สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทันตแพทย์จัดฟันอินเดีย ศึกษาดูงานทันตกรรมจัดฟันผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่
วันที่ 27พฤษภาคม2559 รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ติดตามความก้าวหน้าในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่
งานสัมมนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในหัวข้อ Team Spirit : การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในหัวข้อ Team Spirit : การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม
เตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นางสุนิษฐิดา เพ็ชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและคณะ ร่วมให้ความรู้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านสาธารณภัยในนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภั
ประชุม...การดำเนินงานชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ” ของสถานีกาชาด
เปิดการฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559 ในส่วนกลาง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ และอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อบรมความรู้เกี่ยวกับกาชาดให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศอาเซียน
วันที่ 23-28 พฤษภาคม 2559 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมความรู้เกี่ยวกับกาชาดให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศอาเซียน
ฮอกกี้การกุศล บริจาคเงินช่วยบรรเทาทุกข์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 76,480 บาท จากการแข่งขันฮอกกี้การกุศล ระหว่าง Thai and Western All-stars และ Dallas Stars’JohnnyOduyaเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯณชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9
ประชุม...วันจัดการภัยพิบัติสากล
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ร่วมประชุมเบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดงานเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน
ประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงาน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย โดยการสนับสนุนจากบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ปตท.ร่วมหารือเทคโนโลยีการผลิตน้ำ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559คุณศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้จัดการส่วน หน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เพื่อหารือด้านเทคโนโลยีการผลิตน้ำ
สร้างความสุขในการทำงาน
วันที่ 29 เมษายน 2559 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาและการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทักษะการสร้างความสุขในการทำงาน”
ทดลองใช้บริการ….รถทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 28 เมษายน 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ทดลองใช้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ
ฟูจิทสึ เท็น...มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ณสัณห์ชัย ศรีวัฒนา service planning division supervisor บริษัท ฟูจิทสึ เท็น(ประเทศไทย) จำกัด และคณะ มอบเงินจำนวน 57,350 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศญี่ปุ่น
ผู้แทนพระองค์... เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ จังหวัดระยอง
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติผ่านระบบ GIS NET+
รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และทีมงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการพัฒนา และบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ GIS NET+ เพื่อการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติฯ
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในโครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง
ตรวจเยี่ยมหน่วยผลิตน้ำดื่มสะอาดสภากาชาดไทย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ พร้อมด้วยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ นายอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย
หน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง
อบรมการใช้ระบบ GIS Net+
หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมด้วยทีมงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย GIS NET+ ตามสถานการณ์จำลองอุทกภัยน้ำล้นตลิ่ง เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>