สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจนและด้อยโอกาส อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (5 ก.พ. 2559)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอน้ำปาด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำปาด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจนและด้อยโอกาส
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (2 ก.พ. 2559)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังวหัดเชียงใหม่ ณ วัดบ้านวาก ต.อออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน (2 ก.พ. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในเรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านไร่ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมราษฎรยากจนและด้อยโอกาส ในเขตอำเภอบ้านตากและอำเภอเมือง จังหวัดตาก (2 ก.พ. 2559)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอบ้านตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านตาก ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการ กาชาดซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากนั้นได้เดินทางไปออกเยี่ยมราษฎรยากจนและด้อยโอกาส ตามโครงการ “กาชาดและมหาดไทย ร่วมใจดูแลผู้ยากไร้” ในเขตอำเภอบ้านตากและอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาวเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (1 ก.พ. 2559)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอบ้านตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเททุกข์และประชานามัยพิทักษ์และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (1 ก.พ. 2559)
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ม.ค.59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก (28 ม.ค. 2559)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกเยี่ยมเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมราษฎรยากจนและผู้พิการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก (28 ม.ค. 2559)
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมบ้านราษฎรยากจนและผู้พิการ
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมติดตามชุมชน อบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (26 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมติดตามชุมชน (26 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ แก่ราษฎรผู้ยากไร้ (26 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจนที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร จังหวัดตาก (26 ม.ค. 2559)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (22 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 (22 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บ้านผาแดง ม.1 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 (18 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสบเลิม ม.3 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 59
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมโครงการสำรวจนิ่วในถุงน้ำดี (12 ม.ค. 2559)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิบัติงานโครงการสำรวจนิ่วในถุงน้ำดี ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 ม.ค. 59
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจน ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (5 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรยากจน ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง โดยมอบผ้าห่มโพลีเอสเตอร์ จำนวน ๒๘๐ ผืน ให้กับประชาชนยากจนพื้นที่ตำบลทุ่งกระเชาะ ณ วัดบ้านร้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) เยี่ยมเด็กเกิดใหม่ในโครงการ "ลูกผู้ว่าหลานนายอำเภอ" (4 ม.ค. 2559)
ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก นายอำเภอบ้านตาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมเด็กเกิดใหม่ ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามวาระจังหวัดตาก คืนคนตากสร้างเด็กตากด้วยการรับเข้าโครงการ “ลูกผู้ว่าหลานนายอำเภอ”
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ภัยหนาว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (30 ธ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงหใม่ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน บรรเทาทุกข์ภัยหนาวผู้สูงอายุและเด็กนักเรียน ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 58
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่่่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ บรรเทาทุกข์ภัยหนาวจังหวัดเชียงราย (24 ธ.ค. 2558)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่่่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงชัย และอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 58

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>