สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะดูงานภายใต้หลักสูตรการประสานงานในการโต้ตอบภัยพิบัติ ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย
วันที่ 12 มีนาคม 2558 คณะดูงานภายใต้หลักสูตรการประสานงานในการโต้ตอบภัยพิบัติ ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับ
อ่าน 494 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 11 มีนาคม 2558 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการผ่าตัดตาพร้อมถวายชุดสังฆทานจากสภากาชาดไทย ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
โครงการผู้สูงวัยพร้อมรับภัย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 มีนาคม 2558 นางทักษณิภร ปุตรเศรษณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงวัยพร้อมรับภัย โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย อบรมให้ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแก่ผู้สูงอายุ ณ วัดหัวหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
แถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง การกุศล “PatRangsit Mini-Half Marathon : run for the better vision” ครั้งที่ 1
วันที่ 5 มีนาคม 2558 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยร่วมแถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง การกุศล "PatRangsit Mini-Half Marathon : run for the better vision” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยรายได้ส่วนหนึ่งสบทบหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจก...
ผู้แทนพระองค์เปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ จ.ขอนแก่น
วันที่ 2 มีนาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และถวายเป็นพระราชกุศล โดย เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เปิดโครงการ ฯ และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา พร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย จำนวน 150 ราย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...
ถอดบทเรียนการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาจัดประชุมนานาชาติเพื่อถอดบทเรียนการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) มาปรับใช้ในการจัดการสาธารณภัย โดยมีแพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะเข้าร่วม
โครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ให้บริการจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ –วันที่ 5 เมษายน 2558 แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ประธานโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ พร้อมด้วยแพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส และคณะ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นแลนางนิภา สุวรรณสุจริตนายอำเภอกระนวน จัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัดผู้สูงอายุด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางด้านโรคตา เช่น ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในเขตอำเภอกระนวนและอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น...
สภากาชาดไทย ติดตามชุมชนในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.สตูล
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2558 หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ติดตามชุมชนที่ดำเนินงานตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู และโรงเรียนบ้านเกาะยาว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และอีก 6 ชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสตูล...
มอบเงินสมทบโครงการศัลยกรรมปากแหว่งฯ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบเงินจำนวน 500,000.00 บาท จากนางสุจิตรา สุรพิบูลย์ชัย เพื่อสมทบทุนเข้าโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น และได้จัดตั้งเป็นกองทุนสุรพิบูลย์ชัย เพื่อโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ผ่านสำนักงานจัดหารายได้ ณ ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย...
สภากาชาดไทย ติดตามชุมชนในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.สิงห์บุรี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ปฏิบัติงานติดตามชุมชนที่ดำเนินงานตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ เพื่อทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติ การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและส่งมอบชุดเตรียมพร้อมชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านประโมง ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี...
พิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ จ.ชัยนาท
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 สิบโทสมหมาย อารมณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับเทศบาลตำบลหาดอาษาจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ผู้สูงวัยในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท...
ADPC เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)) พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ศูนย์วิทยุสื่อสารสภากาชาดไทย และคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ กรุงเทพฯ ...
บันทึกเทป รายการ "รู้เรื่องเมืองไทย" ตอน จักษุศัลยกรรม ดวงตาอาสา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ บันทึกเทป รายการ "รู้เรื่องเมืองไทย" ตอน จักษุศัลยกรรม ดวงตาอาสา ซึ่งออกอากาศ ทาง ททบ.5 เวลา 09.10-09.35 น. ณ สตูดิโอ ซอยลาดพร้าว 71
สมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกาและคณะ มอบเงินสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จาก แพทย์หญิงจินตนา ปรมกุล ประธานสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระญาณสังวรฯ...
ผู้แทนพระองค์ฯ เปิดโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ อ.บ่อไร จ.ตราด
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา และมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ป่วย ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร จังหวัดตราด
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับดาวเคมิคอลฯ มอบสุขาและอ่างล้างมือโรงเรียนในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท ดาวเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด มอบห้องสุขา และอ่างล้างมือแก่โรงเรียนในพื้นที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางคล้า และอ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา...
สภากาชาดไทย ติดตามชุมชนในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.สตูล
วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ปฏิบัติงานติดตามชุมชนที่ดำเนินงานตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จำนวน 8 ชุมชน ในเขต อ.ทุ่งหว้า และอ.ละงู จ.สตูล...
ประชุมหารือเรื่องเครื่องกรองน้ำที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนในประเทศไทย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมหารือกับ Mr. Oliver Duncan Humanitarian Advisor LIFE SAVER Working to end water poverty ในโอกาสเข้าพบและแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำขนาดต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ และผอ.ศูนย์บริการโลหิตฯ เยี่ยมการปฏิบัติงานสถานีกาชาดสิรินธร และภาคบริการโลหิตฯ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 11 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช...
รถคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ ให้บริการ จ.สระบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัด ผู้ป่วยสูงวัยที่มีปัญหาทางด้านโรคตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในเขตพื้นที่ อ.มวกเหล็ก อ.แก่งคอย อ.หนองแค อ.วิหารแดง และอ.วังม่วง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 1- 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>