สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยจาก พายุ"โพดุล"
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยจาก พายุ"โพดุล" ....ทุกๆ ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ ... ....โดยบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทย รายละเอียดตามนี้เลยนะคะ
หารือ...การจัดทำผังแม่บทพื้นที่ศูนย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย
ประชุมหารือ การจัดทำผังแม่บทพื้นที่ศูนย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาฯ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดการประชุม โครงการการจัดทำผังแม่บทพื้นที่ศูนย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย เพื่อหารือการปรับปรุง ขยายพื้นที่ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ให้รองรับการให้บริการมากขึ้น เตรียมพื้นที่ให้บริการรองรับกลุ่มสังคมผู้สูงอายุ (Day Care) โดยประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะ โดยมี แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
เตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล
หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมหารือการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนฯ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ“โรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันลดภัยพิบัติสากล 2562
เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติซึ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2562 ภายใต้หัวข้อ “โรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ” โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ สำหรับในส่วนของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2562
หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมหารือการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนฯ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ“โรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ”
พื่อให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2562 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2562
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม "National Forum on Birth Defects and Disabilities" ครั้งที่ 10
การประชุมวิชาการ "National Forum on Birth Defects and Disabilities" ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสนใจและตระหนังถึงบทบาทในการดูแลรักษาทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่นโยบายการจดทะเบียนและการป้องกันความพิการแต่กำเนิดระดับชาติต่อไป โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องคริสตัลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร
ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “Stem Cells Virtual Run”
เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนกิจกรรม “Stem Cells Virtual Run – วิ่งต่อชีวิต...ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์”
กิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องน้ำและสุขาภิบาลฯ ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย เรื่องโรคระบาดที่มากับน้ำ การแยกขยะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ในการนี้ นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านรางมูก ตำบลลำเหย และโรงเรียนวัดกงลาด ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
เชิญชวนร่วมประกวดราคา ร้านกาแฟสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 2562
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมในงานบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อุทิศถวายแด่ผู้บริจาคดวงตาสภากาชาดไทยที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 2562 โดยในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงานดังกล่าว ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บึนทึกเทปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับโครงการ "ธนาคารยาเพื่อประชาชน"
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บึนทึกเทปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับโครงการ "ธนาคารยาเพื่อประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (Glaxo Smith Kline (Thailand) Ltd. (GSK)) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำวิดิโอ เข้าร่วมประกวดรางวัล People's Choice Award โดยทาง GSK เป็นผู้จัดทำวิดิโอเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ส่งเข้าร่วมประกวด ณ ห้องรับรองศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ADPC หารือความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.พิจิตต รัตตกุล ที่ปรึกษาพิเศษ ADPC พร้อมคณะ เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการดูแลตนเอง สูงอายุฯ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ และหลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 31 จังหวัด ในโครงการพัฒนาอาสาสมัคร สภากาชาดไทย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
อบรม NDRT รุ่นที่ 5
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยหลักสูตร National Disaster Response Team (NDRT) รุ่นที่ 5
ครบ 5 ปีวันออกอากาศ One31
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าพบ คุณบัญชา แข็งขัน บรรณาธิการบริหารข่าวช่องวัน เพื่อมอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสครบ 5 ปีของการออกอากาศข่าว ณ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้นที่ 15
สำรวจความต้องการแท็งก์น้ำดื่ม จังหวัดตรัง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางสาวเสาวนีย์ เสาวกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าพบ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นมาและการดำเนินงานโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ทั้งนี้ ได้กำหนดการปฏิบัติงานสำรวจความต้องการแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในพื้นที่จังหวัดตรัง
ประชุมร่วมกับ บริษัท ดาวฯ
วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ คุณณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล จากบริษัท ดาว เคมิคอล จำกัด และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ หารือในประเด็น การจัดทำถุงพลาสติก การจัดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาดดาวเพื่อนักเรียน” ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ให้ความรู้ด้านน้ำ โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว จ.ชัยนาท
วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 นางสาวอิสราภรณ์ พละศักดิ์ พยาบาล 5 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา และโรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการอบรม Agenda Disaster Resilience Leadership โดยบรรยายในหัวข้อ Women Leadership in Disaster Rick Reduction ณ ห้องประชุม ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center (ADPC))
ร่วมหารือ...วิเคราะห์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุมกับ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเสนอแนวทางกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ต่อไป ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>