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น ๑,๑๑๗ ราย
หมายเหตุ ส่วนราษฎรที่เกินจำนวน ๑๑๗ ราย นั้น อำเภอเมืองมุกดาหาร ได้ขอรับสนับสนุนถุงยังชีพจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร เพื่อแจกจ่ายให้แล้ว

- สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ส่งเรือท้องแบนจำนวน 2 ลำ ไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ รับส่ง นร.ประชาชน รถผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่ ณ ม.13,14 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รวม 210 หลังคาเรือน
1,000 ชุด 1,000,000.00
25/08/2554 - 26/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.เชียงราย จ.นครสวรรค์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- ท่านผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นายกเหล่ากช.จ.เชียงรายและนายอำเภอเชียงแสน ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์เฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย โดยเพื่อมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดป่าสักน้อย หมู่ 12 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1,000 ครอบครัว พร้อมยาสามัญประจำบ้าน,ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten),เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด รวมเงิน 22,010.00 บาท

- สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ส่งเรือท้องแบนจำนวน 2 ลำ ไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ รับส่ง นร.ประชาชน รถผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่ ณ ม.13,14 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รวม 210 หลังคาเรือน
1,000 ชุด 936,930.00
23/08/2554 - 24/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม พร้อมยาสามัญประจำบ้าน,ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten),เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด รวมเงิน 22,010.00 บาท ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลบ้านน้อย และตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก และนายอำเภอโพทะเล
- สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ส่งเรือท้องแบนจำนวน 2 ลำ ไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ รับส่ง นร.ประชาชน รถผลิตน้ำดื่ม ณ ม.13,14 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รวม 210 หลังคาเรือน
1,000 ชุด 1,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค 1,000 แพ็ค 0.00
18/08/2554 - 22/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี จ.นครสวรรค์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี บรรเทาทุกข์ในพื้นที่ อ.โพธิ์ไทร
จุดที่ 1 : วัดโนนสะอาด ต.สองคอน
จุดที่ 2 : บ้านผาซัน ต.สำโรง บรรเทาทุกข์ในพื้นที่ อ.ศรีเมืองใหม่ ณ ศาลาประชาคมบ้านนาคอ ต.หนามแท่ง
1.ยาชุดสามัญประจำบ้าน 185 ชุด ราคา 13,520 บ.
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 20 g.(canesten) 185 หลอด ราคา 169,000 บ.
3.เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 185 ซอง ราคา 1,710 บ.
รวมเงิน 184,230 บ.
- สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ส่งเรือท้องแบนจำนวน 2 ลำ ไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน จังหวัดนครสวรรค์
185 ชุด 302,500.00
17/08/2554 - 17/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์
- สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ส่งเรือท้องแบนจำนวน ๒ ลำ ไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน จังหวัดนครสวรรค์ 0 0.00
10/08/2554 - 12/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ด้วยสถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จะออกบรรเทาทุกข์ราษฎรประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในลำห้วยตุงลุงเอ่อล้นท่วมบ้านเรือน โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ( พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ) และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ( นางรอยพิมพ์ สายพันธ์ ) จะออกบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๕๐๐ ครอบครัว ณ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น
500 ชุด 500,000.00
09/08/2554 - 09/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน จำนวน 767 ชุด มอบผู้ประสบอุทกภัย ต.คลองกระจง และต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พร้อมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก)
1.ยาชุดสามัญประจำบ้าน 767 ชุด ราคา 67,600.00 บาท
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) 767 หลอด ราคา 33,900.00 บาท
3.เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 767 ซอง ราคา 3,420.00 บาท
รวมเงิน 104,920.00 บาท

*** เรือท้องแบน รวม 2 ลำ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย
767 ชุด 767,000.00
08/08/2554 - 08/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ตาก
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน ต.แม่สอง และต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มอบชุดธารฯ 100 ชุด 100 ชุด 100,000.00
07/08/2554 - 07/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ตาก
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก มอบชุดธารฯ 330 ชุด 330 ชุด 330,000.00
06/08/2554 - 06/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.แพร่ จ.ตาก
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- เลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน,ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten),เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด รวมเงิน 22,010.00 บาท มอบผู้ประสบอุทกภัย ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ พร้อมกับสถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1,000 ชุด 1,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค - สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จังหวัดตาก จัดซื้อ และมอบน้ำดื่ม จำนวน 7,800 ขวด 650 แพ็ค 39,000.00
05/08/2554 - 05/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มอบชุดธารน้ำใจ 800 ชุด ประกอบด้วย
1.ยาชุดสามัญประจำบ้าน 800 ชุด ราคา 40,560 บาท
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) 800 หลอด ราคา 20,340 บาท
3.เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 800 ซอง ราคา 1,710 บาท
รวมเงิน 62,610 บาท
800 ชุด 800,000.00
03/08/2554 - 03/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.หนองคาย จ.นครพนม
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี บรรเทาทุกข์อุทกภัย จ.นครพนม มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1,500 ชุด ประกอบด้วย
1.ยาชุดสามัญประจำบ้าน 1,500 ชุด ราคา 20,280 บาท
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten) 1,500 หลอด ราคา 10,170 บาท
3.เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 1,500 ซอง ราคา 2,565 บาท

รวมเงิน 33,015 บาท
1,500 ชุด 1,500,000.00
น้ำดื่มจาก บ.หาดทิพย์ - สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดหนองคาย มอบน้ำดื่ม 200 แพค ที่ อ.โพนพิสัย และ 325 แพค ที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย
6,300 ขวด 31,500.00
02/08/2554 - 02/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.เชียงใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน จำนวน 1,040 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน,ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(defungo) ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten),เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,040 ชุด รวมเงิน 24,724.40 บาท ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ อำเภอสันกำแพง และอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- หน่วยเคลื่อนที่เร็วจากสถานีกาชาดหัวหินฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าไปประเมิน และสำรวจความเสียหาย ที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน นำชุดธารน้ำใจฯ 150 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน,ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(taraten),เกลือเสริมไอโอดีน 220 g
1,190 ชุด 1,190,000.00
- น้ำดื่มบริจาค จากมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย 1,190 แพ็ค 0.00
01/08/2554 - 01/08/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.เชียงใหม่
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดย สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ (RAT) เข้าสำรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มี 5 จุดใหญ่ ๆ ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ จุดที่ 1 ต.ทรายมูล จุดที่ 2 ต.สันกำแพง จุดที่ 3 ต.แม่ปูคา จุดที่ 4 ม.4 ต.ห้วยทราย และจุดที่ 5 ม.5 ต.ห้วยทราย รวม 982 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อน... 0 0.00
22/07/2554 - 22/07/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช(ฟื้นฟู)
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.ยาชุดสามัญประจำบ้าน 1,000 ชุด ราคา 13,520.00 บ.
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(Taraten) 1,000 หลอด ราคา 6,780.00 บ.
3.เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 1,000 ซอง ราคา 1,710.00 บ.
รวมเงิน 22,010.00 บาท
1,000 ชุด 1,000,000.00
21/07/2554 - 21/07/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปัตตานี
หม้อ Meyerขนาดใหญ่ สถานีกาชาดสิรินธร ขอเดินทางไปมอบเครื่องครัวให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปเก็บที่คลังสัมภาระปัตตานีเตรียมมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ที่บ้านเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๑๐๐ หลัง เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ เนื่องจากขณะนี้บ้านสร้างเกือบเสร็จทั้งหมดแล้ว 99 อัน 114,555.00
06/07/2554 - 06/07/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย
ชุดธารน้ำใจ
- - น้ำดื่มบริจาค
- นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ผู้บริหารสนง.บทท. และกช.13 ร่วมกับผู้ว่า และหกช.จ. เดินทางไปยังวัดปากแคว หมู่ที่ ๔ ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
- เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวพบปะประชาชน พร้อมรับมอบน้ำดื่มจากผู้แทนมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย
- มอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๗๐๐ ชุด
- เดินทางไปยังวัดลัดทรายมูล ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
- มอบชุดธารน้ำใจ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๓๐๐ ชุด
- เดินทางไปยังอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
- มอบชุดธารน้ำใจ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๔๐๐ ชุด
1,400 ชุด 1,400,000.00
04/07/2554 - 04/07/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.เชียงใหม่
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ 500 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน,ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole),เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 500 ชุด รวมเงิน 10,940.00 บาท
จ.สุโขทัย 500 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน,ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream
10 g.(vamazole),เกลือเสริมไอโอดีน 220 g อย่างละ 500 ชุด รวมเงิน 10,940.00 บาท
สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก ชุดธารน้ำใจ 500 ชุด
1.ยาชุดสามัญประจำบ้าน 500 ชุด 6,760.00 บาท
2. ยาแก้น้ำกัดเท้า Clotrimazole Cream 10 g.(vamazole) 500 ชุด 3,325.00 บ.
3.เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 500 ชุด 855.00 บาท
รวมเงิน 10,940.00 บาท
1,500 ชุด 1,500,000.00
01/07/2554 - 01/07/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- - น้ำดื่มบริจาค
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พร้อมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,000 ชุด โดยมีจุดปฏิบัติงาน ดังนี้
- มอบชุดธารน้ำใจและน้ำดื่ม จำนวน 578 ครอบครัว ณ วัดเจดีย์ หมู่ 4 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
- มอบชุดธารน้ำใจ และน้ำดื่ม จำนวน 422 ครอบครัว ณ วัดพุทธิมาราม หมู่ 2 บ้านดอนน้ำครก ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
1,000 ชุด 1,010,940.00
30/06/2554 - 30/06/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.แพร่
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดส่งชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ จำนวน 1,000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า Ketoconazole 5 g.(Diazon) และเกลือไอโอดีน 220 g อย่างละ 1000 ชุด มูลค่า 24,230.00 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ ในการช่วยเหลือดังกล่าว หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAM) จาก สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ได้เข้าไปประเมินสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 1,000 ชุด 1,000,000.00
29/06/2554 - 29/06/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน จ.สุโขทัย
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
1.ยาชุดสามัญประจำบ้าน 1000 ชุด ราคา 15,600.00 บาท
2.ยาแก้น้ำกัดเท้า Ketoconazole 5 g.(Diazon) 1000 ชุด ราคา 9,000.00 บาท
3.เกลือเสริมไอโอดีน 220 g 1000 ชุด ราคา 1,710.00 บาท
รวมเงิน 26,310.00 บาท

- ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว อ.เมือง จ.สุโขทัย โดย สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก
1,000 ชุด 1,000,000.00
28/06/2554 - 28/06/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดน่าน รวม :
- ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง 300 ชุด
- อ.เมืองน่าน 250 ชุด
- อ.บ้านหลวง 300 ชุด
- ต.ขึ่ง อ.เวียงสา 200 ชุด
- ต.ล้าน อ.เวียงสา 200 ชุด
- อ.นาน้อย 200 ชุด
- อ.นาหมื่น 150 ชุด
- ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น 250 ชุด
1,850 ชุด 1,850,000.00
27/06/2554 - 27/06/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอปัว โดย สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ได้จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAM) ออกไปสำรวจความเสียหาย พร้อมนำชุดธารน้ำใจฯ 1000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน และเกลือไอโอดีน อย่างละ 1000 ชุด มูลค่า 26,310.00 บาทไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำภอเมือง จังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอปัว นำข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนแล้ว รวมมูลค่าทั้งสิ้น 898,000.00 บาท
ของบริจาค
1 ข้าวสารถุงละ 2 กก. 2,000 ถุง 80,000.00 บาท
(1 ชุดธารน้ำใจ ใส่ข้าวสาร 2 ถุง) รวมราคาประเมิน 80,000.00 บาท
1,000 ชุด 770,714.40
20/05/2554 - 20/05/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์
ชุดธารน้ำใจ
- น้ำดื่มจาก บ.หาดทิพย์
นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว ร่วมกันนำถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่มจากโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจ ฯ จำนวน 300 ชุด ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในตำบลสระแก้ว และตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 300 ชุด 300,000.00
19/05/2554 - 19/05/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน สหภาพพม่า
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสารขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 8,640 ซอง ปลาทูน่า จำนวน 48,432 กระป๋อง และรองเท้าฟองน้ำ จำนวน 500 คู่ รวมมูลค่า 860,744 บาท ให้แก่ รัฐฉาน พม่า 0 860,744.00
10/05/2554 - 10/05/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย จ.นครราชสีมา จ.อุบลราชธานี จ.ตาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เชียงใหม่
ชุดธารน้ำใจ
- เกลือเสริมไอโอดีน
- Hygiene Kits
- - น้ำดื่มบริจาค
1. ปลาราดพริก 1,000 กระป๋อง ราคากระป๋องละ 14.98 บาท เป็นเงิน 14,980.00 บาท
2. ไข่พะโล้ใส่ไก่ 1,000 กระป๋อง ราคากระป๋องละ 17.00 บาท เป็นเงิน 17,000.00 บาท
3. เครื่องดื่มช็อกโกแลตผง 3 IN 1 1,008 ถุง ราคาถุงละ 40.25 บาท เป็นเงิน 40,572.00 บ.
