สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (17 พ.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอบ้านตาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานติดตามชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒ (17 พ.ค. 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานติดตามชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อติดตามเยี่ยมชุมชน ทบทวนผังและบทบาทหน้าที่คณะกรรมการและอนุกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ให้กับชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติหมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (17 พ.ค. 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากลประจำปี ๒๕๖๒ พยาบาล – เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า ( Nurse - A Voice to Lead Health For All ) ณ ห้องประชุมสี่มหาราช ชั้น 4 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก)ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (8 พ.ค. 2562)
เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตากจังหวัดตาก ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้ว้า ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง Vulnerability and Disaster resilience (8 พ.ค. 2562)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Disaster Resilience Efforts in Thailand and ASEAN ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย( WATSAN) (8 พ.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WATSAN) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสบเลิม ม.3 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 62
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (7 พ.ค. 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายอำเภอบางระกำ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาขาดเทพรัตน์ (สถานีกาขาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (7 พ.ค. 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 6 (26 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 6 ณ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 5 (23 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 5 ณ วัดบ้านนากลาง ม.2 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน เมื่อวันที่่ 22 เม.ย.62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน (9 เม.ย. 2562)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ อำเภอป่าซาง, อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล "ธรรมสัญจร" (9 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล "ธรรมสัญจร" ณ วัดป่าดาราภิรมย์ วัดอรัญวิเวกและสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 เม.ย.62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสงเคราะห์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (5 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสงเคราะห์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอแม่สรวย ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62
สถาีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ สำรวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (5 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ สำรวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านหัวรินและบ้านทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 4 (4 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดตาม ครั้งที่ 4 ณ บ้านแม่เลิม ม.2 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มี.ค 29
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย(WATSAN) และกิจกรรมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (3 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย(WATSAN) และกิจกรรมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ วัดบ้านไร่ ม.2 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด(แผ่นดินไหว) (2 เม.ย. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แผ่นดินไหว) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกีียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรม การดูแลผู้สูงอายุโดยอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (29 มี.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "การดูแลผู้สูงอายุโดยอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน" ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25-27 มี.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (20 มี.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์เอราวัณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (19 มี.ค. 2562)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ บ้านห้วยโป่ง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มี.ค.61

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>