สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (27 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (27 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการเหล่ากาชาด นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้กับนายอำเภออมก๋อยและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 23 ครัวเรือน 115 คน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (27 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา และลำปาง ในวันที่ 1, 2, 3, 8และ9 เมษายน 2558
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (27 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขตอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี จำนวน 335 ครอบครัว
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประจำปี 2558 (24 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประจำปี 2558 ว ระหว่างวันที่ 26 มี.ค.-7 เม.ย 2558
บรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร (22 เม.ย. 2558)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2เมษายน 2558 (20 เม.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ" ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 (20 เม.ย. 2558)
อ่าน 265 ครั้ง
ออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ประจำเดือน มีนาคม 2558 (26 มี.ค. 2558)
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนยากจน (25 มี.ค. 2558)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จังหวัดตาก เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชนยากจนพื้นที่ตำบลพะวอ อำเภอ แม่สอด ณ โรงเรียนญาณวิศิษฐ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจและคัดกรองโรคเบาหวานให้กับผู้สูงอายุในชุมชน (23 มี.ค. 2558)
วันที่ 11,12,16 และ 23 มีนาคม 2558 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจและคัดกรองโรคเบาหวานให้กับผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 6 ชุมชน คือ บ้านป่าข่อยใต้ บ้านป่าข่อยเหนือ บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด บ้านสันป่าเลียงและบ้านศรีบุญเรือง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังวหัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีผู้สูงอายุมารับการตรวจและคัดกรองโรคเบาหวาน...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุ (13 มี.ค. 2558)
วันที่ 13 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ " การดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุ" ในโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและจิตเพื่อชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุยุคใหม่ ของชมรมผู้สูงอายุแขวงกาวิละ มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุแขวงกาวิละเข้าร่วมอบรมจำนวน 125 คน ณ ศาลาวัดเมืองสาตรน้อย ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ (10 มี.ค. 2558)
วันที่ 10-12 มีนาคม 2558 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายบริการทางการแพทย์ปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย "ฝังเข็ม 1,000 ราย เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา " สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มีประชาชนผู้สนใจมารับบริการ จำนวน 289 ราย...
สถานีกาชาดสิรินธร เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (5 มี.ค. 2558)
วันที่ 5 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดอำเภอเชียรใหญ่ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียรใหญ่ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเชียรใหญ่ เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 7 ราย...
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมประชุมและร่วมการฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัยร่วม ประจำปี 2558 (3 มี.ค. 2558)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2558 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ และแพทย์ฝ่ายบริการทางการแพทย์ หัวหน้างานฝ่ายงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมประชุมและร่วมฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัยร่วม ประจำปี 2558 ณ ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนยากจนในพื้นที่ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก (27 ก.พ. 2558)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ที่มีฐานะยากจนและป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่วและโรคริดสีดวงทวาร ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามีซึ่งป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่พอใช้ โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (26 ก.พ. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 (23 ก.พ. 2558)
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ให้กับผู้สูงอายุตำบลหนองหอย จำนวน 50 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเสาหิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...
สถานีกาชาดเทพรัตน์ จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (20 ก.พ. 2558)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) จัดกิจกรรม "การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ให้แก่ผู้นำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อ.เมือง จ.ตาก
สถานีกาชาดที่ 4 เชิญชวนผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็ก (19 ก.พ. 2558)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ขอเชิญผู้ปกครองส่งบุตรหลานอายุตั้งแต่ 8 เดือน ถึง 5 ปี เข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็ก เนื่องในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2558 สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ตั้งวันนี้ - 6 มีนาคม 2558...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>