4. ถุงธารน้ำใจ 500 ใบ ราคาใบละ 40.00 บาท เป็นเงิน 20,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 92,552.00 บาท 1. ปลาราดพริก 6,000 กระป๋อง ราคากระป๋องละ 14.98 บาท เป็นเงิน 89,880.00 บาท
2. เครื่องดื่มช็อกโกแลตผง 3 IN 1 450 ถุง ราคาถุงละ 40.25 บาท เป็นเงิน 18,112.50 บาท
3. โลชั่นกันยุง 1,000 ขวด ราคาขวดละ 28.00 บาทเป็นเงิน 28,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 135,992.50 บาท
3,000 ชุด 1,260,934.00
04/05/2554 - 06/05/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.สุรินทร์
- น้ำดื่มบริจาค เดินทางไปพื้นที่อำเภอกาบเชิง พนมดงรัก และ สังขะ เพื่อเยี่ยมสำรวจวัดและให้ความช่วยเหลือ ในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒.๑ นางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๑ จ.สุรินทร์
๒.๒ นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ไหลเจริญกิจ พยาบาล ๖
๒.๓ นายวิเชียร สอนสุข พนักงานรักษาความปลอดภัย
0 แพ็ค 0.00
02/05/2554 - 02/05/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.สุรินทร์ จ.ตรัง
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด นมสเตอริไลด์ ตราหมี 140 มล.300 หีบ ราคาประเมินหน่วยละ 1,008 บ.เป็นเงิน 302,400 บ.
• ข้าวสาร 2 กิโลกรัม มีจัดส่งไปที่จังหวัดตรัง ประมาณ 2 ตัน และเสื้อผ้าใหม่
เสื้อยืดผู้ใหญ่แขนสั้น 1,800 ตัว ราคาประเมินหน่วยละ 100 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
กางเกงผู้ใหญ่ 759 ตัว ราคาประเมินหน่วยละ 100.00 บาท เป็นเงิน 75,900.00 บาท
ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
1,008 แพ็ค 30,240.00
01/05/2554 - 01/05/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา มอบชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา จำนวน 600 ชุด ศูนย์พักพิงชั่วคราว โรงเรียนกันทราราม ต.กันตรวจระมวล อ.ปราสาท เดินทางเยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนตานีวิทยา ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (ระยะทาง 75 กม.) และมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 500 ชุด จัดกิจกรรมด้านแม่และเด็กในศูนย์อพยพ
ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ และมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 400 ชุด
1,500 ชุด 1,500,000.00
30/04/2554 - 30/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.สุรินทร์
แจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน แก่ผู้ประสบภัย จำนวน ๑,๒๖๐ ชุด ณ ศูนย์อพยพโรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
- เวลา ๑๖.๑๐ น. เดินทางไปมอบอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบภัยฯ ที่ศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านสวายร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอปราสาท จำนวน ๓๕๐ ชุด
- เดินทางถึงศูนย์อพยพโรงเรียนตาเบาวิทยา ประเมินสถานการณ์ร่วมกับกิ่งกาชาดอ.ปราสาท
0 0.00
29/04/2554 - 29/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.สุรินทร์
ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย
ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.ปราสาท ในการมอบอาหารปรุงสุก จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
0 0.00
28/04/2554 - 28/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.สุรินทร์
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด 1. น้ำดื่ม 600 ml. 420 ขวด ราคาประเมินหน่วยละ 5.00 บาทเป็นเงิน 2,100.00 บาท
2. ข้าวสาร 5 กก. 50 ถุง ราคาประเมินหน่วยละ 100.00 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
เยี่ยมและประเมินความต้องการของผู้ประสบภัย และให้บริการด้านแม่และเด็ก
บรรเทาทุกข์ โรงเรียนตานีวิทยา ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 137 ราย
- ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ณ รร.ปราสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
70 แพ็ค 2,100.00
27/04/2554 - 27/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.สุรินทร์
มุ้งขนาดใหญ่ 1. มุ้งเต็นท์ 200 x 200 ซม.500 หลัง ราคาหลังละ 470.00 บาท เป็นเงิน 235,000.00 บาท
2. ถุงพลาสติกหูหิ้วมีตรากาชาดใหญ่ 2,400 ใบ ราคาใบละ 6.25 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บ.
- ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท อ.พนมดงรัก อ.สังขะ และอ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ รวม 10,550 ชุด จัดกิจกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก
1. กาแฟ 3 in 1 1,500 ซอง ราคาประเมินหน่วยละ 5.00 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
500 หลัง 235,000.00
26/04/2554 - 26/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางโศพิต ไชยณรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่ และหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และของเด็กเล่น ให้แก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ... 1,250 แพ็ค 5.00
25/04/2554 - 25/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.สุรินทร์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
1. นำคณะรองผู้อำนวยการ สนง.บรรเทาทุกข์ฯ
• พบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรายงานตัว แนะนำกิจกรรมของสภากาชาดไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
• เข้าร่วมประชุมกับ รมต.มหาดไทย และส่วนราชการ/หน่วยงานเกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ นิคมสร้างตนเองปราสาท
• เยี่ยมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ทีม กช.4 ที่ปฏิบัติงาน ณ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
• เดินทางพร้อมคณะ ICRC เยี่ยมศูนย์อพยพ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฯ หอประชุม อ.บ้านกรวด, ศูนย์ตลาดนิคมฯ, ศูนย์ ร.ร.ละหานทรายใหม่ ต.หินลาด, ศูนย์วัดไตรคงคาราม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์, ศูนย์ ร.ร.ชุมชนบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ของบริจาค รวมราคาประเมิน 129,716.00 บาท
0 ชุด 0.00
24/04/2554 - 24/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.สุรินทร์
- น้ำดื่มบริจาค - สนง.บทท. ส่งหน่วยครัวเคลื่อนที่ และหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม ให้บริการอาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ปฏิบัติงาน ณ ร.ร.ปราสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ข้าว ไข่น่องไก่เล็กทอด น้ำพริกผักสด จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
- สนง.บทท. ส่งเครื่องอุปโภคบริโภค 2 คันรถบรรทุก ไปกช.1 จ.สุรินทร์ เพื่อใช้บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
0 แพ็ค 0.00
23/04/2554 - 23/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.บุรีรัมย์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ และสถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAM) 2 ทีม เข้าไปบรรเทาทุกข์ และประเมินความต้องการของผู้ประสบภัย ณ จุดอพยพ จ.สุรินทร์ ที่อ.ปราสาท 3 จุด และอ.พนมดงรัก 4 จุด และพร้อมกันนี้ ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบชุดธารน้ำใจฯ 500 ชุด แก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

- สนง.บทท. จัดส่งชุดธารฯ 500 ชุด ไปกช.1 จ.สุรินทร์ เพื่อสำรองใช้บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
500 ชุด 500,000.00
22/04/2554 - 22/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.สุรินทร์ จ.นครศรีธรรมราช
ชุดธารน้ำใจ
- น้ำดื่มจาก บ.หาดทิพย์
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 650 ชุด...
น้ำทิพย์ = 78,000.00 บาท รวม = 728,000.00 บาท รวมเรือขณะนี้ที่นครฯ 4 ลำ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT TEAM) เข้าไปประเมิน และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมืองธม ปราสาทตาควาย บ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ชุดธารน้ำใจ 500 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน และเกลือไอโอดีน อย่างละ 500 ชุด มูลค่า 8,655.00 บาท...
