สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่วยเหลือสัตว์ประสบภัย
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ใหการต้อนรับ และรับมอบอาหารและวิตามิน เพื่อช่วยเหลือสัตว์ประสบภัย จากคุณสุวิมล บุญทารมณ์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กรและระดมทุน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก พร้อมคณะ
อบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 คุณภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 โดยมีเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานคณะทำงานและผู้บัญชาการเหตุการณ์
ปันน้ำใจ ในสายฝน จ.สมุทรปราการ
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน
ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนฯ 2561
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในการประชุม เรื่องการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561 โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย
ต้อนรับคณะทำงาน จาก ICRC
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Pierre Barras , Protection Coordinator, ICRC and Ms.Mariko Ivkov, Protectipn Team Leader,ICRCโดยได้พูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ในอนาคต โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานด้านการสานสัมพันธ์ครอบครัว (Restoring Family Links)
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ให้บริการทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม
ลงพื้นที่สำรวจการมอบแท็งก์น้ำ จ.อำนาจเจริญ
วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ในการติดตั้งแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” เนื่องในโอกาสครบ 97 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ำ มีน้ำดื่มสะอาดและแท็งก์น้ำสำหรับเก็บสำรองน้ำดื่มสะอาดไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน
บ.ประชาอาภรณ์ มอบเสื้อผ้าสำเร็จรูปช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว
วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 คุณสุวิมล เจริญศรีชัย EXECUTIVE DIRECTOR /COMPANY SECRETARY บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) มอบเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 1,346 ชิ้น มูลค่า 245,390 บาท(สองแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ร่วมกิจกรรม ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจวัดความดันลูกตา พร้อมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรือพระราชทาน "เวชพาหน์" เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณท้องสนามหลวง
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ผู้นำยุค 4.0
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในยุค 4.0 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ
ประชุมการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
สำนักงานบรรเทาทุกขฯ ออกปฏิบัติงาน หน่วยรถน้ำดื่มฯ
สำนักงานบรรเทาทุกขฯ ออกปฏิบัติงาน หน่วยรถน้ำดื่มฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 รวมทั้งสิ้น 10,287,296 ลิตร ให้ความช่วยเหลือรวม 528,087 ราย
ติดตามความก้าวหน้า GIS ระยะที่ 2
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
ร่วมโครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิด “แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด” ในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
สมาคม YWCA สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 Mrs.Gracita Tolentino ภริยาเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย และคุณอุษรา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม YWCA นำคณะกรรมการสมาคม YWCA มอบเงินจำนวน 600,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านภารกิจต่างๆ และเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก จ.กาญจนบุรี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าพบ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ส
ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ จ.สิงห์บุรี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำ โครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โรงเรียนวัดประโชติการาม โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน โรงเรียนวัดเตย และโรงเรียนวัดน้อย คจังหวัดสิงห์บุรี
มหาวิทยาลัยฟูโชวดูงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Ye Xianba รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยฟูโชว สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะที่มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>