สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 มีนาคม 2557 นางสาววิชุลดา พูนธเนศ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนให้การต้อนรับ พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมในกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แบบมีส่วนร่วม
อ่าน 1216 ครั้ง
MOU ด้านการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ 28 มีนาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แบบมีส่วนร่วม : ชุมชนราชนิกูล 1 และชุมชนประตูชุมพลพัฒฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อ่าน 1276 ครั้ง
สถานีกาชาดที่ 2 รับมอบพระรูปสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในรัชกาลที่ 5
วันที่ 27 มีนาคม 2557 หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล มอบพระรูปของสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในรัชกาลที่ 5 พร้อมพระประยูรญาติ ให้แก่สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ
อ่าน 2164 ครั้ง
สภากาชาดญี่ปุ่น ศึกษาดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 24 มีนาคม 2557 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนกับพยาบาลจากสภากาชาดญี่ปุ่น ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์วิทยุสื่อสารฯ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย และศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย
อ่าน 745 ครั้ง
สภากาชาดไทย อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมทักษะด้านการขับรถขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ” ณ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 24-26 มีนาคม 2557 นายเกียรติศักดิ์ ยันตะระประกรณ์ หัวหน้างานยานพาหนะ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมพนักงานขับรถเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมทักษะด้านการขับรถขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ”
อ่าน 1471 ครั้ง
ตลาดนัดรถไฟ ช่วยผู้ป่วยโรคตายากไร้
วันที่ 18 มีนาคม 2557 แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ 9 จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนตลาดนัดรถไฟ
อบรมเชิงปฏิบัติการ”หน่วยเคลื่อนที่เร็ว”
วันที่ 17 มีนาคม 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” (Rapid Action Team) โดยใช้หลักสูตร National Disaster Response Team รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
อ่าน 658 ครั้ง
โซเซียลมีเดีย ขุมพลังแห่งการประชาสัมพันธ์ ในยุคดิจิทัลจริงหรือ?
นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนางสาวกรรณิการ์ เอมแสง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๕ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “โซเซียลมีเดีย ขุมพลังแห่งการประชาสัมพันธ์ ในยุคดิจิทัลจริงหรือ?” สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโดยผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔๐
อ่าน 805 ครั้ง
พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2557
วันที่ 12 มีนาคม 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ตึก ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ผลการคัดเลือกผู้ออกแบบการก่อสร้างอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
92 ปี....ยุวกาชาด
วันที่ 27 มกราคม2557นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบกระเช้าผลไม้อวยพร สำนักงานยุวกาชาด ครบ 92 ปี
อ่าน 665 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ อวยพร 92 ปี สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
วันที่ 27 มกราคม 2557 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบกระเช้าผลไม้อวยพร สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ครบ 92 ปี
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดแบบอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สภากาชาดไทย
เอกสารข้อมูลพื้นฐานโครงการประกวดแบบอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม
โครงการประกวดแบบอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สภากาชาดไทย
72 ปี...ไทยประกันชีวิต
วันที่ 22 มกราคม 2557นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นำกระเช้าไปอวยพร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี
อ่าน 754 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ อวยพร 72 ปี บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 มกราคม 2557 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นำกระเช้าไปอวยพร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทครบ 72 ปี
เยี่ยมชม..ศึกษาดูงาน
วันที่ 21 มกราคม 2557 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 174 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทและพันธกิจการจัดการภัยพิบัติ
อ่าน 643 ครั้ง
ปากแหว่งเพดานโหว่ฯ...ให้บริการจังหวัดน่าน
วันที่ 20มกราคม 2557 นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน คณะแพทย์อาสาสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลน่าน ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ
อ่าน 1362 ครั้ง
มอบจักรยาน….ให้โรงเรียนห่างไกล
วันที่ 14 มกราคม 2557ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯและคณะ ร่วมกับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่าจังหวัดและสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา มอบจักรยาน ตามโครงการ“จักรยานสายสัมพันธ์เพื่อน้องผู้ห่างไกล”
อ่าน 760 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>