1,050 ชุด 1,728,000.00
20/04/2554 - 20/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- น้ำดื่มจาก บ.หาดทิพย์
- มุ้งขนาดเล็ก
- ผ้าห่มสำลี
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- โรงเรียนบ้านหนองเรียน อ.บ้านนาเดิม ต.บ้านใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
น้ำทิพย์ = 42,000.00
มุ้ง ผ้าห่ม เสื้อ ผ้าถุงฯ 245,500.00
350 ชุด 637,500.00
19/04/2554 - 19/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี
ชุดธารน้ำใจ
- มุ้งขนาดใหญ่
- - น้ำดื่มบริจาค
เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เดินทาง
ไปบรรเทาทุกข์ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และมอบชุดธารน้ำใจฯ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ชุดพร้อมจัดชุดนอกเหนือชุด
ธารน้ำใจฯ ประกอบด้วยผ้าถุง
ผ้าขาวม้า เสื้อยืด มุ้ง ฯลฯ
-ชุดธารน้ำใจฯ 1,500 ชุด
-จัดชุดเครื่องอุปโภค
ประกอบด้วย ผ้าถุง ผ้าขาวม้า
เสื้อยืด มุ้ง ฯลฯ ได้ 1,500 ชุด
1,500 ชุด 981,900.00
18/04/2554 - 18/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช
ชุดธารน้ำใจ
- - น้ำดื่มบริจาค
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ระดมเจ้าหน้าที่จัดชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือไอโอดีน อย่างละ 10,000 ชุด มูลค่า 735,391.24 บาท เพื่อส่งให้แก่กองงานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากท่อประปาในพื้นที่แตก ทำให้ไม่มีน้ำดื่ม น้ำใช้ในขณะนี้ โดยมีการจัดส่งน้ำดื่มบริจาค รวม 1,000 แพ็ค (12,000 ขวด)
1,000 ชุด 735,391.24
11/04/2554 - 11/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยสถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนควนพรุพี อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-ชุดธารน้ำใจฯ 600 ชุด
-นมถั่วเหลืองบริจาค 43 ลัง
-น้ำผลไม้บริจาค 178 แพ็ค
600 ชุด 600,000.00
10/04/2554 - 10/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี
ยาชุดสามัญประจำบ้าน - ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ณ วัดกลางใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มอบของ
- ชุดยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาน้ำกัดเท้า
- น้ำดื่มบรรจุขวด
- ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา ซีอิ้ว น้ำตาลทราย
- ปลากระป่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หัวไชโป๊หวาน
0 ชุด 0.00
08/04/2554 - 08/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี
ชุดธารน้ำใจ
- หม้อ Meyerขนาดใหญ่
- มุ้งขนาดใหญ่
- ผ้าห่มสำลี
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- นำไปบรรเทาทุกข์ที่ อ.ท่าฉาง และอ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 1,000 ชุด
- สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดส่งผ้าห่ม 3,000 ผืน และเครื่องอุปโภคต่างๆ สำหรับจัดชุดได้ประมาณ 3,000 ชุด ได้แก่ มุ้ง เสื้อผ้า เครื่องครัว ฯลฯ ไปที่สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) เพื่อใช้บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 2,000 ชุด ในวันที่ 19 เมษายนนี้ และคงคลังสถานีกาชาดสิรินธร 1,000 ชุด เพื่อใช้ในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ต่อไปสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยสถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงาน
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอเมือง และอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี-ชุดธารน้ำใจฯ 300 ชุด พร้อมนมถั่วเหลือง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องอุปโภค
4,300 ชุด 4,300,000.00
07/04/2554 - 07/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี, จ.นครศรีธรรมราช
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- - น้ำดื่มบริจาค
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- สำหรับจัดส่ง ครัวเคลื่อนที่ จ.สุราษฎร์ธานี ชุดธารน้ำใจ 1,000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือไอโอดีน อย่างละ 10,000 ชุด มูลค่า 211,000.00 บาท
– สนง.บทท. โดย กช. 12 ร่วมกับนายกเหล่ากช.จ.นครศรีฯ นายกกิ่งกช.อ.ชะอวด มอบชุดธารฯ 600 ชุด ช่วยน้ำท่วมอ.ชะอวด จ.นครศรีฯ ปฏิบัติงาน ณ อบต.เคร็ง อ.ชะอวด
- ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ณ วัดกลางใหม่ ต.วัดประดู่ อ.เมือง ต.ตะกบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
- หน่วยเรือสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยบ้านหัวเขาควาย กม๑๘ ต.บางใบไม้ ต.บางพลาง ต.ตะปาน ต.หัวเตย ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
- ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ มอบผ้าห่ม 1,000 ผืน มุ้ง เสื้อยืด และเทียนไข อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
1,600 ชุด 1,600,000.00
ยาชุดสามัญประจำบ้าน - ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ณ วัดกลางใหม่ ต.วัดประดู่ อ.เมือง ต.ตะกบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
- หน่วยเรือสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยบ้านหัวเขาควาย กม๑๘ ต.บางใบไม้ ต.บางพลาง ต.ตะปาน ต.หัวเตย ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
- ยาแก้น้ำกัดเท้า ๗๐๐ หลอด
- น้ำดื่มบรรจุขวด ๑,๖๙๒ ขวด
- ผ้าอนามัย
1,000 ชุด 0.00
06/04/2554 - 06/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
– สนง.บทท. โดย กช. 12 ร่วมกับนายกกิ่งกช.อ.ชะอวด มอบชุดธารฯ 600 ชุด ช่วยน้ำท่วมอ.ชะอวด จ.นครศรีฯ ปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคม อ.ชะอวด
600 ชุด 600,000.00
05/04/2554 - 05/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- ผ้าห่มสำลี
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 3,000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสรืมไอโอดีน 220 g อย่างละ 3,000 ชุด มูลค่า 71,880.00 บาท ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1,000 ชุด
- ไปบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ อ.ท่าฉาง และ อ.ท่าชนะ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,000 ชุด เพื่อใช้สำหรับกองงานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ปฏิบัติงานหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม ณ ที่ว่าการอําเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี สามารถผลิตน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย โดยจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
- หน่วยครัวเคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4,495 ชุด
3,000 ชุด 2,106,318.00
- น้ำดื่มบริจาค 1,000 แพ็ค 0.00
04/04/2554 - 04/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี, จ.นครศรีธรรมราช
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสรืมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 47,920.00 บาท และน้ำดื่มบริจาคจากมูลนิธิโคคา-โคลาฯ จำนวน 1,000 แพ็ค (12,000 ขวด) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มเติมอีก 10 ลัง แก่เหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อใช้ในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
- ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ณ วัดกลางใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
3,000 ชุด 2,222,646.60
- น้ำดื่มบริจาค 1,000 แพ็ค 0.00
03/04/2554 - 03/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่ามะเดื่อ หมู่ 1,2,3,4,5,7 จำนวน 700 ชุด และตำบลนาปะขอ หมู่ 1,3,9,11,14 จำนวน 300 ชุด พร้อมน้ำดื่มบริจาคจากมูลนิธิโคคา-โคลาฯ 1,000 แพ็ค (12,000 ขวด) ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ได้ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอพุนพิน และอำเภอมือง รวม 3,875 ชุด โดยปฏิบัติงาน ณ วัดกลางใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการอพยพ และขนส่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อำเภอปากพนัง 3 ลำ, อำเภอสิชล 1 ลำ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ อำเภอพุนพิน 5 ลำ
1,000 ชุด 992,000.00
- น้ำดื่มบริจาค 1,000 แพ็ค 0.00
02/04/2554 - 02/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.ตรัง
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- จังหวัดนครศรีธรรมราช 2,000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสรืมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 47,920.00 บาท
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสรืมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 23,960.00 บาท
- จังหวัดตรัง จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสรืมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 47,920.00 บาท
- จังหวัดพัทลุง จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสรืมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 47,920.00 บาท
- จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมจัดส่งรองเท้าแตะ 400 คู่ ให้แก่จังหวัดกระบี่
8,000 ชุด 8,000,000.00
01/04/2554 - 01/04/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง จ.กระบี่
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช 1,000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสรืมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 26,457.88 บาท
- สุราษฎร์ธานี จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด
- พัทลุง จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด
- กระบี่ จัดส่งชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสรืมไอโอดีน 220 g อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 23,960.00 บาท
- ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการอพยพ และขนส่ง รวม 9 ลำ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อ.ปากพนัง 3 ลำ, อ.สิชล 1 ลำ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ อ.พุนพิน 5 ลำ โดยจะปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
4,000 ชุด 4,000,000.00
31/03/2554 - 31/03/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ปากพนัง และอ.นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมรวมถุง รวมเป็นเงิน 172,524.72 บาท อาหารพร้อมรับประทาน 1,000 ชุด และน้ำดื่ม 1,500 แพ็ค (18,000 ขวด) แก่ผู้ประสบภัย
- ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแจกจ่ายไปที่ อ.ท่าชนะ อ.ท่าฉาง อ.พุนพิน และอ.เมือง รวม 6,670 ชุด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 54 ได้เปลี่ยนจุดปฏิบัติงาน จาก ปั๊มปตท. ต.พุนพิน ไปปฏิบัติงานที่ วัดกลางใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และจะปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
- สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
1,000 ชุด 1,000,000.00
- น้ำดื่มบริจาค 1,500 แพ็ค 0.00
30/03/2554 - 30/03/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง จ.ตรัง จ.กระบี่
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- สถานีกาชาดสิรินธร ได้จัดทีมออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยนำชุดธารน้ำใจฯ 500 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ สถานีกาชาดสิรินธร ได้มอบชุดธารน้ำใจฯ 500 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาโยง จังหวัดตรังด้วย
ปฏิบัติงาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.นาโยง จ.ตรัง ชุดธารน้ำใจ จำนวน 500 ชุด
- สำหรับจัดส่งสถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ชุดธารน้ำใจ 2,000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสรืมไอโอดีน 220 g อย่างละ 2,000 ชุด มูลค่า 71,880.00 บาท (สุราษฎร์ธานี 1,000 ชุด, พัทลุง 500 ชุด และตรัง 500 ชุด)
- เรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ และพนักงานขับเรือ จำนวน 5 ลำ
*** เลขาธิการสภากาชาดไทย ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ และผช.เสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน นำชุดธารน้ำใจ ขึ้นเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ได้จัดหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ ปั๊ม ป.ต.ท. ต. พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
3,000 ชุด 1,745,700.50
29/03/2554 - 29/03/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- ปฏิบัติงาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.รัษฎา และ อ.นาโยง จ.ตรัง ชุดธารน้ำใจ 201 ชุด
- สถานีกาชาดสิรินธรออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ปฏิบัติงาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ชุดธารน้ำใจ 780 ชุด พร้อมรวมถุง รวมเป็นเงิน 178,898.14 บาท รวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสรืมไอโอดีน 220 g อย่างละ 3,000 ชุด มูลค่า 7,130 บาท
- ปฏิบัติงานเฉพาะกิจหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฏร์ธานี
981 ชุด 680,980.10
- น้ำดื่มบริจาค - บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.รัษฎา และ อ.นาโยง จ.ตรัง น้ำดื่ม จำนวน ๕๐๐ แพ็ค
- ปฏิบัติงาน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช น้ำดื่ม จำนวน ๙๐๐ แพ็ค
1,400 แพ็ค 0.00
28/03/2554 - 28/03/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- สำหรับจัดส่งสถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง ชุดธารน้ำใจ 1,000 ชุด พร้อมรวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือไอโอดีน อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 23,960 บาท บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 30,000 ซอง ราคากระป๋องละ 3.57 บาทเป็นเงิน 107,100.00 บาท
PACKING LIST
1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 166 ลัง บรรจุ ลังละ 180 ซอง
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4 กล่อง บรรจุ กล่องละ 30 ซอง
500 ชุด 416,410.00
- น้ำดื่มบริจาค 500 แพ็ค 0.00
27/03/2554 - 27/03/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง
ชุดธารน้ำใจ
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- สำหรับจัดส่งสถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุ่งสง ชุดธารน้ำใจ ๑,๐๐๐ ชุด พร้อมเกลือไอโอดีน อย่างละ ๑,๐๐๐ ชุด มูลค่า ๑,๗๑๐.๐๐ บาท บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง
- ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ท่าศาลา, อ.สิชล และ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
- อาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
- ถุงยังชีพ จำนวน ๒๕ ชุด
(มอบผู้ประสบภัยที่อพยพมาอยู่ที่มัสยิด)
- เรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ และพนักงานขับเรือช่วยเหลือ ๑ ลำ
1,000 ชุด 1,012,350.00
- น้ำดื่มบริจาค 1,000 แพ็ค 0.00
14/03/2554 - 16/03/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติในญี่ปุ่น
ชุดธารน้ำใจ
- ผ้าห่มสำลี
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดมาตุ (นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ) และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงโปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงพระราชทาน จำนวน 3,000 ถุง ที่ประกอบด้วยสิ่งของทั้งหมด 32 รายการ อาทิ ผ้าห่มกันหนาว ข้าวสวยที่เปิดรับประทาน ได้เลย อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง สิ่งจำเป็นกับชีวิตประจำวัน และสิ่งยังชีพ นอกจากนี้ ยังทรงประทานถุงนอนกันหนาวอีกจำนวนหนึ่งด้วย โดยผ่าน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น หลังเกิดแผ่นดินไหว
- เลขาธิการสภากาชาดไทยส่งสาส์นแสดงความเสียใจ พร้อมมอบ 1 แสนเหรียญ ช่วยกาชาดญี่ปุ่น
3,000 ชุด 3,000,000.00
24/02/2554 - 28/02/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
เจ้าหน้าที่จากองค์การกาชาดสากล จะเยี่ยมพื้นที่รองรับผู้ประสบภัย ณ โรงเรียนบ้านขยุง อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมถุงรวมเป็นเงิน ๑,๐๗๕.๕๗ บาท
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. เยี่ยมโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์
- มอบ เต็นท์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กระดานดำ ชุดนักเรียน โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับครู วัสดุอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล ให้กับโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
- มอบชุดธารน้ำใจฯ ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบฯ จำนวน ๕๕ ครอบครัว
- มอบชุดเครื่องครัว –ชุดเครื่องนอนแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบฯ โดยบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังและเสียหายบางส่วน จำนวน ๑๕ ครอบครัว
1,600 ชุด 27,760.00
22/02/2554 - 23/02/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.ศรีสะเกษ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- เลขาธิการสภากาชาดไทยส่งมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค เต๊นท์เรียนชั่วคราวพร้อมอุปกรณ์การเรียน และมุ้งเต๊นท์จำนวน 55 ชุด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 จังหวัดศรีสะเกษ
ตู้ยาสามัญประจำบ้าน 1 ตู้ 1,000.00 บาท
- รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคณะองค์การกาชาดสากล จะเดินทางมาเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนและราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
55 ชุด 2,487.20
18/02/2554 - 21/02/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.น่าน
ผ้าห่มสำลี - สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอรับการสนับสนุนสิ่งของและเครื่องกันหนาว วันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2554 จังหวัดน่าน 0 ผืน 0.00
16/02/2554 - 17/02/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- เกลือเสริมไอโอดีน
- ผ้าห่มสำลี
- ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านบรรเทาทุกข์ภัยหนาวและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี (เพิ่มเติม) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 55 กรัม 500 ซอง
ผักกาดดอง 200 กระป๋อง
น้ำพริก 50 กรัม 100 กระป๋อง
ไก่ทอดกระเทียม 100 กระป๋อง
เครื่องดื่มช็อกโกแลตผงปรุง 100 ห่อ สำเร็จรูป 35 กรัม (1*6 ซอง)
เกลือ 100 ถุง
ยาชุดสามัญประจำบ้าน 100 ชุด
ถุงใสไม่มีตรา 12*20 100 ใบ
ป้ายของขวัญสภากาชาดไทย 100 แผ่น
100 ชุด 13,472.00
14/02/2554 - 14/02/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์
มุ้งขนาดใหญ่ - สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับเหล่ากช.จังหวัด จัดซื้อมุ้งแบบเต๊นท์มีซิป จำนวน 1,000 หลัง ไว้ที่จ.สุรินทร์ 500 หลัง และจ.ศรีสะเกษ 500 หลังนั้น มอบหมายฝ่ายสถานีกาชาด ประสานสถานีกาชาดที่ 1 ให้คิดแผนการแจกว่าจะให้แจกที่ศูนย์พักพิงเลย ไม่ใช่ทิ้งไว้ที่ จ.สุรินทร์นานเกินไป ทั้งนี้ ให้ตัดยอดมุ้งส่วนหนึ่งสำหรับให้ผู้อำนวยการ ไว้แจก 1,000 หลัง 0.00
11/02/2554 - 11/02/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.สุรินทร์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- สำหรับจัดส่งสถานีกาชาดที่ ๑ จ.สุรินทร์ ชุดธารน้ำใจ ๑,๐๐๐ ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ ๑,๐๐๐ ชุด มูลค่า ๑๗,๓๕๐.๐๐ บาท และถุง รวมเป็นเงิน ๕๔,๘๐๐.๘๙ บาท ไปที่จ.ศรีสะเกษ
- ของเล่น : ได้ส่งของเล่นบริจาค 16 ลังไปศูนย์อพยพเรียบร้อยแล้ว
1,000 ชุด 305,366.04
10/02/2554 - 10/02/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.ศรีสะเกษ
Hygiene Kits - จัดส่งสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี โลชั่นกันยุง 5,040 ซอง ราคาขวดละ 28.00 บาท เป็นเงิน 141,120.00 บาท พร้อมถุงพลาสติก แปรงสีฟันผู้ใหญ่ และปลอกแขนตรากาชาด รวมเป็นเงิน 35,086.50 บาท
- ยอดครัวเคลื่อนที่ บริเวณสนามบาส อบต. ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ โนนคูณ จนท.อส. ทหารรบพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพ เทศบาลต.สวนกล้วย ศาลาประชาคมวัดบ้านต่างๆ จ.ศรีสะเกษ ข้าวสวย ไข่ต่าง ๆ รวม 9,600 ชุด เพื่อนพึ่งภาฯ ผลิต 4,000 ชุด
1,000 ชุด 20,000.00
09/02/2554 - 09/02/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.ศรีสะเกษ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ชุดธารน้ำใจ 1,000 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 17,350.00 บาท และถุง รวมเป็นเงิน 25,883.87 บาท
ยอดครัวเคลื่อนที่ จ.ศรีสะเกษ
- หมูทอด 100 ชุด/หม้อ
- ข้าวผัด 400 ชุด/หม้อ
อบต.ต่าง ๆ วิทยาลัยการอาชีพ เทศบาลตำบลสวนกล้วย กองกำลังสุรนารี วัดบ้านม่วง ต.ตระกาจ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ รวม 6,900 ชุด
ของบริจาคที่นำมาปรุงอาหาร มาม่า 2 ลัง ดอกหอม 40 กก.
ค่าใช้จ่าย 34,512.50 บ.
1,000 ชุด 669,679.42
08/02/2554 - 08/02/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.สุรินทร์ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- ส่งชุดธารน้ำใจฯ 500 ชุด (รวมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือไอโอดีน 500 ชุด อย่างละ 500 ชุด มูลค่า 8,675.00 บาท) นมผงเด็ก 120 กล่อง ชุดเด็กอ่อน (รวมเบาะพร้อมหมอนและผ้าขนหนู) 10 ชุด และเครื่องอุปโภค-บริโภคบริจาค จำนวน 4 รายการ ไปที่สถานีกาชาดที่ 1 500 ชุด 0.00
ผ้าห่มสำลี บรรเทาทุกข์ภัยหนาว ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ -ยาชุดสามัญประจำบ้าน จำนวน ๖๐๐ ชุด(อำเภอละ ๒๐๐ ชุด)
- เสื้อกันหนาวผู้ใหญ่ จำนวน ๑๕๐ ตัว (อำเภอละ ๕๐ ตัว)
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔-ยาชุดสามัญประจำบ้าน จำนวน ๔๐๐ ชุด(อำเภอละ ๒๐๐ ชุด)
- เสื้อกันหนาวผู้ใหญ่ จำนวน ๑๐๐ ตัว (อำเภอละ ๕๐ ตัว)
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔-ยาชุดสามัญประจำบ้าน จำนวน ๖๐๐ ชุด(อำเภอละ ๒๐๐ ชุด)
- เสื้อกันหนาวผู้ใหญ่ จำนวน ๑๕๐ ตัว (อำเภอละ ๕๐ ตัว)
0 ผืน 0.00
07/02/2554 - 07/02/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยสงคราม จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- - น้ำดื่มบริจาค
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางสุปาณี เลิศสวัสดิ์วิชา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี พยาบาล๖ มีผู้หลบหนีภัยสงครามที่อำเภอน้ำขุ่นและอำเภอน้ำยืน เหล่ากาชาด และกิ่งกาชาด อ.เดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีและสถานีกาชาดที่ ๗ ได้ออกบรรเทาทุกข์ด้วยเครื่องกันหนาว น้ำดื่มและหน่วยครัวเคลื่อนที่ จำนวนผู้ประสบ ภัยประมาณ ๕,๐๐๐ คน เวลา ๑๔.๐๐ น. เยี่ยมจุดอพยพ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งอำเภอมีจุดพักพิง จำนวน ๓ จุดได้แก่ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ มีผู้หลบหนีภัยสงครามจำนวน ๒๕๐ คน ที่วัดบ้านโพธิ์ มีผู้หลบหนีภัยสงครามจำนวน ๒๐๐ คน ที่บ้านเวาะ มีผู้หลบหนีภัยสงครามจำนวน ๒๐๐ คน รวมผู้หลบหนีภัยสงคราม ประมาณ ๖๕๐ คน สถานีกาชาดที่ ๑ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค มาบรรเทาทุกข์จำนวน ๗๐๐ ชุด พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีนและยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ ๑,๐๐๐ ชุด มูลค่า ๒๕,๗๑๐ บาท 100 ชุด 23,000.00
ผ้าห่มสำลี 1,000 ผืน 100,000.00
26/01/2554 - 27/01/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.สระแก้ว จ.เลย
ผ้าห่มสำลี - สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกปฏิบัติงานด้านการ แพทย์ (ตรวจ-รักษาเบื้องต้น) เดือนมกราคม 2554 และในการนี้สถานีกาชาดที่ 6 ขออนุมัตินำสิ่งของออกบรรเทาทุกข์ภัยหนาวให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านหนองหมูน้อย ม.4 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในวันที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 08.00-12.00 น. เดินทางด้วยรถยนต์อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 6 ฝ- 7805 กทม.1.น.ส รัตนาภรณ์ พงษ์คำพันธ์ พยาบาล 6 2.นางวิภูษิต มีศรี พยาบาล 6 3.นายชูชาติ บุราณไทย พนักงานขับรถยนต์ สิ่งของออกบรรเทาทุกข์ภันหนาว ผ้าห่มสำลี ๑๐๐ ผืน 100 ผืน 15,000.00
20/01/2554 - 21/01/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.สกลนคร จ.นครพนม
ผ้าห่มสำลี - สถานีกาชาดที่ 7 ขออนุมัติออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านบรรเทาทุกข์ภัยหนาว ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร และนครพนม 0 ผืน 0.00
13/01/2554 - 14/01/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.เลย
ผ้าห่มสำลี - อนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "ห่มรัก"(ผ้าห่ม 2,000 ผืน และเครื่องกันหนาว พร้อมทั้งเสื้อผ้าของประชาชนที่นำมาบริจาค) เพื่อมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 0 ผืน 0.00
11/01/2554 - 13/01/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.อุบลราชธานี จ.เชียงใหม่
ผ้าห่มสำลี - สถานีกาชาดที่ 7 ขออนุมัติออกบรรเทาทุกข์ภัยหนาว ในเขตพื้นที่อำเภอ เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
- สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จำนวน ๖ ชุมชน ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า, แม่วาง และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และมีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของราษฎร
770 ผืน 77,000.00
10/01/2554 - 14/01/2554
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.อุตรดิตถ์ จ.ตาก
ผ้าห่มสำลี - เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำสถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด อำเภอน้ำปาด และโรงเรียนบ้านไร่นาเดียว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะเลขาธิการสภากาชาดไทย มอบผ้าห่มโพลีเอสเตอร์ จำนวน ๖๐๐ ผืน 600 ผืน 0.00
27/12/2553 - 28/12/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.เพชรบูรณ์
ผ้าห่มสำลี จุดที่ 1 ศาลากลางบ้านกกกะบก หมู่ที่ 1 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
- ผ้าห่มกันหนาว 500 ชุด
- เสื้อกันหนาวนักเรียนชาย/หญิง 100 ตัว
- เสื้อกันหนาวเด็กเล็ก 20 ตัว
จุดที่ 2 วัดดงคล้อ หมู่ที่ 6 ต.วังกลาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
- ผ้าห่มกันหนาว 500 ชุด
- เสื้อกันหนาวนักเรียนชาย/หญิง 100 ตัว
- เสื้อกันหนาวเด็กเล็ก 72 ตัว
1,000 ผืน 0.00
24/12/2553 - 24/12/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.อุบลราชธานี
ผ้าห่มสำลี - สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี ได้รับการประสานงานจากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จ.อุบลราชธานี ขอรับการสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแก่ราษฎรยากจนในเขต ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร และเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวน ๓๐๐ ผืน
- สถานีกาชาดเทพรัตน์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวแก่ นร.ยากจน จำนวน ๑๗๖ คน ร่วมกับชมรมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย จ.ตาก และสนับสนุนเครื่องกันหนาว เครื่องบริโภค ราคา ๓๘,๑๕๐.๐๐ บาท ณ รร.สาขาบ้านห้วยจะกือ ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
300 ผืน 0.00
22/12/2553 - 22/12/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.เชียงใหม่
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ ได้รับการประสานจากจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ”ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อนำบริการของหน่วยงานออกไปบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน นำมาวิเคราะห์เพื่อหาทางช่วยเหลือแก้ไข โดยกำหนดออกให้บริการในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนรวมศูนย์วัดห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ๑.๑ นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ ๑.๒ นางนุสรา มั่งมี พยาบาล ๖ ๒. ออกปฏิบัติงานโดยยานพาหนะของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. จนเสร็จสิ้นภารกิจ ๓. สนับสนุนเครื่องบริโภคจำนวน ๖ รายการ บรรจุในถุงยังชีพรวมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบให้กับราษฎรที่ยากจน จำนวน ๑๐๐ ครอบครัว 100 ชุด 25,600.00
07/12/2553 - 07/12/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พัทลุง
ชุดธารน้ำใจ
- น้ำดื่มจาก บ.หาดทิพย์
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. สถานีกาชาดสิรินธรและคณะร่วมกับเลขาเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ปลัดอำเภอเมือง ผู้ใหญ่บ้านออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ณ.อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมกันประเมินความเสียหาย ความเดือดร้อนของประชาชนหลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนทำให้เกิดอุทกภัย มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ประชาชนขาดเครื่องอุปโภคบริโภค
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๕๐ น. ออกเดินทางจากเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงไปยังพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านพลายทอง หมู่ที่๑๐ บ้านคลองเรือ ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ระหว่างการเดินทางฝนตกตลอดเส้นทาง เส้นทางถนนในหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังเกือบตลอดเส้นทาง รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเวลา ๑๕.๕๐ – ๑๖.๓๐ น.ออกเดินทางจากหมู่ที่๙,๑๐ไปยังพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านปากสระและหมู่ที่ ๑๐บ้านเขาจิงโจ้ ตำบลชัยบุรี อำเภอปากพนัง จังหวัดพัทลุง
620 ชุด 613,000.00
02/12/2553 - 03/12/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.พะเยา จ.อุบลราชธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ผ้าห่มสำลี
- ท่านเลขาธิการ สภากาชาดไทย และคณะ จะเดินทางไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่อำเภอจุน และอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จำนวน ๑,๐๐๐ ราย ในเขตอำเภอเดชอุดม และอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 1,000 ชุด 406,000.00
01/12/2553 - 01/12/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.มหาสารคาม
- ปฏิบัติงานหน่วยผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ (siemens)
ณ ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง และอบต.โพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามรวมผลิตน้ำดื่มได้จำนวนทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ ลิตร
ช่วยเหลือประชาชนได้จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ คนต่อวัน
0 0.00
29/11/2553 - 30/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.มหาสารคาม
ปฏิบัติงานหน่วยผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ (รถSIEMENS) ประจำวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังรายงานแนบ
จุดที่ ๑ ปฏิบัติงานที่ อบต.ม่วงใหญ่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
จุดที่ ๒ ปฏิบัติงานที่ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
จุดที่ ๓ ปฏิบัติงานที่ อบต.โพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
0 0.00
28/11/2553 - 28/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่
ชุดธารน้ำใจ
- ผ้าห่มสำลี
- ท่านเลขาธิการ สภากาชาดไทย และคณะ เดินทางไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวและมอบผ้าห่มนวมและเครื่องอุปโภคบริโภค ที่อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ต.แม่ยาว อ.เมือง และอ.เทิง จ.เชียงราย จำนวน ๑,๐๐๐ ราย 1,000 ชุด 396,000.00
26/11/2553 - 26/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.มหาสารคาม
- ปฏิบัติงานหน่วยผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ (รถSIEMENS) บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านม่วง อบต.โพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย ๒ จุด เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รวมผลิตน้ำดื่มได้จำนวนทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐ ลิตร
ช่วยเหลือประชาชนได้จำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๕๐ คนต่อวัน
0 0.00
25/11/2553 - 25/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.มหาสารคาม
- ปฏิบัติงานหน่วยผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ (siemens)
ณ อบต.ลาดพัฒนา อำเภอเมือง เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย และ อบต.โพนงามอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รวมผลิตน้ำดื่มได้จำนวนทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐ ลิตร
ช่วยเหลือประชาชนได้จำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๕๐ คนต่อวัน
0 0.00
24/11/2553 - 24/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.มหาสารคาม
- ปฏิบัติงานหน่วยผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ (siemens)
ณ อบต.ลาดพัฒนา อำเภอเมือง เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย และ อบต.โพนงามอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามรวม ผลิตน้ำดื่มได้จำนวนทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐ ลิตรช่วยเหลือประชาชนได้จำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๕๐ คนต่อวัน
0 0.00
23/11/2553 - 23/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุรินทร์ จ.นครศรีธรรมราช
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจรวม-----------
- สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ชุดธารน้ำใจ 1,500 ชุด พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีนและยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 1,500 ชุด มูลค่า 51,015 บาท
- อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ชุดธารน้ำใจ 550 ชุด
- หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 3 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดย 1 ชุดสามารถผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.เมือง อ.โกสุมพิสัย และอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
2,050 ชุด 2,056,325.00
22/11/2553 - 22/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.มหาสารคาม จ.สุรินทร์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- กช.1 ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง อ.โกสุมพิสัย และอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
- หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 3 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดย 1 ชุดสามารถผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.เมือง อ.โกสุมพิสัย และอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
1,500 ชุด 1,545,920.00
20/11/2553 - 20/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.มหาสารคามและจ.ตรัง
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- - น้ำดื่มบริจาค
- จ.อยุธยา ชุดธารน้ำใจ 2,000 ชุด พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีนและยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 2,000 ชุด มูลค่า 64,600 บาท
- กช.12 ร่วมกับ เหล่ากช.จ. บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในจ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี และตรัง ชุดธารน้ำใจ 2,000 ชุด พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีนและยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 2,000 ชุด มูลค่า 51,360 บาท น้ำดื่มบริจาคจากมูลนิธิโคคา โคลาฯ 2,000 แพค
- หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 3 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดย 1 ชุดสามารถผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.เมือง อ.โกสุมพิสัย และอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
4,000 ชุด 4,000,000.00
18/11/2553 - 18/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา จ.นครศรีธรรมราช
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา ชุดธารน้ำใจ 1,000 ชุด พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน และยาแก้น้ำกัดเท้า อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 323,000 บาท
- หน่วยเรือท้องแบน 5 ลำ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 3 ลำ (จากส่วนกลาง) และอ.ปากพนัง 2 ลำ (จาก กช.12) จ.นครศรีธรรมราช โดยจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.
1,000 ชุด 1,000,000.00
17/11/2553 - 17/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์ จ.นครศรีธรรมราช
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
*** ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ กช.1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด เดินทางไปมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อ.ฆ้องชัย และอ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 1,500 ชุด พร้อมถุงพลาสติก มูลค่า 18,162.39 บาท เสื้อกันหนาว มูลค่า 371,260.50 บาท
- บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ชุดธารน้ำใจ 630 ชุด
- หน่วยเรือท้องแบน อ.เฉลิมพระเกียรติ 3 ลำ ส่งจากส่วนกลาง อ.ปากพนัง 2 ลำ จาก กช.12 จ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. เป็นต้นไป
2,130 ชุด 969,967.89
16/11/2553 - 16/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.ปัตตานี จ.กาฬสินธุ์
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.กาฬสินธุ์ มีชุดธารน้ำใจ 1,500 ชุด พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีนและยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 1,500 ชุด มูลค่า 51,015 บาท + ของบริจาคเป็นมาม่า แบบชุดเต็ม
- เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร นำเตาแก๊สมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี จำนวน 24 เตา
- สถานีกาชาดสิรินธร ลงพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยเรือท้องแบน------------
- ช่วยอพยพและขนส่งในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 3 ลำ (จากส่วนกลาง) และ อ.ปากพนัง 2 ลำ (จาก กช.12) จ.นครศรีธรรมราช
- หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
1,500 ชุด 545,850.80
15/11/2553 - 15/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปัตตานี จ.นครศรีธรรมราช จ.กาฬสินธุ์ จ.พัทลุง
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- น้ำดื่มจาก บ.หาดทิพย์
- เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มหาดทิพย์ 1,000 ชุด ผ้าห่มโพลีเอสเตอร์ 2,000 ผืน ชุดเตาแก๊สบริจาคจาก ICRC 1,000 ชุด แก๊สกระป๋อง 1,000 ถัง และหม้อเมเยอร์ 1,000 ใบ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.หนองจิก อ.เมือง และอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
หน่วยเรือท้องแบน------------
- เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 3 ลำ (จากส่วนกลาง) และอ.ปากพนัง 2 ลำ (จาก กช.12) จ.นครศรีธรรมราช โดยจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม------------
- เข้าไปผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง และ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
1,000 ชุด 888,500.00
14/11/2553 - 14/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช
ชุดธารน้ำใจ
- น้ำดื่มจาก บ.หาดทิพย์
- มุ้งขนาดใหญ่
- มุ้งขนาดเล็ก
- Hygiene Kits
ชุดธารน้ำใจฯ รวม-------------
- กช.12 ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.พัทลุง ชุดธารน้ำใจ 1,000 ชุด น้ำดื่มบริจาคจากมูลนิธิโคคา โคลาฯ 1,000 แพค
- กช.12 บรรเทาทุกข์ดินถล่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
- หน่วยเรือท้องแบน 5 ลำ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 3 ลำ (จากส่วนกลาง) และอ.ปากพนัง 2 ลำ (จาก กช.12) จ.นครศรีธรรมราช โดยจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม------------
- เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง และอ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
1,000 ชุด 1,114,390.00
13/11/2553 - 13/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช จ.มหาสารคาม
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- น้ำดื่มจาก บ.หาดทิพย์
ชุดธารน้ำใจฯ รวม-------------
- กช.12 ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.สุราษฎร์ธานี 1,000 ชุด น้ำดื่มบริจาคจากหาดทิพย์ 1,000 แพค
- กาชาดสิรินธร อ.ทุ่งสง บรรเทาทุกข์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ชุดธารน้ำใจ 1,000 ชุด
- จังหวัดพัทลุง ชุดธารน้ำใจ 500 ชุด
- หน่วยเรือท้องแบน 5 ลำ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 3 ลำ (จากส่วนกลาง) และอ.ปากพนัง 2 ลำ (จาก กช.12) จ.นครศรีธรรมราช โดยจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม------------
- 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
- หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปในพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
2,500 ชุด 1,721,500.00
12/11/2553 - 12/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี, จ.นครศรีธรรมราช, จ.ตรัง และจ.พัทลุง
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- น้ำดื่มจาก บ.หาดทิพย์
- Hygiene Kits
ชุดธารน้ำใจฯ รวม-------------
- กช.12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 2,000 ชุด น้ำบริจาคจากมูลนิธิโคคา-โคลา ขนาด 600 cc. แพคละ 12 ขวด จำนวน 2,000 แพค พร้อมถุงพลาสติก มูลค่า 21,255.50 บาท สำหรับบรรเทาทุกข์ใน จ.สุราษฎร์ธานี, จ.นครศรีธรรมราช และจ.ตรัง
- จ.พัทลุง 500 ชุด น้ำบริจาค 500 แพค พร้อมถุงพลาสติก มูลค่า 9,614.02 บาท
- กช.1 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.มหาสารคาม ชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 2,000 ชุด มูลค่า 51,620 บาท
- จ.อยุธยา ชุดธารน้ำใจฯ ชุดเล็ก + Hygiene Kit (ของบริจาค) 300 ชุด น้ำบริจาค 300 แพ็ค
หน่วยเรือท้องแบน-------------
- 5 ลำ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 3 ลำ (จากส่วนกลาง)
- อ.ปากพนัง 2 ลำ (จาก กช.12) จ.นครศรีธรรมราช
- หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
4,800 ชุด 3,073,320.00
ผ้าห่มสำลี - บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว สถานีกาชาดเทพรัตน์ จังหวัดตาก ของบริจาค ผ้าห่ม 1,000 ผืน รวมเป็นเงิน 134,000 บาท
- บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ของบริจาค ผ้าห่ม 1,000 ผืน เสื้อ 595 ตัว รวมเป็นเงิน 143,700 บาท
2,000 ผืน 242,000.00
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด - กช.1 จ.สุรินทร์ 3,000 ชุด 3,000 แพ็ค 0.00
11/11/2553 - 11/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.มหาสารคาม จ.อยุธยา จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.นครสวรรค์ จ.ชลบุรี จ.ตรัง จ.สุราษฎร์ธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- น้ำดื่มจาก บ.หาดทิพย์
ชุดธารน้ำใจฯ รวม-------------
- กช.1 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.มหาสารคาม ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 25,810 บาท
- พื้นที่ ต.สามตุ่น อ.เสนา จ.อยุธยา ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน และยาแก้น้ำกัดเท้าบริจาค อย่างละ 1,000 ชุด เกลือเสริมไอโอดีน 500 ชุด มูลค่า 36,175 บาท
- กช.12 ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด บรรเทาทุกข์ ริมถนน ต. ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง อ.ปากพนัง จ.สุราษฎร์ธานี
- จ.ชลบุรี ยาชุดชุมชน 5 ชุด มูลค่า 1,024.05 บาท
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม------------
- อ.สทิงพระ จ.สงขลา 1 คัน
- อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 1 คัน
- อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1 คัน (รถซีเมนต์)
หน่วยเรือท้องแบน-------------
- ช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 3 ลำ (จากส่วนกลาง)
- อ.ปากพนัง 2 ลำ (จาก กช.12) จ.นครศรีธรรมราช
3,000 ชุด 2,318,420.00
ผ้าห่มสำลี - บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.ปัตตานี ผ้าห่มโพลีเอสเตอร์ 1,000 ผืน 1,000 ผืน 149,000.00
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด - น้ำดื่มบริจาค จาก ปตท. ขนาด 1.5 ลิตร จ.นครสวรรค์ 1,413 แพค และพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง, อ.บางซ้าย และอ.มหาราช จ.อยุธยา 3,000 ชุด 4,413 แพ็ค 0.00
10/11/2553 - 10/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปัตตานี จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.พัทลุง จ.สิงห์บุรี จ.สงขลา
ผ้าห่มสำลี - บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.ปัตตานี ผ้าห่มโพลีเอสเตอร์ 1,000 ผืน
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม------------
- เดินทางเข้าพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ชุด อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 คัน น้ำบริจาคปตท. 4,000 แพ็ค
- เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ จ.พัทลุง 1 ชุด อ.หาดใหญ่ และอ.สทิงพระ จ.สงขลา 1 ชุด
- หน่วยเรือท้องแบน บ้านแหลมจัน หมู่ที่ 11 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 1 ลำ
1,000 ผืน 149,000.00
09/11/2553 - 09/11/2553
อุทกภัย จ.อยุธยา จ.นครสวรรค์ จ.พัทลุง
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม-------------
- จ.นครสวรรค์ ชุดธารน้ำใจฯ 1,413 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 1,413 ชุด มูลค่า 36,469.53 บาท
- จ.อยุธยา ชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน เกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 2,000 ชุด และยาแก้น้ำกัดเท้า 5,000 หลอด มูลค่า 51,620 บาท
- กช.สิรินธร ชุดธารน้ำใจฯ 3,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือ อย่างละ 3,000 ชุด มูลค่า 77,430 บ. ท่านเลขาธิการฯ เป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของไปแจกผู้ประสบภัยใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในวันนี้ (9 พ.ย.) โดยของที่นำไปแจก ได้แก่ ชุดธารฯ 1,500 ชุด (จากยอดสถานีกาชาดสิรินธร), ผ้าห่ม 1,000 ผืน และเสื้อ 1,000 ตัว
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม------------
- อ.สทิงพระ จ.สงขลา 1 คัน จ.พัทลุง 1 คัน
- ปฏิบัติงานรถผลิตน้ำดื่ม SIEMENS จ่ายน้ำให้อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 8,000 ลิตร
- กิ่ง.อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 1 ชุด ขวดบรรจุน้ำ 2,000 แพค
- รถผลิตน้ำ standby อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ ผลิตน้ำดื่ม 5,000 ลิตร/ชม. หรือ 35,000 ลิตร/วัน
- หน่วยรถสื่อสารฉุกเฉินสภากาชาดไทย 1 ชุด (EECV) stand by อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- หน่วยเรือท้องแบน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 1 ลำ อีก 5 ลำ stand by ที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
6,413 ชุด 2,770,578.00
เตาแก๊สบริจาค จาก ICRC - จัดสรรให้ จ.ปัตตานี 1,000 ชุด 1,000 ชุด 520,000.00
- น้ำดื่มบริจาค - จ.นครสวรรค์ น้ำบริจาคปตท. 1,413 แพค และกช.สิรินธร น้ำบริจาคมูลนิธิโคคาโคลาฯ 3,000 แพค 4,413 แพ็ค 0.00
08/11/2553 - 08/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี จ.อยุธยา จ.นครสวรรค์ จ.นนทบุรี จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม-------------
- สถานีกาชาดสิรินธร มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มหาดทิพย์ สนง.เทศบาล ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน 1,000 ชุด และถุงยังชีพของเทศบาล ต.เกาะนางคำ จ.พัทลุง จำนวน 60 ชุด
- ม.1 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ชุดธารน้ำใจฯ น้ำดื่มบริจาค หาดทิพย์ 250 ชุด
- ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วสถานีกาชาดสิรินธร อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม------------
- ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จ่ายให้ อบต.ท่างาม 10,000 ลิตร
- อ.หาดใหญ่, อ.สทิงพระ จ.สงขลา 1 คัน
- stand by เตรียมรับสถานการณ์ที่ สถานีกาชาดสิรินธร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 คัน
หน่วยเรือท้องแบน-------------
- ปฏิบัติงานที่ บ้านแหลมจัน ม.11 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 1 ลำ
- stand by เตรียมรับสถานการณ์ ที่ สถานีกาชาดสิรินธร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 5 ลำ
- หน่วยรถสื่อสารฯ stand by ที่ สถานีกาชาดสิรินธร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 คัน
- ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ ปั๊มปตท. อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รวม 2,155 ชุด
- พลโท นพ.อำนาจ บาลี ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ที่ผลิตอาหารช่วยเผู้ประสบภัย จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ 4 พย.53 ไปแล้ว จำนวน 13,390 ชุด
1,250 ชุด 1,154,212.50
- น้ำดื่มบริจาค - จ.นนทบุรี น้ำดื่มบริจาคปุ๋ยตราม้าบิน 1,000 แพ็ค และ จ.นครสวรรค์ น้ำดื่มบริจาคปตท. 1,413 แพ็ค 2,413 แพ็ค 0.00
07/11/2553 - 07/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา จ.อยุธยา จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครสวรรค์ จ.ปัตตานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม-------------
- จังหวัดอยุธยา ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 25,810 บาท
- อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสงขลา ชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 2,000 ชุด มูลค่า 51,620 บาท
- นายแผน วรรณเมธี เยี่ยมจนท.ครัวเคลื่อนที่ ที่ประกอบอาหารปรุงสุกช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ 4 พย.53 ผลิตอาหารปรุงสุกแจกผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 14,530 ชุด
- ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.พระนครศรีอยุธยาอาหารปรุงสุก 2,980 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 120 หลอด น้ำดื่ม 60 ขวด นมถั่วเหลือง 180 ซีซี240 แพ็ค
