สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม “หน่วยปฐมพยาบาลงานกาชาด ประจำปี 2561”
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม “หน่วยปฐมพยาบาลงานกาชาด ประจำปี 2561” ร่วมกับ หน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
เปิดศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ” ในการนี้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้รองผู้อำนวยการส.บป. ได้กล่าวแนะนำโครงการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ในช่วงของการเสวนา เรื่อง การสื่อสารด้านภัยพิบัติเพื่อการรับมือที่ดียิ่งขึ้น
ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิด “โครงการประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
อบรมการกู้ชีพ
ฝ่ายบริการทางการแพทย์ จัดการบรรยาย เรื่อง “การกู้ชีพในสถานการณ์ฉุกเฉิน (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์)” โดยมีรศ.พญ.อรลักษณ์ รอดอนันต์ และคณะ เป็นวิทยากรการบรรยาย ในการนี้ แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล และ บุคลกรทางการแพทย์ ร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
GIS
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
มอบเครื่องช่วยฟัง
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟัง ซึ่งมอบให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ตามโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต กิจกรรมมอบเครื่องช่วยฟัง สภากาชาดไทย เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินมากที่สุด ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ปฐมนิเทศกิ่งกาชาดอำเภอใหม่
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิด “โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ รุ่นที่ 3” ในการนี้ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
ประชุมเตรียมการจัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฯ จ.เพชรบุรี
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ชุมพล เตชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์และพยาบาล เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมเตรียมการจัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น ให้กับประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี
ประชุมกรรมการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมกรรมการตรวจและรับมอบงานการออกแบบโครงการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561 โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ Ms. Loretta Hieber, Chief of UNSDR Regional Office for Asia Pacific พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
ประเมินชุมชน
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 นางสาวพิชญาฎา วัชชวัลคุ พยาบาล 5 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ลงพื้นที่ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ชี้แจงโครงการ GIS จ.เพชรบุรี
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 จ.เพชรบุรี
ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำ ในโครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านพรหมณี โรงเรียนบ้านปากนาสวน โรงเรียนบ้านองสิต โรงเรียนบ้านยางโทน และโรงเรียนบ้านทุ่งมังกระหร่า จังหวัดกาญจนบุรี
แถลงข่าวคอนเสิร์ต “วัยซ่า ต้องกล้าให้ Give Blood Save a Life”
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต “วัยซ่า ต้องกล้าให้ Give Blood Save a Life”
ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ หมู่ที่ 1-10 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี
46 ปี สำนักงานจัดหารายได้
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดีสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ครบ 46 ปี โดยมีคุณหญิงปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และเป็นผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และคณะ รับมอบ
27 ปี กรีนเวฟ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ และคณะ มอบกระเช้าอวยพรวันคล้ายวันสถาปนารายการวิทยุกรีนเวฟ คลื่นความถี่ FM.106.5 MHz ครบ 27 ปี โดยมี ดีเจ อ้อย (นภาพร) และคณะ รับมอบ
ถวายคอมพิวเตอร์
วันที่ 29 กันยายน 2561 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ และคณะ ถวายเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง และสิ่งของจำเป็นแก่วัดต่างๆ ในอำเภอบางไทร จำนวน 6 แห่ง และอำเภอลาดบัวหลวง จำนวน 1 แห่ง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิปโก้...ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 17 กันยายน 2561 คุณตติยา เอมช์บุตร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารฯ มอบน้ำแร่ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 120,000 ขวด ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>