สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเจ้าหน้าที่....เรียนรู้การใช้ระบบ PMIS
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จัดบรรยายให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสภากาชาดไทย (PMIS)ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 1418 ครั้ง
โครงการยังเลิฟ...สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 พ.ญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ 8 ร่วมงานแถลงข่าว"โครงการ Wrangler Give A Life กล้าทำในสิ่งที่ดีครั้งที่ 5"โดยบริษัท wranglerจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้แก่หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 543 ครั้ง
ซ้อมแผนรับภัยพิบัติ...จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ด้านการปฐมพยาบาลให้แก่ อสม.และซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินระดับชุมชน ตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
อ่าน 555 ครั้ง
ประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย…..19 จังหวัดภาคกลาง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 19 จังหวัดในเขตภาคกลาง ให้แก่ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบรรเทาภัยพิบัติ ส่งเสริมความร่วมมือและการ ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อ่าน 651 ครั้ง
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย...สนับสนุนปากแหว่งฯ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มอบเงินรายได้จากการบริจาคและการจำหน่ายเสื้อโครงการ "ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ" จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น
อ่าน 615 ครั้ง
คณะทันตแพทย์เวียดนาม...เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะทันตแพทย์จากประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจของสำนักงาน รวมถึงเยี่ยมชมหน่วยผลิตน้ำสะอาด หน่วยครัวเคลื่อนที่ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 578 ครั้ง
ทันตแพทย์จัดฟันชาวเวียดนามศึกษา ดูงานทันตกรรมจัดฟันผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 รศ.(พิเศษ)ทญ.สมใจ สาตราวาหะ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมกับทญ.ฐิติมา ศุขเขษม ทันตแพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ให้บริการจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ ในโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 1245 ครั้ง
จัดฐานกิจกรรมการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในงานจุฬาฯ อาสา...ช่วยกาชาด ประจำปี 2557
วันที่ 15-20 กรกฎาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดฐานกิจกรรมการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมในงานจุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด ปี2557 “ช้อป ชม ชิม อิ่มความรู้”
อ่าน 527 ครั้ง
หน่วยปฐมพยาบาล...งานรับปริญญาบัตร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการดูแลสุขภาพแก่บัณฑิตและญาติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่าน 803 ครั้ง
สมาคมไว ดับยู ซี เอ... มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557นางดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุน สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มอบเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
อ่าน 595 ครั้ง
มูลนิธิแอมเวย์...สนับสนุนปากแหว่งฯ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 คุณกิจธวัช ฤทธีราวี ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยและคณะ มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
อ่าน 585 ครั้ง
ปฐมนิเทศ...บุคลากรใหม่ประจำปี 2557
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดพิธีปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2557 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อรับทราบนโยบาย ภารกิจต่าง ๆ
อ่าน 558 ครั้ง
สภากาชาดต่างประเทศ...เยี่ยมชมสภากาชาดไทย
วันที่ 26 มิถุนายน 2557ผู้แทนจากสภากาชาดเวียดนาม แคนาดา ปากีสถาน เนปาล จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยโดยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ
อ่าน 534 ครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6
วันที่ 22 มิถุนายน 2557 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศ เพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) ในฐานะเจ้าภาพร่วมฯ จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 (The 6th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2014 - AMCDRR) ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557
อ่าน 594 ครั้ง
รับมอบเงินบริจาค ในโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 คุณภูพินทร์ ไค และครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา ในโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเเผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ
อ่าน 668 ครั้ง
สนับสนุน ...หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 คุณภูพินทร์ ไค และครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา ในโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 531 ครั้ง
พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
อ่าน 690 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ”หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” รุ่นที่ 2
วันที่ 9 มิถุนายน2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์และประชานนามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team Trainng) โดยหลักสูตร NDRT รุ่นที่ 2
อ่าน 632 ครั้ง
สมาคมไว ดับยู ซี เอ... สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์
วันที่ 6 มิถุนายน 2557คุณดำรัสพร พีระเสถียร ผู้ช่วยเลขาธิการ ฝ่ายจัดหาทุน สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ และคณะเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดหาทุน สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 478 ครั้ง
พิธีปิดกาชาดเกมส์...ครั้งที่ 3
วันที่ 6 มิถุนายน 2557สภากาชาดไทย จัดพิธีปิดงานกีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย : กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 3 โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเหรียญถ้วยรางวัล และเสื้อนักกีฬาดีเด่นให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท โดยในปีนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดพาเหรด ได้แก่ สีส้ม และถ้วยคะเเนนรวมกีฬาสูงสุดได้แก่ สีชมพู
อ่าน 615 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>