สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาพยาบาล อัสสัมชัญ...... ดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 29 เมษายน 2556 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง บทบาทและพันธกิจในการจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย
อ่าน 777 ครั้ง
MBK……ช่วยกาชาด
วันที่ 22 เมษายน 2556 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริจาคผลิตภัณฑ์ฟิชโช และปลาทูน่ากระป๋อง มูลค่า 50,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 799 ครั้ง
ฝึกชุดปฏิบัติการ DMERT
วันที่ 18 เมษายน 2556นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ หรือ Disaster Medical Emergency Response Team (DMERT) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รุ่นที่ 3 โดยมีนายแพทย์ประกาศิต วิรุฬหกุล แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยพยาบาลเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
อ่าน 2315 ครั้ง
เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
วันที่ 17-19 เมษายน 2556 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานองค์การยุทธศาสตร์สากลเพื่อการลดภัยพิบัติ แห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UNISDR) จัดการประชุมหน่วยงานเครือข่ายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 / 2556 (The 1st ISDR Asia Partnership (IAP) meeting of 2013) เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
อ่าน 717 ครั้ง
หารือการฝึกอบรมด้านการจัดการภัยพิบัติ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 Hitesh P.Patel Project Director Muktjivan Disaster Management & Rescue Training Academy เข้าพบ พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 719 ครั้ง
รดน้ำขอพร….วันสงกรานต์
วันที่ 11 เมษายน 2556 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯเข้ารดน้ำขอพรจากพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และนายแพทย์ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์ หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย เนื่องในวันสงกรานต์
อ่าน 920 ครั้ง
รดน้ำขอพร....วันสงกรานต์
วันที่ 9 เมษายน 2556 เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้พรเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้ารดน้ำขอพร
อ่าน 727 ครั้ง
บริษัท โกลว์พลังงาน....ช่วยผู้ประสบภัย
5 เมษายน 2556 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท จากผู้แทนบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด(มหาชน) เพื่อสนับสนุนโครงการ“ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย”
อ่าน 771 ครั้ง
คณะแพทย์เมียนมาร์....เยี่ยมงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 4 เมษายน 2556 แพทย์หญิงช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาลจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาทุกข์
อ่าน 757 ครั้ง
โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วันที่ 4 เมษายน 2556 โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการทำให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนชายฝั่ง นั่นคือการสร้างขีดความสามารถเพื่อ “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” หรือ “การเชื่อมโยงความสมานฉันท์ระหว่างคนในชุมชน” เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเผชิญหน้ากับเหตุวิกฤติ
อ่าน 803 ครั้ง
ลงนามถวายพระพร
วันที่ 2 เมษายน 2556 เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ห้องรับรองอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
อ่าน 772 ครั้ง
ประชุมประจำปี.......โครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีประชุมประจำปีของโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด เพื่อสรุปภารกิจ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุม
สนับสนุนจักษุศัลยกรรมฯ
วันที่ 26 มีนาคม 2556คุณภูพินทร์ ไค พร้อมคณะ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 759 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค
วันที่ 26 - 29 มีนาคม 2556 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนระหว่างประเทศ(IFRC) ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดประชุม เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในหัวข้อ Climate Change Adaptation, Disaster Risk Reduction, and Early Warning Early Action
อ่าน 732 ครั้ง
หน่วยทันตกรรม...ให้บริการผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 20 มีนาคม 2556 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2556 โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมชมการฝึกด้านอาชีวบำบัดของผู้พิการ
อ่าน 793 ครั้ง
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่น จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 18 มีนาคม 2556 นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยพร้อมคณะ ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะแพทย์อาสาสมัคร และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ให้บริการตรวจรักษา – ผ่าตัด ผู้ป่วยปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่น
อ่าน 958 ครั้ง
หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ให้บริการ ณ สภานีกาชาดเทพรัตน์ จังหวัดตาก
วันที่ 12-14 มีนาคม 2556 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำทีมแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มาบริการฝังเข็มผู้ป่วย เพื่อบำบัดโรคต่างๆ โดยเฉพาะการระงับความเจ็บปวดและปรับสมดุลของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู มาให้การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด เพื่อให้คนไข้สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยตนเองได้
อ่าน 1280 ครั้ง
สนันสนุนปากแหว่งเพดานโหว่ฯ
วันที่ 11 มีนาคม 2556นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯรับมอบเงินจากคุณรุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ และทีมครูมืออาชีพ โดยเป็นผู้แทนเด็กนักเรียนในการมอบเงินจำนวน 269,033 บาท เพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ
อ่าน 845 ครั้ง
หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ.....จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 4 มีนาคม 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมมอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทย ให้แก่ประชาชนที่มารับบริการผ่าตัดต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน ผ่าตัดแก้ไขเปลือกตาและท่อน้ำตาอุดตัน
อ่าน 1178 ครั้ง
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ......จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับนางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมสันทนาการ และให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย การเตรียมอุปกรณ์และการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนที่เคยประสบอุทกภัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ และปลุกจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยด้านการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
อ่าน 2229 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>