สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
สำนักงานบรรเทาทุกขฯ ออกปฏิบัติงาน หน่วยรถน้ำดื่มฯ
สำนักงานบรรเทาทุกขฯ ออกปฏิบัติงาน หน่วยรถน้ำดื่มฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 รวมทั้งสิ้น 10,287,296 ลิตร ให้ความช่วยเหลือรวม 528,087 ราย
ติดตามความก้าวหน้า GIS ระยะที่ 2
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
ร่วมโครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิด “แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด” ในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
สมาคม YWCA สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 Mrs.Gracita Tolentino ภริยาเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย และคุณอุษรา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม YWCA นำคณะกรรมการสมาคม YWCA มอบเงินจำนวน 600,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านภารกิจต่างๆ และเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก จ.กาญจนบุรี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าพบ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ส
ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ จ.สิงห์บุรี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำ โครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โรงเรียนวัดประโชติการาม โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน โรงเรียนวัดเตย และโรงเรียนวัดน้อย คจังหวัดสิงห์บุรี
มหาวิทยาลัยฟูโชวดูงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Ye Xianba รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยฟูโชว สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะที่มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
มหาวิทยาลัยฟูโชวดูงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Ye Xianba รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยฟูโชว สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะที่มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
ให้สัมภาษณ์ นักวิจัย IOM เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพโยกย้ายถิ่น...
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นางสาวธัญรดา มุ่งธัญญา สมาชิกทีมวิจัยจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration) เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพโยกย้ายถิ่น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา เรื่อง “การประสานงานเพื่อลดความเปราะบาง และให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย”
การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒๐ จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒๐ จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และปาฐกถาพิเศษ
อบรมการป้องกันโรคระบาดในชุมชน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร เรื่อง “การป้องกันโรคระบาดในชุมชน” ในโครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบรอบ 100 ปี (2563)” ในการนี้ แพทย์หญิงสิริมา สวัสดิ์วราห์กุล และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ส่งมอบชุมชน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานกิจกรรมส่งมอบชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ให้แก่ชุมชน 7 ชุมชน และโรงเรียน 7 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอวิเศษช้ยชาญ จังหวัดอ่างทอง
“ปันน้ำใจ ในสายฝน” จ.ระนอง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีเสื้อกันฝนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝนเป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องการเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝนและลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน
ติดตามการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยในโครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 แพทย์หญิงกษมา นิลประภา นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทกุข์ฯ พร้อมคณะ ติดตามการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น จำนวน 32 ราย
พิธีส่งมอบหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 2
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมลงนามพิธีส่งมอบหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 2 คุระ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ณ โรงแรมคุระบุรี กรีนวิว อ.คุระบุรี จ.พังงา
อบรมจัดการด้านสุขภาพในศูนย์พักพิงชั่วคราว
วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 น.ส.กฤวิสรา ธนเพิ่มพร ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ จัดการสอนทดลองปฏิบัติการจัดการด้านสุขภาพในศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 2 รุ่น
ส่งมอบหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมลงนามพิธีส่งมอบหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน ณ โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีซ รีสอร์ท หาดทับแขก อ.เมืองฯ จ.กระบี่ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ดูสถานที่หน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 1 ศูนย์ม้าน้ำ และชมหอสังเกตการณ์ Lifeguard ของอุทยานหาดนพรัตน์ธารา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>