สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบบ้านให้ผู้ยากไร้...จังหวัดระยอง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการก่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน และเป็นคนดีของสังคม ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559...
สำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่ม จ.พะเยา
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในโครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังที่ยากจนและด้อยโอกาส จังหวัดตาก
ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังที่ยากจนและด้อยโอกาส จำนวน ๙ ราย
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ....ดูงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในการจัดการภัยพิบัติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะให้การต้อนรับ
UNDP ร่วมกับ 24 องค์กร...มอบรางวัลนวัตกรรมฯ “รอด ปลอดภัย (พิบัติ)”
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกับองค์กรเครือข่าย 24 องค์กร จัดพิธีมอบรางวัลต้นแบบนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ภายใต้โครงการ“รอด ปลอดภัย(พิบัติ)”
ปันน้ำใจให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 5-11 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในโครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สัมมนา IBM i2 Summit : Thailand
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมสัมมนา IBM i2 Summit : Thailand ซึ่งมีเนื้อหาการสัมมนาที่เป็นประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์งานด้านการข่าว งานด้านสาธารณสุข
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดย ศุ บุญเลี้ยง
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดสัมมนาของฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป ในหัวข้อ “พัฒนาตนเอง เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุ บุญเลี้ยง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
บรรยายให้ความรู้การจัดการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรยายให้ความรู้การจัดการบริหารความเสี่ยง
ทันตแพทย์จัดฟันอินเดีย ศึกษาดูงานทันตกรรมจัดฟันผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่
วันที่ 27พฤษภาคม2559 รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ติดตามความก้าวหน้าในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่
งานสัมมนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในหัวข้อ Team Spirit : การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในหัวข้อ Team Spirit : การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม
เตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นางสุนิษฐิดา เพ็ชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและคณะ ร่วมให้ความรู้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านสาธารณภัยในนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภั
ประชุม...การดำเนินงานชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ” ของสถานีกาชาด
เปิดการฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559 ในส่วนกลาง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ และอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อบรมความรู้เกี่ยวกับกาชาดให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศอาเซียน
วันที่ 23-28 พฤษภาคม 2559 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมความรู้เกี่ยวกับกาชาดให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศอาเซียน
ฮอกกี้การกุศล บริจาคเงินช่วยบรรเทาทุกข์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 76,480 บาท จากการแข่งขันฮอกกี้การกุศล ระหว่าง Thai and Western All-stars และ Dallas Stars’JohnnyOduyaเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯณชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9
ประชุม...วันจัดการภัยพิบัติสากล
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ร่วมประชุมเบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดงานเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน
ประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงาน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย โดยการสนับสนุนจากบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ปตท.ร่วมหารือเทคโนโลยีการผลิตน้ำ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559คุณศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้จัดการส่วน หน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เพื่อหารือด้านเทคโนโลยีการผลิตน้ำ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>