สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (29 พ.ย. 2561)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดลำพูน (29 พ.ย. 2561)
หัวหน้าสถานีกาชาดที 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (29 พ.ย. 2561)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาด ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด ณ บ้านโป่ง ม.13 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61
สถานีกาชาดที่ 3เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "ผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติิ" (28 พ.ย. 2561)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "ผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 61
สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก (26 พ.ย. 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๖๕ ราย ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "คนหัวใจใหม่ จิตอาสา กับการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (14 พ.ย. 2561)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "คนหัวใจใหม่ จิตอาสา กับการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ื 9-12 พ.ย. 61
สถานีกาชดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (14 พ.ย. 2561)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตร 1 วัน ณ โรงแรมดาราเทวี ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตากและอำเภอสามเงา จังหวัดตาก (1 พ.ย. 2561)
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย โดยไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๒ ราย
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (26 ต.ค. 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวนายอภิญญา เอี่ยมสอาด บ้านเลขที่ ๔๒๑/๕ ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส (25 ต.ค. 2561)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอวังเจ้า นายอำเภอบ้านตากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวังเจ้า สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตากและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ตามโครงการ “กาชาดซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเครื่องนอน จำนวน ๒ ชุด คิดเป็นมูลค่า ๒,๖๑๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ (24 ต.ค. 2561)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (19 ต.ค. 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีและพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราม ๙ ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ภัยหนาว อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (19 ต.ค. 2561)
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16 ต.ค. 2561)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม (21 ก.ย. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ณ ศุนย์อพยพและพักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละอูน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตร 1 วัน (10 ก.ย. 2561)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตร 1 วัน ณ เชียงใหม่เทรคกิ้ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการสำลักในผู้ใหญ่ (31 ส.ค. 2561)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการสำลักในผู้ใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8,10,15,22 และ 29 ส.ค. 61
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน (28 ส.ค. 2561)
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขณะเกิดเหตุ (28 ส.ค. 2561)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขณะเกิดเหตุ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (24 ส.ค. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>