สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานสภากาชาดไทย
วันที่ 22 เมษายน 2557 คณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จากสถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณะภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานสภากาชาดไทย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
อ่าน 676 ครั้ง
พิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา
วันที่ 21 เมษายน 2557 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดอาคารที่ทำการสถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา เพื่อเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนช่วยเหลือราษฎร 3 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กรณีเกิดภัยพิบัติ และให้การส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน
อ่าน 652 ครั้ง
ร่วมบันทึกเทปรายการ "คิดเพื่อชาติ”
วันที่ 21 เมษายน 2557 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมบันทึกเทปรายการ "คิดเพื่อชาติ” โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ่าน 725 ครั้ง
พิธีส่งมอบโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยฯ..จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 29 มกราคม 2557 นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
อ่าน 609 ครั้ง
กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 มีนาคม 2557 นางสาววิชุลดา พูนธเนศ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนให้การต้อนรับ พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมในกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แบบมีส่วนร่วม
อ่าน 1126 ครั้ง
MOU ด้านการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ 28 มีนาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แบบมีส่วนร่วม : ชุมชนราชนิกูล 1 และชุมชนประตูชุมพลพัฒฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อ่าน 1197 ครั้ง
สถานีกาชาดที่ 2 รับมอบพระรูปสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในรัชกาลที่ 5
วันที่ 27 มีนาคม 2557 หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล มอบพระรูปของสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในรัชกาลที่ 5 พร้อมพระประยูรญาติ ให้แก่สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ
อ่าน 1812 ครั้ง
สภากาชาดญี่ปุ่น ศึกษาดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 24 มีนาคม 2557 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนกับพยาบาลจากสภากาชาดญี่ปุ่น ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์วิทยุสื่อสารฯ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย และศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย
อ่าน 679 ครั้ง
สภากาชาดไทย อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมทักษะด้านการขับรถขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ” ณ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 24-26 มีนาคม 2557 นายเกียรติศักดิ์ ยันตะระประกรณ์ หัวหน้างานยานพาหนะ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมพนักงานขับรถเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมทักษะด้านการขับรถขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ”
อ่าน 1298 ครั้ง
ตลาดนัดรถไฟ ช่วยผู้ป่วยโรคตายากไร้
วันที่ 18 มีนาคม 2557 แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ 9 จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนตลาดนัดรถไฟ
อบรมเชิงปฏิบัติการ”หน่วยเคลื่อนที่เร็ว”
วันที่ 17 มีนาคม 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” (Rapid Action Team) โดยใช้หลักสูตร National Disaster Response Team รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
อ่าน 603 ครั้ง
โซเซียลมีเดีย ขุมพลังแห่งการประชาสัมพันธ์ ในยุคดิจิทัลจริงหรือ?
นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนางสาวกรรณิการ์ เอมแสง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๕ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “โซเซียลมีเดีย ขุมพลังแห่งการประชาสัมพันธ์ ในยุคดิจิทัลจริงหรือ?” สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโดยผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔๐
อ่าน 736 ครั้ง
พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2557
วันที่ 12 มีนาคม 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ตึก ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ผลการคัดเลือกผู้ออกแบบการก่อสร้างอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
92 ปี....ยุวกาชาด
วันที่ 27 มกราคม2557นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบกระเช้าผลไม้อวยพร สำนักงานยุวกาชาด ครบ 92 ปี
อ่าน 599 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ อวยพร 92 ปี สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
วันที่ 27 มกราคม 2557 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบกระเช้าผลไม้อวยพร สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ครบ 92 ปี
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดแบบอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สภากาชาดไทย
เอกสารข้อมูลพื้นฐานโครงการประกวดแบบอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม
โครงการประกวดแบบอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สภากาชาดไทย
72 ปี...ไทยประกันชีวิต
วันที่ 22 มกราคม 2557นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นำกระเช้าไปอวยพร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี
อ่าน 673 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>