สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างความสุขในการทำงาน
วันที่ 29 เมษายน 2559 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาและการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทักษะการสร้างความสุขในการทำงาน”
ทดลองใช้บริการ….รถทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 28 เมษายน 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ทดลองใช้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ
ฟูจิทสึ เท็น...มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ณสัณห์ชัย ศรีวัฒนา service planning division supervisor บริษัท ฟูจิทสึ เท็น(ประเทศไทย) จำกัด และคณะ มอบเงินจำนวน 57,350 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศญี่ปุ่น
ผู้แทนพระองค์... เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ จังหวัดระยอง
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติผ่านระบบ GIS NET+
รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และทีมงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการพัฒนา และบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ GIS NET+ เพื่อการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติฯ
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในโครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง
ตรวจเยี่ยมหน่วยผลิตน้ำดื่มสะอาดสภากาชาดไทย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ พร้อมด้วยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ นายอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย
หน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง
อบรมการใช้ระบบ GIS Net+
หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมด้วยทีมงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย GIS NET+ ตามสถานการณ์จำลองอุทกภัยน้ำล้นตลิ่ง เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เยี่ยมชมหน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
ผู้จัดการงานสื่อสารและกิจกรรมองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย
รถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอสูงเนิน
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ไปบรรเทาทุกข์ช่วยผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รดน้ำขอพร...ในเทศกาลสงกรานต์
รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้ารดน้ำขอพรพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร...เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
อวยพรเทศกาลสงกรานต์
ดร.ธีระบูลย์อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย และคณะ เข้าอวยพร พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
หน่วยผลิตน้ำสะอาดฯ ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง ...จังหวัดพิษณุโลก
นายชูชาติ กีฬาแบ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยผลิตน้ำสะอาด สภากาชาดไทย และปล่อยรถแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สนับสนุนการจัดทำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
คุณดวงพร กิจเลิศบรรจง ผู้จัดการแผนก Company Secretary & Corporate Affairsบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด(มหาชน) และคณะ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการจัดทำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์พิชัย บุณยะรัตเวช พร้อมด้วยแพทย์หญิงกนก บุณยะรัตเวช มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ร่วมปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาลงานกาชาดประจำปี 2559
อาสาสมัครจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จักรยานยนต์กู้ชีพจากโรงพยาบาลจุฬาฯ และโรงพยาบาลกลาง ร่วมกับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาลงานกาชาดประจำปี 2559
รับมอบรางวัล ดาวเมขลา ประจำปี 2559
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้แทนสำนักงาน รับมอบรางวัล ดาวเมขลา ประจำปี 2559 สาขา“บุคคลคนดี ศรีสังคม ปีมหามงคล” จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“จุดประกายกาชาด” ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และมอบเข็มกลัดผู้มีจิตอาสา แก่อาสาสมัครสภากาชาดไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>