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน บ้านแหลมจัน ม.11 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 1 ลำ
- ปฏิบัติงานรถผลิตน้ำดื่มฯแ ต.สทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา และ ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี 3 - 7 พย.53 จ่ายน้ำให้รวม 81,000 ลิตร
หมายเหตุ เรือทั้งหมด 7 ลำ รถสื่อสาร รถผลิตน้ำดื่ม 1 คัน ย้ายมาอยู่ที่ กช.ที่ 12
3,000 ชุด 1,930,952.00
06/11/2553 - 06/11/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา จ.นครสวรรค์ จ.สงขลา จ.สิงห์บุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม-------------
- จ.พัทลุง ชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 2,000 ชุด มูลค่า 51,620 บาท
- สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 1,000 ชุด และ Disposable Dressing 100 Set มูลค่า 26,810 บาท บรรเทาทุกข์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
- จ.ปัตตานี ชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 2,000 ชุด มูลค่า 49,060 บาท
- ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.พระนครศรีอยุธยาอาหารปรุงสุก 2,750 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 932 หลอด ขนมคุกกี้ 100 ห่อ น้ำดื่ม 400 ขวด และ นมถั่วเหลือง 180 ซีซี 240 แพ็ค
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน บ้านแหลมจัน ม.11 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 1 ลำ
- ปฏิบัติงานรถผลิตน้ำดื่มฯ ต.สทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา จ่ายน้ำให้รถมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และรถทหารรวม 12,000 ลิตร
หมายเหตุ : ถอนเรือทั้งหมด 7 ลำ รถสื่อสาร รถผลิตน้ำดื่ม 1 คัน มาประจำที่ กช.ที่ 12
5,000 ชุด 2,928,156.00
- น้ำดื่มบริจาค - บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.พัทลุง น้ำดื่มบริจาคจากมูลนิธิโคคา โคลาฯ จำนวน 2,000 แพ็ค 2,000 แพ็ค 0.00
05/11/2553 - 05/11/2553
อุทกภัย จ.นครสวรรค์ จ.พัทลุง จ.ปัตตานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.สิงห์บุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม-------------
- จ.พัทลุง ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 24,530 บาท
- จ.ปัตตานี ชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 2,000 ชุด มูลค่า 49,060 บาท
- เทศบาลบ้านแดง อ.พยุหะคีรี อ.โกรกพระ จ .นครสวรรค์ ชุดธารน้ำใจฯ 2,183 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 2,183 ชุด มูลค่า 48,368.99 บาท
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 1 ลำ /ต.นาใต้, ต.ท่าเรือ, ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ตำบลละ 1 ลำ /ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 ลำ /ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 2 ลำ
- ปฏิบัติงานของหน่วยรถสื่อสาร EECV จ.สุราษฎร์ธานี
- ปฏิบัติงานของรถผลิตน้ำดื่ม ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.พระนครศรีอยุธยา อาหารปรุงสุก 2,800 ชุด
ยาชุดสามัญประจำบ้าน 400 ชุด
ยาน้ำกัดเท้า 580 หลอด
นมถั่วเหลือง 180 ซีซี 100 แพ็ค
- ผวจ.สุราษฎร์ฯ เยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุและสามเณรที่จำพรรษา ณ พระอารามหลวงบรมธาตุไชยา รวมทั้งลูกศิษย์ที่อาศัยอยู่ที่วัด 200 ชุด
- นำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 500 ชุด ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 3 และ หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ไชยา , อ.ท่าชนะ และอ.พุนพิน จำนวน 2,630 ชุด
- ประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 53 แจกจ่ายอาหารปรุงสุกไปแล้วกว่า 5,000 ชุด
5,183 ชุด 1,514,585.00
- น้ำดื่มบริจาค - จ.สิงห์บุรี 5,000 แพค และ จ.ลพบุรี 6,000 แพค 11,000 แพ็ค 0.00
04/11/2553 - 04/11/2553
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.สุราษฏร์ธานี จ.สิงห์บุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม-------------
- จ.นนทบุรี ชุดธารน้ำใจฯ 1000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 24,530 บาท
- จ.สุราษฏร์ธานี ชุดธารน้ำใจฯ 1000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 24,530 บาท
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน จ.สุราษฎร์ธานี 5 ลำ และบ้านแหลม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 1 ลำ
- ปฏิบัติงานรถผลิตน้ำฯ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี 1 คัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 คัน
- ปฏิบัติงานรถผลิตสื่อสารฯ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี 1 คัน
- ปฏิบัติงานของรถผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ (รถSIEMENS) ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
2,000 ชุด 1,989,450.00
- น้ำดื่มบริจาค - จ.พัทลุง 1,000 แพ็ค จ.ปัตตานี 2,000 แพ็ค จ.นนทบุรี 2,000 แพ็ค จ.นครสวรรค์ 5,000 +2183 แพ็ค 12,183 แพ็ค 0.00
03/11/2553 - 03/11/2553
อุทกภัย จ.สุรินทร์ จ.นครสวรรค์ จ.พัทลุง จ.สุราษฎร์ธานี จ.สิงห์บุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม ---------
- กช. 1 จ.สุรินทร์ ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 มูลค่า 939,825 บาท พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือไอโอดีน อย่างละ 3,000 ชุด มูลค่า 24,530 บาท
- จ.นครสวรรค์ ชุดธารน้ำใจฯ 2,055 ชุด มูลค่า 1,201,065.30 บาท ที่ อ.ท่าตะโก พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือไอโอดีน อย่างละ 3,000 ชุด มูลค่า 24,530 บาท อ.โกรกพระ ยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือไอโอดีน อย่างละ 3,165ชุด มูลค่า 25,879.15 บาท
- ตำบลวัดโคกสัก อำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง 2,000 ชุด มูลค่า 1,264,600 บาท พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือไอโอดีน อย่างละ 6,000 ชุด มูลค่า 49,060 บาท
- จ.สุราษฎร์ธานี ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด มูลค่า 1,049,625 บาท
พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือไอโอดีน อย่างละ 3,000 ชุด มูลค่า 24,530 บาท
- จ.นนทบุรี ยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือไอโอดีน อย่างละ 6,000 ชุด มูลค่า 40,060 บาท
- ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต.ท่าตอ ต.กะทุ่ม ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช อ.ผักไห่ อ.บางบาล ต.ภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา อาหารปรุงสุก 2,640 ชุด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อาหารปรุงสุก 2,500 ชุด
- ปฏิบัติงานของรถผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ (รถSIEMENS) ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
6,055 ชุด 4,455,115.30
- น้ำดื่มบริจาค - จ.สิงห์บุรี 5,000 แพ็ค จ.ปัตตานี 1,000 แพ็ค จ.สุราษฎร์ธานี 1,000 แพ็ค จ. พัทลุง 2,000 แพ็ค 9,000 แพ็ค 0.00
02/11/2553 - 02/11/2553
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุพรรณบุรี อยุธยา สุราษฏร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล
สงขลา ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
ชุดธารน้ำใจฯ รวม ----------
- จ.สุพรรณบุรี ชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า อย่างละ 2,000 ชุด
- จ.อยุธยา ชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า และเกลือไอโอดีน อย่างละ 2,000 ชุด มูลค่า 49,060 บาท
- จ.สุราษฏร์ธานี ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า อย่างละ 1,000 ชุด มูลค่า 24,530 บาท
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า อย่างละ 1,000 ชุด พร้อมชุดอาหารยังชีพ 3,000 ชุด (1 ชุด/1คน/1 วัน) ประกอบด้วยข้าวกระป๋อง 3 กระป๋อง ปลากระป๋อง 3 กระป๋อง และปลาราดพริก 1 กระป๋อง
- อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า อย่างละ 1,000 ชุด
- จ.ตรัง ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด และ จ.สตูล ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด
- อ.จะนะ จ.สงขลา ยาสามัญประจำบ้าน และยาน้ำกัดเท้า อย่างละ 800 ชุด มูลค่า 13,712 บาท
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน จ.นครศรีธรรมราช ที่ บ้านค่ายลิง บ้านนางโท และอบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง
9,000 ชุด 9,000,000.00
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด - จ.สุพรรณบุรี 2,000 แพ็ค จ.อยุธยา 2,000 แพ็ค จ.สุราษฏร์ธานี 1,000 แพ็ค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1,000 แพ็ค อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1,000 แพ็ค จ.ตรัง 1,000 แพ็ค และ จ.สตูล 1,000 แพ็ค
- น้ำดื่มจาก บ.หาดทิพย์ สาขาหาดใหญ่ อ.จะนะ จ.สงขลา จำนวน 9,600 ขวด
9,000 แพ็ค 0.00
01/11/2553 - 01/11/2553
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุรินทร์ จ.นครราชสีมา จ.นครปฐม จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี จ.ลพบุรี และจ.พระนครศรีอยุธยา
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม-----------
- กช.1 จ.สุรินทร์ ชุดธารน้ำใจฯ 1,500 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาน้ำกัดเท้า และเกลือไอโอดีน อย่างละ 1,500 ชุด มูลค่า 25,170 บาท
- กช.4 จ.นครราชสีมา ชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ยาน้ำกัดเท้า และเกลือไอโอดีน อย่างละ 2,000 ชุด มูลค่า 60,040 บาท
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน จ.นครศรีธรรมราช ที่ บ้านค่ายลิง บ้านนางโท และอบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง
- ปฏิบัติงานรถผลิตน้ำฯ ที่ อ.เมืองสิงห์บุรี 1 คัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 คัน และ 1 คันปฏิบัติงาร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ที่ จ.อุบลฯ
3,500 ชุด 3,500,000.00
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด - จ.นครปฐม 300 แพ็ค จ.สุพรรณบุรี 1,000 แพ็ค จ.อุทัยธานี 500 แพ็ค จ.ลพบุรี 1,000 แพ็ค และ จ.อยุธยา 3,000 แพ็ค 5,800 แพ็ค 0.00
31/10/2553 - 31/10/2553
รายงานการปฏิบัติงานหน่วยครัวเคลื่อนที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา หน่วยครัวเคลื่อนที่ ผลิตอาหารปรุงสุกจำนวน 2,800 ชุด ไปแจกที่
- วัดแจ้ง วัดกุฏีทอง วัดเวฬุวัน วัดนาค วัดโบสถ์ ต.พิตเพียน อ.มหาราช
- วัดสีจำปา อ.นครหลวง
- หมู่ที่ 2 ,4 ตำบลสระบัว, หมูที่ 3 บ้านเพนียด หมู่ที่ 3 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา
- หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร
- หมู่ที่ 1,8 ต.ท่าดินแดง, หมู่ที่ 4,7,8,9,11 ต.ผักไห่, หมู่ที่ 12 ต.กุฏี อ.ผักไห่
- หมู่ที่ 5,6 ชุมชนวัดอินทราราม, หมู่ที่ 5 วัดกุฏีทอง ต.ท่าวาสุกรี
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน จ.สิงห์บุรี ที่ รพ.อินท์บุรี ตลาดอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี 2 ลำ อ.พรหมบุรี 2 ลำ อ.เมือง 2 ลำ และอ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 1 ลำ
2,800 126,000.00
30/10/2553 - 30/10/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย เขตพระนคร กทม., จ.สุพรรณบุรี ,จ.อุทัยธานี ,จ.นนทบุรี และจ.ชัยนาท
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม ----------
- เขตพระนคร กรุงเทพฯ ชุดธารน้ำใจฯ 300 ชุด มูลค่า 200,805 บาท พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 300 ชุด รวมมูลค่า 6,951 บาท
- จ.สุพรรณบุรี ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด มูลค่า 614,833.92 บาท
- จ.อุทัยธานี ชุดธารน้ำใจฯ 500 ชุด มูลค่า 353,365 บาท พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 500 ชุด รวมมูลค่า 11,590 บาท
- จ.นนทบุรี ชุดธารน้ำใจฯ 2,500 ชุด มูลค่า 1,854,911.88 บาท พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 2,500 ชุด
- จ.ชัยนาท ชุดธารน้ำใจฯ 2500 ชุด มูลค่า 1,766,252.72 บาท พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 2,500 ชุด
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน และรถยูนิม็อก ที่ รพ.อินทร์บุรี และตลาดอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน ต.บางกระบือ อ.เมือง ,ต.บ้านแป้ง ต.บางน้ำเชี่ยว ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
- ปฏิบัติงานรถผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ ผลิตฯ รวมจำนวน 48,000 ลิตร ดังนี้
1. บ.สระเตยใหญ่ บ.สระเตยน้อย ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จ่ายให้ประชาชน 40,000 ลิตร
2. อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา จ่ายให้ครัวเคลื่อนที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 8,000 ลิตร
6,800 ชุด 4,790,168.52
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด ส่งไปให้ จ.นนทบุรี 5,000 แพค จ.อยุธยา 3,000 แพค และ จ.สุพรรณบุรี 3,000 แพค 11,000 แพ็ค 0.00
29/10/2553 - 29/10/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นนทบุรี จ.นครสวรรค์ และจ.อุบลราชธานี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- จ.นนทบุรี ชุดธารน้ำใจฯ 2,500 ชุด มูลค่า 1,846,347.68 บาท พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน และเกลือเสริมไอโอดีน อย่างละ 2,576 ชุด รวมมูลค่า 343,896 บาท และยาแก้น้ำกัดเท้า 2,576 ชุด รวมมูลค่า 25,080 บาท
- จ.นครสวรรค์ ชุดธารน้ำใจฯ 2,576 ชุด มูลค่า 1,902,738.05 บาท พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 2,500 ชุด รวมมูลค่า 75,050 บาท
- จ.อุบลราชธานี ชุดธารน้ำใจฯ 500 ชุด มูลค่า 369,175 บาท พร้อมยาทาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 500 ชุด รวมมูลค่า 15,010 บาท
5,576 ชุด 0.00
28/10/2553 - 28/10/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.เชียงใหม่ จ.นครสวรรค์ และ จ.ปราจีนบุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม ----------
- จ.เชียงใหม่ ชุดธารน้ำใจฯ 500 ชุด มูลค่า 366,525 บาท พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 500 ชุด รวมมูลค่า 10,065 บาท
- จ.นครสวรรค์ ชดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด มูลค่า 1,317,137.63 บาท พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 2,000 ชุด รวมมูลค่า 40,260 บาท
- กช.6 อรัญประเทศ มอบชุดธารน้ำใจ 822 ชุด มูลค่า 698,700 บาท ที่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
- เหล่ากาชาดจังหวัดอยุธยา ยาแก้น้ำกัดเท้า 5000 หลอด มูลค่า 33,900 บาท
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน รถยูนิม็อกที่ รพ.อินท์บุรี ตลาดอินท์บุรี อ.อินท์บุรี
- ปฏิบัติงานเรือท้องแบน อ.พรหมบุรี ต.บ้านแป้ง ต.บางน้ำเชี่ยว ต.พระงาม จ.สิงห์บุรี
- ปฏิบัติงานหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม รวม 75,000 ลิตร ดังนี้
1. อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ผลิตฯจ่ายให้ครัวเคลื่อนที่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 5,800 ลิตร และครัวเคลื่อนที่ทหารอากาศ 3,200 ลิตร
2. บ.สระเตยใหญ่ บ.สระเตยน้อย ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ผลิตฯ จ่าย 40,000 ลิตร
3. บ.นาจาน บ.ห้วยกรด ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ผลิตฯ จ่าย 30,000 ลิตร
2,500 ชุด 1,683,663.00
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด นำส่งให้ จ.อยุธยา 420 แพค จ.อุทัยธานี 500 แพค จ. นนทบุรี 5,000 แพค และ จ.สระบุรี 2,000 แพค 7,920 แพ็ค 0.00
27/10/2553 - 27/10/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ชลบุรี จ.ชัยนาท
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม ----------
- จ.อ่างทอง ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด มูลค่า 731,644.28 บาท
- จ.พระนครศรีอยุธยา ชุดธารน้ำใจฯ 2,000 ชุด มูลค่า 1,333,354.79 บาท พร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน และยาน้ำกัดเท้า อย่างละ 3000 ชุด มูลค่า 55,260 บาท
- จ.ชลบุรี ชุดธารน้ำใจฯ 400 ชุด มูลค่า 263,540 บาท
- จ.ชัยนาท ชุดธารน้ำใจฯ 2,500 ชุด มูลค่า 1,831,829.61 บาท
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ที่ ต.หนองเมือง และรถผลิตน้ำดื่มจ่ายให้ประชาชน 30,000 ลิตร ,ต.หนองทรายขาว 50,000 ลิตร
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบนที่ อ.พรหมบุรี ตลาดอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ,บ.คอหงส์ อ.โนนสูง บ.สระแทด บ.ค่ายลิง บ.นางโท และ อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
- ปฏิบัติงานหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา จ่ายให้ครัวเคลื่อนที่เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 3,400 ลิตร และครัวเคลื่อนที่ทหารอากาศ 1,600 ลิตร
5,900 ชุด 4,160,368.68
26/10/2553 - 26/10/2553
กช.3 จ.ตาก นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ กช. 4 จ.นครราชสีมา นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี และจ.สิงห์บุรี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม ----------
- จ.ตาก ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด มูลค่า 738,050 บาท พร่อม พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 1,000 ชุด รวมมูลค่า 23,170 บาท
- จ.นครสวรรค์ ชุดธารน้ำใจฯ 1,200 ชุด มูลค่า 887,660.50 บาท พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 1,200 ชุด รวมมูลค่า 27,804 บาท
- จ.สิงห์บุรี ชุดธารน้ำใจฯ 1,700 ชุด มูลค่า 1,248,684 บาทพร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 1,700 ชุด รวมมูลค่า 39,389 บาท
- จ.นครราชสีมา ชุดธารน้ำใจฯ 4,000 ชุด มูลค่า 2,923,924.20 บาท พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 9,000 ชุด เกลือไอโอดีน 5,000 ซอง รวมมูลค่า 184,780 บาท
- จ.ปราจีนบุรี ชุดธารน้ำใจฯ 1,000 ชุด มูลค่า 738,050 บาท พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 1,000 ชุด รวมมูลค่า 23,170 บาท
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบนเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา - บ.นาโพธิ์ อ.เมืองยาง, บ.คอหงส์ บ.สระแทด บ.วังม่วง บ.ทับทัน ต.ปราสาท อ.โนนสูง, เทศบาลเมืองยาง อ.เมืองยาง , บ.หนองน้ำทิพย์ บ.สระตาแวว ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ,รพ.อินทร์บุรี ตลาดอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- ปฏิบัติงานหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ผลิตฯจ่ายให้มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 3,800 ลิตร ครัวทหารอากาศ 3,200 ลิตร ประชาชนและครัวของหมู่บ้าน บ.ห้วยกรวด บ้านนาจาน ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 30,000 ลิตร ,และบ้านหนองทรายขาว บ.มะขามเฒ่า บ.สระเตยน้อย บ.สระเตยใหญ่ ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 16,000 ลิตร

8,900 ชุด 6,536,368.70
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด นำส่งให้ จ. สิงห์บุรี 1,700 แพค จ.ปราจีนบุรี 750 แพค จ.อยุธยา 1,230 แพค 3,680 แพ็ค 0.00
25/10/2553 - 25/10/2553
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพ จำนวน4,000 ชุด มูลค่า 2,920,873.34 บาท พร้อมชุดยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า ฯ มูลค่า 92,680 บาท
0 ชุด 0.00
24/10/2553 - 24/10/2553
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา จ.สิงห์บุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม ----------
- จ.นครราชสีมา ชุดธารน้ำใจฯ 500 ชุด มูลค่า 329,763 บาท
- จ.สิงห์บุรี ชดธารน้ำใจฯ 300 ชุด มูลค่า 55,456.12 บาท พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 300 ชุด รวมมูลค่า 6,951 บาท
- ยาแก้น้ำกัดเท้า 1000 หลอด มูลค่า 6,780 บาท มอบให้อาสากาชาด
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน รถผลิตน้ำดื่ม (ผลิตฯจ่ายให้ประชาชน 30,000 ลิตร) บ.ห้วยกรด บ.นาจาน ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน รถผลิตน้ำดื่ม (ผลิตฯจ่ายให้ประชาชน 30,000 ลิตร) รถยูนิม็อก บ.สระเตยใหญ่ บ.สระเตยน้อย บ.เนินขาว บ.ปากคลอง ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบนที่ บ.หนองน้ำทิพย์ บ.สระตาแวว ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ,อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี, บ.คอหงส์ บ.ดอนชมพู บ.สระแทดหมู่ 11 บ.วังม่วง หมู่ 3 บ.ทับทัน หมู่ 11 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ,เทศบาลเมืองยาว หมู่ 11 อ.เมืองยาว จ.นครราชสีมา
800 ชุด 385,219.12
21/10/2553 - 21/10/2553
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ชลบุรี ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม----------
- ยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 500 ชุด รวมมูลค่า 11,590 บาท
500 ชุด 333,785.00
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด 500 แพ็ค 0.00
21/10/2553 - 21/10/2553
กช.4 ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม---------
- ยาแก้น้ำกัดเท้า และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 2,900 ชุด มูลค่า 53,418 บาท เกลือเสริมไอโอดีน 2,500 ซอง มูลค่า 11,875 บาท
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน ต.หนองเมือง ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยรับส่งประชาชน หมู่ที่ 3,7 วัดนาจาน วัดหนองเมือง และขนย้ายสิ่งของ พร้อมรถผลิตน้ำดื่มจ่ายให้ประชาชน 15,000 ลิตร และนำเรือท้องแบน จำนวน 3 ลำ รับส่งฯ บ.คอหงส์ บ.ดอนชมพู วัดท่าตะโก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
- ปฏิบัติงานหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ปฏิบัติงานเวลา 08.00 - 20.00 น.รวม 20,800 ลิตร ดังนี้
1. ผลิตฯ จ่ายให้ครัวเคลื่อนที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2,000 ลิตร
2. ผลิตฯ จ่ายให้ครัวเคลื่อนที่ทหารอากาศ 1,000 ลิตร
3. ผลิตฯ จ่ายให้ครัวเคลื่อนที่บริษัทในเครือโภคภัณฑ์ 1,000 ลิตร
4. ผลิตฯ จ่ายให้ครัวเคลื่อนที่ของ ส.ส.อ.ปักธงชัย 1,000 ลิตร
5. ผลิตฯ จ่ายให้ครัวเคลื่อนที่ของสำนักปฏิบัติธรรม วังน้ำเขียว 800 ลิตร
1,500 ชุด 1,110,735.97
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด 1,500 แพ็ค 0.00
20/10/2553 - 20/10/2553
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.เพชรบูรณ์ จ.ลพบุรี
ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม ---------
- อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุรี อ.บึงสามพัน และอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ชุดธารน้ำใจฯ 1,500 ชุด มูลค่า 1,002,502.63 บาท พร้อมยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีนและยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 1,500 ชุด มูลค่า 34,755 บาท
- จ.ลพบุรี ชุดธารน้ำใจฯ 100 ชุด มูลค่า 50,190 บาท
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน ต.หนองเมือง ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี หมู่ที่ 3,7 วัดนาจาน วัดหนองเมือง , บ.คอหงส์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
1,600 ชุด 1,052,692.63
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด บริจาคจากมูลนิธิโคคา โคลาฯ 1,500 แพ็ค 0.00
20/10/2553 - 20/10/2553
กช.4 ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย อ.สวนผึ้ง อ.จอมบึง อ.ปากท่อ และอ.เมือง จ.ราชบุรี
ราชบุรี ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม ----------
- ยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 500 ชุด มูลค่า 11,590 บาท
500 ชุด 307,232.80
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด 500 แพ็ค 0.00
19/10/2553 - 24/10/2553
หน่วยครัวเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารปรุงสุก เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
นครราชสีมา อาหารปรุงสุก รวมจำนวน 13,550 ชุด มูลค่า 400,000 บาท
19-20 ต.ค.53 จำนวน 2,850 ชุด 21 ต.ค.53 จำนวน 3,700 ชุด
22 ต.ค.53 จำนวน 4,000 ชุด 24 ต.ค.53 จำนวน 3,000 ชุด
0 0.00
18/10/2553 - 19/10/2553
กช.4 ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย อ.ปากช่อง และอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ชุดธารน้ำใจ
- ยาชุดสามัญประจำบ้าน
- ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
- เกลือเสริมไอโอดีน
ชุดธารน้ำใจฯ รวม-------------
- ยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และยาชุดสามัญประจำบ้าน อย่างละ 2,000 ชุด มูลค่า 46,340 บาท
- ปฏิบัติงานหน่วยเรือท้องแบน ต.หนองกระเบียน ต.แคสูง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยรับส่งและขนย้ายสิ่งของให้ประชาชน
2,000 ชุด 1,437,579.12
- น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร แพคละ 6 ขวด บริจาคจากมูลนิธิโคคา โคลาฯ
- สนับสนุนมูลนิธิราชประชาฯ แจกของ 19 ต.ค. ณ หอประชุมด่านขุนทด และที่ว่าการอ.สูงเนิน จำนวน 2,000 ชุด
8,000 แพ็ค 0.00
00/00/543 - 00/00/543
0 0.00
00/00/543 - 00/00/543
0 0.00
00/00/543 - 00/00/543
สถานีกาชาดที่1 ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
0 0.00
ส่งชุดธารน้ำใจฯ รวมทั้งสิ้น 457,619 ชุด 458,019,635.53
สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330