สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
“โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัย และสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ” (14 มิ.ย. 2556)
30 เมษายน 2556 ผู้แทนจากกาชาดแคนาดา และ IFRC เยี่ยมติดตาม โครงการ ณ บ้านกุดชุม และชุมชนดอนงิ้ว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดอุบลราชธานี (14 มิ.ย. 2556)
สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2556 (14 มิ.ย. 2556)
กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2556
โครงการ “ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (14 มิ.ย. 2556)
วันที่ 24 เมษายน 2556ร่วมกับกองกำลังบูรพาพร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอคลองหาด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต.คลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้ ทอดผ้าป่าต้นไม้ และปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโครงการ “ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”โดยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการจัดการอบรมพัฒนาต้นแบบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน (14 มิ.ย. 2556)
วันที่ 19 – 21 มีนาคม 2556 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ จัดการอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในกิจกรรม “พัฒนาต้นแบบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน” ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีกาชาดที่ 5
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (14 มิ.ย. 2556)
วันที่ 3 – 5 เมษายน 2556 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมดูแลตนเองของผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุบ้านหนองบัวหมู่ 4 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จัดเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล และให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน (14 มิ.ย. 2556)
สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตรวจสุขภาพ คัดกรองหลอดเลือดดีให้กับประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปและตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในชุมชนราชนิกูล 1,2,3 และชุมชนจอมพลพัฒนาตรวจเต้านมให้กับประชาชนทั่วไปในชุมชนจอมพลพัฒนา
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จัดการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ (14 มิ.ย. 2556)
เดือนเมษายน 2556 สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา จัดการอบรมการดูแลตนเองด้วยแพทย์แผนไทย อบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะสม และตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานเพื่อค้นหาภาวะแทรกซ้อน ณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ (14 มิ.ย. 2556)
วันที่ 30 เมษายน 2556 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ Program for HIV Pervention and Treatment ณ สำนักงาน PHPT ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารอบรม 29 คน
โครงการชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ (14 มิ.ย. 2556)
วันที่ 25 เมษายน 2556 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานโครงการชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผาแดง ตำบลกื้ดช้างอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ร่วมกิจกรรม 20 คน
อบรมโครงการ “การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยครอบครัวและชุมชน” (14 มิ.ย. 2556)
วันที่ 20 เมษายน 2556 เจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมโครงการ “การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยครอบครัวและชุมชน”ให้แก่ญาติ/อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้ป่วยของอำเภอดอกคำใต้ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สนับสนุนงบประมาณโดยกาชาดอิตาลี
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย และอัคคีภัย ของสถานีกาชาดที่ 1 และ 8 (14 มิ.ย. 2556)
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย และอัคคีภัย ของสถานีกาชาดที่ 1 และ 8 ในช่วงเดือนเมษายน 2556
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ (3 มิ.ย. 2556)
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์
สถานีกาชาดที่ 1 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ (4 ส.ค. 2554)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ที่มีจิตอาสา เสียสละ ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
อ่าน 1518 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาจิต (7 เม.ย. 2554)
วันที่ 7 เมษายน 2554 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน จัดกิจกรรมพัฒนาจิต
สถานีกาชาดที่ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (2 เม.ย. 2554)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธงทิว, ตราสัญลักษณ์ ,บริการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ประชาชนทั่วไปในสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ (2 เม.ย. 2554)
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ
สถานีกาชาดที่ 7 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จ.อุบลราชธานี (24 มี.ค. 2554)
วันที่ 24 มีนาคม 2554 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย และผู้ประสบอัคคีภัย
สถานีกาชาดที่ 7 เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย จ.อุบลราชธานี (23 มี.ค. 2554)
วันที่ 23 มีนาคม 2554 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการเหล่ากาชาด เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย พร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน
กาชาดอุบล บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร (16 ก.พ. 2554)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ มอบตู้คอนเทนเนอร์ แก่โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>