สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก (27 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก (21 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดสุโขทัย (20 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ "พยาบาลร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ" (20 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ "พยาบาลร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ" ณ ลานกิจกรรมข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (20 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางโดยการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย 30 ท่ากาชาด" ให้แก่ผู้สูงอายุ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี (18 พ.ค. 2558)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ อำเภอเขมราฐ 57 ครอบครัว อำเภอโพธิ์ไทร 109 ครอบครัว อำเภอโขงเจียม 32 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 198 ครอบครัว
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานีออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.ม่วงสามสิบ (18 พ.ค. 2558)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์วาตภัย 4 ตำบลได้แก่ ต.ไผ่ใหญ่ 25 ครอบครัว ต.นาเลิง 10 ครอบครัว ต.เหล่าบก 17 ครอบครัว ต.ยางโยภาพ17 ครอบครัว อำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี รวม 69 ครอบครัว
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ 44 ปี (14 พ.ค. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ 44 ปี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (12 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 35 ครอบครัว เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกขผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (11 พ.ค. 2558)
ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (8 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (6 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ สุสานช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (29 เม.ย. 2558)
ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยวาตภัย (29 เม.ย. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าทีสถานีกาชาด ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหมและคณะกรรมการเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที 28 เมษายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 122 ปี (28 เม.ย. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 122 ปี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" (28 เม.ย. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (27 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโสในโอกาสประเพณีสงกรานต์ล้านนา ประจำปี 2558 (27 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโสประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องในวันงานผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 (27 เม.ย. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องในวันงานผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล (27 เม.ย. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน ณ โรงแรม 137 Pillars House Chiangmai เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>