สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ประโยชน์คัดแยกขยะของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ ให้เกียรติจับรางวัลและมอบรางวัล ทั้งสิ้น จำนวน 3 รางวัล ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทั้ง 3 คน ที่ตอบคำถาม ให้บอกประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ได้ถูกต้อง
เตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ร่วมหารือกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เรื่องการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2562
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บ.สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านขนส่ง และ Logistic บริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง โดยมีนายสมควร รุ้งสุวรรณ Head of Transportation และพนักงานบริษัทฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมนำชมการจัดการด้านขนส่ง และ Logistic และมาตราการความปลอดภัยในการทำงาน
ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ...จ.อ่างทอง
วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วยแพทย์ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง โดยให้บริการรักษาตรวจโรคทั่วไป รักษาโดยการฝังเข็มประยุกต์ และบริการด้านทันตกรรม พร้อมกันนี้ได้พบปะนายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก เพื่อร่วมหารือการพัฒนาพื้นที่ศูนย์สภากาชาดไทยฯ
วิทยากรบรรยาย “ผู้(ดูแล)สูงวัย พร้อมรับภัยพิบัติ”
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ผู้(ดูแล)สูงวัย พร้อมรับภัยพิบัติ”ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทักษะการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หารือ...application M-Help Me
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ คุณชินนรินทร์ โชติสุริยพงศ์ ผู้บริหาร บริษัท S-Planet และนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น พร้อมคณะ และ ผู้แทนจาก บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด ร่วมประชุม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำมาแสดงบน application M-Help Me เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าว และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานGIS
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (User) และผู้ใช้งานทั่วไป ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 โดยมี บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด เป็นวิทยากรอบรมการใช้แอฟพลิเคชั่น "พ้นภัย" ในการร้องขอความช่วยเหลือ
ประชุมการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์...
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับนายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
หารือ...ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับนายโธมัส ดาวิน ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
เยี่ยมสื่อ....หนังสือพิมพ์มติชน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและพบปะคุณ น.รินี เรืองหนู หัวหน้าข่าวชีวิตและคุณภาพ หนังสือพิมพ์มติชน เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เยี่ยมสื่อ...หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและพบปะคุณมาเรียม วิเศษรัตน์ ผู้แทนหน้าสตรี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ติดตามการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับภัยฯ จ.ชัยนาท
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ ติดตามการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน พร้อมถวายเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่พระภิกษุและสามเณรในวัดโพธิ์งาม
ทดลองการใช้ Application "พ้นภัย"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 โดยมีนางเยาวลักษณ์ ยอดโสภา หัวหน้างานอำนวยการข้อมูลและหัวหน้างานวิทยุสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยบริษัท อินฟรา พลัส จำกัด ชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น "พ้นภัย" ในการร้องขอความช่วยเหลือ
มอบเครื่องช่วยฟัง จ.เชียงราย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมพยาบาล และอาสาสมัคร ร่วมปฏิบัติงานโครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส มีนายแพทย์สมเริง สีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดโครงการ
ติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมบัวหลวง 1 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง แพทย์หญิงณิชกร จงขจรพงษ์ นายแพทย์ 5 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด(Follow Up)ในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น
โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว
งานยานพาหนะฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันปีใหม่ 2562
วันที่ 11 มกราคม 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระงานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ณ งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ภายในโรงพยาบาลจุฬาฯ
บ่ายนี้มีคำตอบ
วันที่ 7 มกราคม 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนน์ เวลา 13.00-14.00 น. ในหัวข้อ สภากาชาดไทยช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยมี คุณสุนทรี อรรถสุข และคุณวิศาล ดิลกวณิช เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
มูลนิธิกรุงศรีมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว...
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน กรุงศรี( Executive Vice President of the Environmental, Social, and Governance Division ) พร้อมคณะ มอบผ้าห่ม จำนวน 500 ผืน ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ครบ 98 ปี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หน้าสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ศาลพระภูมิหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ และวางพวงมาลัยถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี) เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้นนายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อำนวยการที่ล่วงลับ โดยมีผู้บริหารสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานต่างๆ ร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>