สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการจิตอาสาสู่อาสาสมัคร
วันที่ 21 กันยายน 2558พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาสู่อาสาสมัคร สภากาชาดไทยพร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด มหาสารคาม
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2558
วันที่ 19 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2558 (International Coastal Cleanup 2015) เพื่อทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง ร่วมกับบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง
12 ปี กร.ทอ.
วันที่ 16 กันยายน 2558 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ ครบ 12 ปี โดยมีพลอากาศโทมานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบ
รับสมัครนักเรียนประกวดเรียงความ
รับสมัครประกวดเรียงความเรื่อง "เด็กๆ ดูแลตัวเองได้ เมื่อภัยมา" สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6และ "เด็กกับการลดความเสี่ยงภัย ทาอะไรได้มากกว่าที่ผู้ใหญ่คิด" สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กันยายน 2558
ให้ข้อมูลความรู้ด้านการผลิตน้ำสะอาด
วันที่ 8-12 กันยายน 2558 หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์. ให้ข้อมูลความรู้ด้านการผลิตน้ำสะอาด แก่ยุวกาชาดประเทศต่างๆ ในงานชุมนุมยุวกาชาดอาเซียน ประจำปี 2558 (ASEAN Red Cross Youth Gathering 2015)
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
วันที่ 11 กันยายน 2558กระทรวงต่างประเทศ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UNISDR ROAP) จัดสัมมนา เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในบริบทของการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อาเซียน รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว
วันที่ 10 กันยายน 2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (AHA Centre) จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ “อาเซียน รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว” (One ASEAN One Response Roadshow And ASEAN Resilience Symposium | ASEAN Response as One)
วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 113 ปี
วันที่ 10 กันยายน 2558นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และแพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงาน “วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ครบ 113 ปี” โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 114 รูป
มอบเข็มกลัด....อาสาสมัครสภากาชาดไทย
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด จัดโครงการ “รณรงค์ผู้มีจิตอาสาในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เพื่อเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา” เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสภากาชาดไทย
1st International Conference of Military Medical Schools 2015
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บรรยายเรื่อง Military-civilian cooperation in HADR ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในการประชุม 1st International Conference of Military Medical Schools 2015
มอบรางวัลให้แก่ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะผู้บริหารสำนักงาน เป็นประธานการมอบรางวัลให้แก่ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติโลก ประจำปี 2558
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันลดภัยพิบัติโลกประจำปี 2558
โครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม จ.บุรีรัมย์
นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม จ.นครราชสีมา
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการ ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ชุมชนบ้านหนองเครือชุดพัฒนา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม จ.กาญจนบุรี
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ มอบแท้งก์บรรจุน้ำดื่มสะอาด ในโครงการ ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
อบรมแกนนำเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชน เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่
วันที่ 16 สิงหาคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมแพทย์และพยาบาล ประจำจุดปฐมพยาบาล เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่
สถานีกาชาดที่ 7 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ประชุม South East Asia Community Safety and Resilience Forumประชุม South East Asia Community Safety and Resilience Forum
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมประชุม South East Asia Community Safety and Resilience Forum เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การสร้างชุมชนปลอดภัยและป้องกันภัยพิบัติ
รับมอบเงินสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฯ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมอบ ทุนสนับสนุน 10 องค์กร ประจำปี 2558 ในโอกาสนี้ แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย รับมอบเงินสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>