สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา องค์ราชูปถัมภก มอบโอกาสในการมองเห็นแก่เยาวชน
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย จะเป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเพื่อลดความผิดปกติทางสายตา ซึ่งจะสามารถช่วยให้นักเรียนในพื้นที่ชนบทดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บริการตรวจรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะแพทย์อาสาสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ให้ได้รับการรักษาผ่าตัดแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ...
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระดับชุมชน สร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จ.อ่างทอง
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาโรค และแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์
อ่าน 989 ครั้ง
วิทยากรยุวกาชาด...เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดนิทรรศการ“การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ” ในโครงการร่วมพลังวิทยากรยุวกาชาดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1
อ่าน 1041 ครั้ง
อบรมเจ้าหน้าที่....เรียนรู้การใช้ระบบ PMIS
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จัดบรรยายให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสภากาชาดไทย (PMIS)ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 1154 ครั้ง
โครงการยังเลิฟ...สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 พ.ญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ 8 ร่วมงานแถลงข่าว"โครงการ Wrangler Give A Life กล้าทำในสิ่งที่ดีครั้งที่ 5"โดยบริษัท wranglerจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้แก่หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 484 ครั้ง
ซ้อมแผนรับภัยพิบัติ...จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ด้านการปฐมพยาบาลให้แก่ อสม.และซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินระดับชุมชน ตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
อ่าน 498 ครั้ง
ประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย…..19 จังหวัดภาคกลาง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 19 จังหวัดในเขตภาคกลาง ให้แก่ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบรรเทาภัยพิบัติ ส่งเสริมความร่วมมือและการ ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อ่าน 589 ครั้ง
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย...สนับสนุนปากแหว่งฯ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มอบเงินรายได้จากการบริจาคและการจำหน่ายเสื้อโครงการ "ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ" จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น
อ่าน 555 ครั้ง
คณะทันตแพทย์เวียดนาม...เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะทันตแพทย์จากประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจของสำนักงาน รวมถึงเยี่ยมชมหน่วยผลิตน้ำสะอาด หน่วยครัวเคลื่อนที่ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 520 ครั้ง
ทันตแพทย์จัดฟันชาวเวียดนามศึกษา ดูงานทันตกรรมจัดฟันผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 รศ.(พิเศษ)ทญ.สมใจ สาตราวาหะ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมกับทญ.ฐิติมา ศุขเขษม ทันตแพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ให้บริการจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ ในโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 1086 ครั้ง
จัดฐานกิจกรรมการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในงานจุฬาฯ อาสา...ช่วยกาชาด ประจำปี 2557
วันที่ 15-20 กรกฎาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดฐานกิจกรรมการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมในงานจุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด ปี2557 “ช้อป ชม ชิม อิ่มความรู้”
อ่าน 477 ครั้ง
หน่วยปฐมพยาบาล...งานรับปริญญาบัตร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการดูแลสุขภาพแก่บัณฑิตและญาติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่าน 735 ครั้ง
สมาคมไว ดับยู ซี เอ... มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557นางดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุน สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มอบเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
อ่าน 534 ครั้ง
มูลนิธิแอมเวย์...สนับสนุนปากแหว่งฯ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 คุณกิจธวัช ฤทธีราวี ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยและคณะ มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
อ่าน 531 ครั้ง
ปฐมนิเทศ...บุคลากรใหม่ประจำปี 2557
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดพิธีปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2557 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อรับทราบนโยบาย ภารกิจต่าง ๆ
อ่าน 509 ครั้ง
สภากาชาดต่างประเทศ...เยี่ยมชมสภากาชาดไทย
วันที่ 26 มิถุนายน 2557ผู้แทนจากสภากาชาดเวียดนาม แคนาดา ปากีสถาน เนปาล จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยโดยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ
อ่าน 478 ครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6
วันที่ 22 มิถุนายน 2557 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศ เพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) ในฐานะเจ้าภาพร่วมฯ จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 (The 6th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2014 - AMCDRR) ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557
อ่าน 531 ครั้ง
รับมอบเงินบริจาค ในโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 คุณภูพินทร์ ไค และครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา ในโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเเผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ
อ่าน 618 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>