สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัดสินการประกวดนวัตกรรมเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ "รอด ปลอดภัย(พิบัติ)”
พัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ได้นำทีม ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ และคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดส่งกระเบื้องมุงหลังคา จำนวน 1,500 แผ่น พร้อมด้วยผ้าห่มไหมพรม จำนวน 800 ผืน ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากวาตภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชุมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติฯ
9 พฤศจิกายน 2558 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี 2558 ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประสานความร่วมมือ...
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 คุณกัลยากร มงคลชาติ Commercial officer Embassy of Sweden พร้อมด้วย MR.ULF WENNBLOM Project Manager Business Sweden เข้าพบ แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เพื่อร่วมหารือประสานความมือร่วมมือระหว่างนักธุรกิจประเทศสวีเดนกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทย
ออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์ ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯไปทรงเยี่ยมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ โดยมี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ข้าราชการและประชาชน รับเสด็จ
พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์หลวงพระที่นั่ง
นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง เป็นประธานใน พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์หลวงพระที่นั่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาปีละครั้ง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
นายแพทย์ฐปกรณ์ แหนบนาค แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษา การป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภากาชาดไทย เกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ การประชานามัยพิทักษ์ และการสงเคราะห์อื่นๆ ที่จำเป็น ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ... วันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2558
อ่าน 267 ครั้ง
ทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่...จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 รศ.(พิเศษ)ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ ประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ พร้อมทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ...
อ่าน 798 ครั้ง
ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา….
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในหัวข้อ“บุคลากรสภากาชาดไทย รวมใจอาสา พัฒนาองค์กร”
อ่าน 164 ครั้ง
ติดตามการดำเนินงาน
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
มอบเงินสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม
คุณภูพินทร์ ไค และครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา
หารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
Mr.RanjannMohnot Senior Delegate Regional Quality &Learning,AmericanRed Cross เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ เพื่อร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณของ American Red Cross ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์
สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาคม...จัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนฯ
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2558 โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมหน่วยงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมพิธี
มอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว
คุณกชแก้ว บูรณธนิต ผู้แทนจากบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด เข้าพบพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อประชุมหารือ เกี่ยวกับโครงการ “ห่มรัก”
บริษัท จีเอ็มเอ็มบริจาคเงินสมทบทุนโครงการจักษุศัยลกรรม
คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจสื่อ) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มอบเงินรายได้ จำนวน 100,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต “กล่อมกรุง 2” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แถลงข่าวการจัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนายสุปกิตโพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ( ASEAN Day for Disaster Management : ADDM) และวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล (International Day for Disaster Risk Reduction : IDDR ) ประจำปี 2558”
ชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำคณะผู้เข้าอบรมวิทยากรแกนนำด้านเพศภาวะและความหลากหลายทางเพศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยอุทกภัย ตามแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินระดับชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านประโมง ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>