สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ณ ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (17 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ณ ศาลาวัดประชาสมนึก ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (17 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาทสาธารณภัย (16 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" และเป็นวิทยากรกลุ่มในการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ Table Top Exercire : TTX และ Full Scale Wxercise : FSX (16 มิ.ย. 2558)
หัวหน้าสถานีกาชาดและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงให่ คือ ภัยแผ่นดินไหว อัคคีภัย อาคารถล่มและสารเคมีรั่วไหล ณ พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 และ 4 มิถุนายน 2558
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ณ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ (12 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่1 จ.สุรินทร์ จัดอบรมปฐมพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนโสตศึกษา จ.สุรินทร์ (9 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (5 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (4 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ณ อบต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ (4 มิ.ย. 2558)
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก (27 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) บรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจังหวัดตาก (21 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดสุโขทัย (20 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ "พยาบาลร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ" (20 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ "พยาบาลร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ" ณ ลานกิจกรรมข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (20 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ติดตามงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางโดยการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย 30 ท่ากาชาด" ให้แก่ผู้สูงอายุ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 58
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี (18 พ.ค. 2558)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ อำเภอเขมราฐ 57 ครอบครัว อำเภอโพธิ์ไทร 109 ครอบครัว อำเภอโขงเจียม 32 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 198 ครอบครัว
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานีออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.ม่วงสามสิบ (18 พ.ค. 2558)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์วาตภัย 4 ตำบลได้แก่ ต.ไผ่ใหญ่ 25 ครอบครัว ต.นาเลิง 10 ครอบครัว ต.เหล่าบก 17 ครอบครัว ต.ยางโยภาพ17 ครอบครัว อำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี รวม 69 ครอบครัว
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ 44 ปี (14 พ.ค. 2558)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ 44 ปี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.58
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (12 พ.ค. 2558)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 35 ครอบครัว เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 58
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกขผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (11 พ.ค. 2558)
ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (8 พ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>