สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" วันที่ 25 เมษายน 2560 (27 เม.ย. 2560)
ในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้ประชาชนบ้านภูแก้ว ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอวังเจ้าและอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (24 เม.ย. 2560)
ในวันที่ ๑๙ และ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอวังเจ้าและอำเภอเมืองตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (21 เม.ย. 2560)
ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่เนื่องในวันสงกรานต์จากคณะกรรมการเหล่ากาชาดผู้อาวุโส ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน" (20 เม.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยือนราษฎรและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (19 เม.ย. 2560)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด หัวหน้าส่วนอำเภอพบพระ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยือนราษฎรและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในพิ้นที่จังหวัดสุโขทัย (12 เม.ย. 2560)
ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ “ ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้ประชาชนบ้านใผ่เกาะ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน" (11 เม.ย. 2560)
ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สถานีกาชาดเทพรัตน์จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน” โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๐ ราย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานสาง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานตั้งหน่วยปฐมพยาบาล (10 เม.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 1, 4และ 8 เม.ย. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดสุโขทัย (7 เม.ย. 2560)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยและอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. (7 เม.ย. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ จังหวัดพิษณุโลก (5 เม.ย. 2560)
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยหัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จำนวน ๑๔๒ คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (31 มี.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (24 มี.ค. 2560)
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่บ้าน" (20 มี.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่บ้าน" รุ่นที่ 1 ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุบ้านช่างเคี่ยน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15-17 มี.ค. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และประชาชนยากจนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก (20 มี.ค. 2560)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก และองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินและตำบลวังประจบ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และประชาชนยากจนในเขตตำบลวังหินและตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๓ ราย โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๓ ชุด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดเชียงใหม่ (13 มี.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที 7และ 9 มี.ค. 60
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เยี่ยมติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ "การศึกษาพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม" (10 มี.ค. 2560)
ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าสถานีและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ เยี่ยมติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ “การศึกษาพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม” จำนวน ๑๐ ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (2 มี.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุบ้านช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-24 ก.พ. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (2 มี.ค. 2560)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติของชุมชนบ้านปางมะกล้วย ณ วัดปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (28 ก.พ. 2560)
นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>